Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật

Được đăng lên bởi vuhoangtri
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1241 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật

Chương 2

TÓM TẮT CHƢƠNG 2 : C++/CLI CĂN BẢN.
1) Tạo và biên dịch một chƣơng trình C++/CLI :
a) Dùng phần mềm Visual Studio :
Mở chương trình VS 2008. Trong màn hình khởi động, chọn File - > New -> Project

Trong cửa sổ New Project : Chọn kiểu project là CLR, trong cửa sổ Templates chọn
CLR Console Application.
Nhập tên của project vào ô Name và chọn thư mục chứa project trong ô Location.
Nhấp OK.

Bộ môn Cơ điện tử

Trang 1

Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật

Chương 2

Xuất hiện cửa sổ Project, chúng ta có thể bắt đầu viết chương trình trong vùng soạn thảo.

Sau khi hoàn tất chương trình, nhấn vào biểu tượng Debug để chạy chương trình (hoặc
nhấn F5).
Khi Debug, nếu chương trình co lỗi về mặt cú pháp, VS sẽ thông báo các lỗi này trong cửa
sổ Error, nhấp kép chuột vào dòng thông báo lỗi để biết vị trí lỗi.

Nếu không thấy cửa sổ Error, trên thanh công cụ chọn View -> Other Windows -> Error
List. (Hoặc nhấn Ctrl+F5).
b) Dùng Notepad :
Mở Notepad và bắt đầu viết chương trình trong cửa sổ soạn thảo của Notepad.

Bộ môn Cơ điện tử

Trang 2

Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật

Chương 2

Sau khi hoàn tất, lưu lại với đuôi .cpp. (Ví dụ muốn lưu lại với tên là Vidu thì trong ô File
name nhập Vidu.cpp, trong ô Save as type chọn All Files.

Để biên dịch chương trình, mở VS Command Prompt.

Trong màn hình Command Prompt, chuyển đến thư mục đang chứa tập tin muốn biên dịch
bằng lệnh cd. Ví dụ nếu tập tin Vidu.cpp được lưu trong thư mục CLI trong ổ E thì nhập cd
E:\CLI.

Bộ môn Cơ điện tử

Trang 3

Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật

Chương 2

Sau khi chuyển đến thư mục, tiến hành biên dịch bằng lệnh : cl name /clr:safe . Trong
đó, name là tên tập tin muốn biên dịch bao gồm cả đuôi mở rộng (Ví dụ : Vidu.cpp).

Sau khi biên dịch thành công, hai tập tin Vidu.exe và Vidu.obj sẽ được tạo ra.

Ta có thể chạy chương trình bằng cách nhấp kép vào Vidu.exe trong thư mục chứa tập tin
lập trình hoặc chạy trực tiếp trên Command Prompt bằng cách nhập vào tên của tập tin tại dấu
nhắc (không bao gồm đuôi mở rộng).

Lưu ý : Nếu chương trình có lỗi về mặt cú pháp, quá trình biên dịch sẽ thất bại.
2) Class CONSOLE :
Bộ môn Cơ điện tử

Trang 4

Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật

Chương 2

Class quản lí việc tương tác với màn hình Console. Các phương thức (hàm) cơ bản của lớp:
Write(a) : Hàm một đối số. Xuất ra màn hình Console giá trị của a (a có thể là biến hoặc
hằng số).
VD :

Console::Write (10);
->
Console::Write(“Hello”); ->

10
Hello

WriteLine(a...
Lp trình ng dng trong k thut Chương 2
B môn Cơ điện t Trang 1
TÓM TẮT CHƢƠNG 2 : C++/CLI CĂN BẢN.
1) To và biên dch một chƣơng trình C++/CLI :
a) Dùng phn mm Visual Studio :
M chương trình VS 2008. Trong màn hình khởi động, chn File - > New -> Project
Trong ca s New Project : Chn kiu project là CLR, trong ca s Templates chn
CLR Console Application.
Nhp tên ca project vào ô Name và chọn thư mục cha project trong ô Location.
Nhp OK.
Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật - Người đăng: vuhoangtri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật 9 10 259