Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình web cơ bản

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
-------------------------------------

ĐỀ 1

ĐỀ THI HỌC KỲ PHỤ - NĂM HỌC 2009-2010
MÔN : LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1
LỚP: CDTH07
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu giấy)

Đề bài:
Câu 1: (2 điểm) So sách giữa 2 đối tượng Response và Request. Cho ví dụ minh hoạ.
Câu 2: (7 điểm) Một công ty bán sách ABC cần xây dựng một website để giới thiệu về công ty
cũng như quản lý thông tin sách bao gồm: Mã sách, tên sách, tác giả, tóm tắt nội dung, giá bán và
năm xuất bản. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a) Mô tả sơ đồ các chức năng của website trên.
b) Thiết kế CSDL cho website trên.
c) Hãy xây dựng giao diện và lớp đối tượng xử lý cho các chức năng sau:
+ Thêm sách mới.
+ Cập nhật sách.
+ Xoá sách.
+ Liệt kê danh sách sách.
+ Tìm kiếm sách theo tên sách hoặc tên tác giả hoặc tóm tắt nội dung.
Câu 3: (1 điểm) Hãy nêu một số công nghệ web hiện nay.
---------------------------------------- Hết-------------------------------------

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

1

DUYỆT CỦA KHOA

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HKPHỤ LTUDWeb 1 – CDTH07 (2010)
Câu 1: So sách giữa 2 đối tượng Response và Request. Cho ví dụ minh hoạ.
Giống nhau: (0.5 điểm)
- Là các đối tượng được dùng để giao tiếp giữa Server và Client
- Đều nằm trong namespace System.Web
Khác nhau: (0.5 điểm)
Request

Response

- HttpRequest được dùng để nhận thông tin từ

- HttpResponse được sử dụng để giao tiếp với
Client, nó quản lý và điều phối thông tin từ Web
Server đến các trình duyệt của người dùng

trình duyệt của người dùng gởi về cho Web Server
thông qua giao thức HTTP.

- Các phương thức: Write, Redirect…

- Các thuộc tính: QueryString, Form, …

2

Ví dụ: (1 điểm)
Viết trang web nhập thông tin họ tên, giới tính. Sau đó xuất hiện thông báo chào ở một trang web khác
ViDu.aspx
<html xmlns="" >
<head runat="server">
<title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Họ
tên:"></asp:Label>
<asp:TextBox ID="txt_HoTen" runat="server"></asp:TextBox><br />
<asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Giới
tính"></asp:Label><br />
<asp:RadioButton ID="rd_Nam" runat="server" Text="Nam" />
<asp:RadioButton ID="rd_Nu" runat="server" Text="Nữ" /><br />
<asp:Button ID="btn_OK" runat="server" PostBackUrl="~/ViDu.aspx"
Text="OK" /><br />
<br />
</div>
</form>
</body>
</html>
ViDu.aspx.cs
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
u...
1
Đề bài:
Câu 1: (2 điểm) So sách giữa 2 đối tượng Response và Request. Cho ví dụ minh hoạ.
Câu 2: (7 điểm) Một công ty bán sách ABC cần y dựng một website để giới thiệu về công ty
cũng như quản thông tin sách bao gồm: Mã sách, tên sách, tác giả, m tắt nội dung, giá bán
năm xuất bản. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a) Mô tả sơ đồ các chức năng của website trên.
b) Thiết kế CSDL cho website trên.
c) Hãy xây dựng giao diện và lớp đối tượng xử lý cho các chức năng sau:
+ Thêm sách mới.
+ Cập nhật sách.
+ Xoá sách.
+ Liệt kê danh sách sách.
+ Tìm kiếm sách theo tên sách hoặc tên tác giả hoặc tóm tắt nội dung.
Câu 3: (1 điểm) Hãy nêu một số công nghệ web hiện nay.
----------------------------------------Hết-------------------------------------
GIÁO VIÊN RA Đ DUYỆT CỦA KHOA
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
-------------------------------------
ĐỀ THI HỌC KỲ PH - NĂM HỌC 2009-2010
MÔN : LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1
LỚP: CDTH07
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu giấy)
ĐỀ 1
Lập trình web cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình web cơ bản - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lập trình web cơ bản 9 10 899