Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình web cơ bản

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
-------------------------------------

ĐỀ THI HỌC KỲ PHỤ - NĂM HỌC 2009-2010
MÔN : LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 2
LỚP: CDTH07
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu giấy)

Đề bài:
Trong SQL Server có Database tên TinTuc gồm 2 bảng dữ liệu sau:

1. (6 điểm) Viết tất cả các đoạn mã cần thiết (không viết dư) để tạo ra trang web hiển thị thông tin theo
thứ tự : Hinh,ChuDe, TenTacGia trong bảng TINTUC và TACGIA, chỉ hiển thị những dòng có
Dang=1, mỗi hàng hiển thị 2 tin.
2. (4 điểm) Trên mỗi TINTUC bổ sung thêm chức năng cập nhật Hinh cho TINTUC đó.
Lưu ý: Không dùng SqlDataSource. Phải dùng mô hình 3 lớp. Không viết các dòng using ….. Đối với trang
aspx chỉ viết phần trong thẻ <form>
---------------------------------------Hết-------------------------------------

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

DUYỆT CỦA KHOA

ĐÁP ÁN
Trang 1(1d): nội dung tập tin tạo phương thức GET và SET trên bảng dữ liệu TinTuc
Trang 2: nội dung tập tin tạo phương thức truy vấn dữ liệu, tầng Data
Thi hành câu truy vấn lấy dữ liệu (2d)
Thi hành câu truy vấn lấy cập nhật hình (1d)
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Data.SqlClient;
public class DuLieu
{
public DataSet TruyVan(String sql)
{
String s="Data Source=.;Initial Catalog=TinTuc;Integrated Security=True";
//String s=ConfigurationManager.AppSettings["conn"].ToString();
SqlConnection myConn = new SqlConnection(s);
myConn.Open();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, myConn);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
myConn.Close();
return ds;}

public DataSet LayTin()
{
DuLieu d = new DuLieu();
DataSet ds = new DataSet();
String s = "select * from TinTuc,TacGia where TinTuc.MaTacGia=TacGia.MaTacGia and dang=1";
ds = d.TruyVan(s);
return ds;
}
public DataSet SuaTin(Tin t)
{
DuLieu d = new DuLieu();
DataSet ds = new DataSet();
string s = "update tin set hinh='" + t.hinh + "' where ma=" + t.matin;
ds = d.TruyVan(s);
return ds;
}
}
Trang 3(1d): nội dung tập tin tầng Business
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
public class NghiepVu
{
//
// TODO: Add const...
Đề bài:
Trong SQL Server có Database tên TinTuc gồm 2 bảng dữ liệu sau:
1. (6 điểm) Viết tất cả các đoạn cần thiết (không viết dư) để tạo ra trang web hiển thị thông tin theo
thứ tự : Hinh,ChuDe, TenTacGia trong bảng TINTUC TACGIA, chỉ hiển thị những dòng
Dang=1, mỗi hàng hiển thị 2 tin.
2. (4 điểm) Trên mỗi TINTUC bổ sung thêm chức năng cập nhật Hinh cho TINTUC đó.
Lưu ý: Không dùng SqlDataSource. Phải dùng hình 3 lớp. Không viết các dòng using ….. Đối với trang
aspx chỉ viết phần trong thẻ <form>
---------------------------------------Hết-------------------------------------
GIÁO VIÊN RA ĐỀ DUYỆT CỦA KHOA
ĐÁP ÁN
Trang 1(1d): nội dung tập tin tạo phương thức GET và SET trên bảng dữ liệu TinTuc
Trang 2: nội dung tập tin tạo phương thức truy vấn dữ liệu, tầng Data
Thi hành câu truy vấn lấy dữ liệu (2d)
Thi hành câu truy vấn lấy cập nhật hình (1d)
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Data.SqlClient;
public class DuLieu
{
public DataSet TruyVan(String sql)
{
String s="Data Source=.;Initial Catalog=TinTuc;Integrated Security=True";
//String s=ConfigurationManager.AppSettings["conn"].ToString();
SqlConnection myConn = new SqlConnection(s);
myConn.Open();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, myConn);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
myConn.Close();
return ds;}
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
-------------------------------------
ĐỀ THI HỌC KỲ PH - NĂM HỌC 2009-2010
MÔN : LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 2
LỚP: CDTH07
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu giấy)
Lập trình web cơ bản - Trang 2
Lập trình web cơ bản - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lập trình web cơ bản 9 10 145