Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình web động với PHP/MySQL

Được đăng lên bởi tailieuneban
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1322 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LAÄP TRÌNH WEB ĐỘNG VÔÙI
PHP / MySQL
GUESTBOOK
CATALOG
FORUM
SHOPPING CART
PHAÀN 1
Toáng Phöôùc Khaûi (toång hôïp& bieân dòch)
Giôùi thieäu
Chuùng ta haõy thöïc hieän moät chuyeán ñi thaàn thoaïi, trong chuyeán ñi naøy chuùng ta
seõ khaùm phaù ngoaïi hình cuõng nhö noäi taïi cuûa MySQL vaø PHP moät caùch thaät tæ
mæ. Ñaây laø moät cuoäc haønh trình ñaày nhöõng thuù vò vaø baát ngôø.
Okie, coù leõ toâi coù veû hôi laïc quan phaûi khoâng caùc baïn. Neáu nhö baïn ñoàng quan
ñieåm vôùi toâi treân moät phöông dieän naøo ñoù, trong cuoäc haønh trình naøy baïn seõ coù
ngay söï giuùp ñôõ moãi khi gaëp phaûi nhöõng söï nhaøm chaùn. Haõy ñoái maët söï thaät
ngay nheù: Troø chôi laäp trình öùng duïng khoâng phaûi luùc naøo cuõng deã nuoát ñaâu.
Trong baát kyø cuoäc thaùm hieåm naøo thì chaéc chaén caùc baïn seõ phaûi coù nhöõng giaây
phuùt naûn loøng, ñoù laø luùc gaëp phaûi söï coá loãi cuù phaùp hoaëc ñoâi khi laø nhöõng ñoaïn
maõ khoâng cho keát quaû nhö mong muoán. Nhöng ngoaøi nhöõng vieäc ñoù ra, toâi nghó
laø coù moät lyù do thaät chính ñaùng ñeán caùc baïn ñeán vôùi chuùng toâi ôû ñaây. Laäp trình
Web ñang laø moät cuoäc chôi ñaày höùa heïn hieän nay cuõng nhö töông lai. Baát keå
baïn coù kieán thöùc cô sôû laäp trình cho baát kyø loaïi ngoân ngöõ naøo nhö Visual Basic,
Cobol, hay baïn chæ bieát veà HTML vaø JavaScript, thì hoâm nay baïn vaãn coù cô hoäi
ñeå naém baét caùc kinh nghieäm môùi meû veà laäp trình öùng duïng Web. Toâi nghó laø
khoâng coù söï keát hôïp naøo toát hôn giöõa PHP vaø MySQL. Soá löôïng ngöôøi söû
duïng ngoân ngöõ naøy caøng gia taêng, PHP vaø MySQL ñaõ trôû thaønh raát thoâng duïng,
nhöõng ñoøi hoûi löôïng ngöôøi bieát caùc coâng cuï laäp trình naøy cuõng taêng theo. Moät
chuùt xíu nöõa toâi seõ noùi roõ cho baïn bieát taïi sao laïi phaûi söû duïng PHP vaø MySQL.
Nhöng tröôùc heát toâi muoán baïn haõy khaûo saùt qua kieán truùc sô boä cuûa öùng duïng
Web. Vì chæ khi baïn naém baét ñöôïc ñieàu naøy thì toâi môùi coù theå tieáp tuïc trình baøy
Lap trinh Web dong voi PHP / MySQL Page 1
Lập trình web động với PHP/MySQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình web động với PHP/MySQL - Người đăng: tailieuneban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Lập trình web động với PHP/MySQL 9 10 154