Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình web cơ bản

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
Khoa Điện Tử - Tin Học

ĐỀ THI MÔN LẬP TRÌNH WEB – LỚP CĐTH08AB
(thời gian 90 phút - CHỈ sử dụng tài liệu giấy)

Cho bảng dữ liệu với Ten là khóa chính:

Cho đoạn mã:
<form id="form1" runat="server">
<div>
Tên <asp:TextBox ID="t1" runat="server"></asp:TextBox><br />
Năm sinh<asp:TextBox ID="t2" runat="server"></asp:TextBox><br />
Hình ảnh<asp:FileUpload ID="f1" runat="server" /><br />
<asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Sửa" /><br />
<br />
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
DataKeyNames="Ten" DataSourceID="A1"
SelectedIndexChanging="GridView1_SelectedIndexChanging">
<Columns>
<asp:CommandField SelectText="chọn" ShowSelectButton="True" />
<asp:BoundField DataField="Ten" HeaderText="Ten" ReadOnly="True" />
<asp:BoundField DataField="Namsinh" HeaderText="Namsinh" />
<asp:TemplateField HeaderText="Hinh" >
<ItemTemplate>
<asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl='<%# Eval("Hinh") %>' />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
</Columns>
</asp:GridView>
<asp:AccessDataSource ID="A1" runat="server" DataFile="~/App_Data/db1.mdb"
SelectCommand="SELECT [Ten], [Namsinh], [Hinh] FROM
[Table1]"></asp:AccessDataSource>
</div>
</form>
1.

(2điểm) Cho biết kết quả hiển thị lên màn hình của trang web có đoạn mã trên (trả lời bằng cách vẽ hình, không cần
trả lời bằng chữ)
2. (0,5điểm) Viết hàm để khi nhấp chuột vào nút chọn thì hiển thị thông tin của dòng được chọn vào form1.
protected void GridView1_SelectedIndexChanging(object sender,
GridViewSelectEventArgs e)
3. (2,5điểm) Viết hàm để cập nhật thông tin từ form1 vào cơ sở dữ liệu.
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

ĐÁP ÁN CHẤM BÀI
1.

(2điểm) Cho biết kết quả hiển thị lên màn hình của trang web có đoạn mã trên (trả lời bằng cách vẽ hình, không cần
trả lời bằng chữ)

Sai mỗi phần nhỏ thì trừ 0,5 điểm

2. (0,5điểm) Viết hàm để khi nhấp chuột vào nút chọn thì hiển thị thông tin của dòng được chọn vào form1.
protected void GridView1_SelectedIndexChanging(object sender,
GridViewSelectEventArgs e)
3. (2,5điểm) Viết hàm để cập nhật thông tin từ form1 vào cơ sở dữ liệu.
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
kiểm tra năm sinh phải là số: 0,5 điểm
lưu vào cơ sở dữ liệu: 1 điểm
lưu hình ảnh: 0,5 điểm
kiểm soát lỗi: 0,5 điểm

...
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG ĐỀ THI MÔN LẬP TRÌNH WEB LỚP CĐTH08AB
Khoa Điện Tử - Tin Học (thời gian 90 phút - CHỈ sử dụng tài liệu giấy)
Cho bảng dữ liệu với Ten là khóa chính:
Cho đoạn mã:
<form id="form1" runat="server">
<div>
Tên <asp:TextBox ID="t1" runat="server"></asp:TextBox><br />
Năm sinh<asp:TextBox ID="t2" runat="server"></asp:TextBox><br />
Hình ảnh<asp:FileUpload ID="f1" runat="server" /><br />
<asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Sửa" /><br />
<br />
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
DataKeyNames="Ten" DataSourceID="A1"
SelectedIndexChanging="GridView1_SelectedIndexChanging">
<Columns>
<asp:CommandField SelectText="chọn" ShowSelectButton="True" />
<asp:BoundField DataField="Ten" HeaderText="Ten" ReadOnly="True" />
<asp:BoundField DataField="Namsinh" HeaderText="Namsinh" />
<asp:TemplateField HeaderText="Hinh" >
<ItemTemplate>
<asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl='<%# Eval("Hinh") %>' />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
</Columns>
</asp:GridView>
<asp:AccessDataSource ID="A1" runat="server" DataFile="~/App_Data/db1.mdb"
SelectCommand="SELECT [Ten], [Namsinh], [Hinh] FROM
[Table1]"></asp:AccessDataSource>
</div>
</form>
1. (2điểm) Cho biết kết quả hiển thị lên màn hình của trang web có đoạn mã trên (trả lời bằng cách vẽ hình, không cần
trả lời bằng chữ)
2. (0,5điểm) Viết hàm để khi nhấp chuột vào nút chọn thì hiển thị thông tin của dòng được chọn vào form1.
protected void GridView1_SelectedIndexChanging(object sender,
GridViewSelectEventArgs e)
3. (2,5điểm) Viết hàm để cập nhật thông tin từ form1 vào cơ sở dữ liệu.
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
Lập trình web cơ bản - Trang 2
Lập trình web cơ bản - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lập trình web cơ bản 9 10 221