Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH WINCC CHO HỆ THỐNG SCADA

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LAÄP TRÌNH WINCC CHO
HEÄ THOÁNG SCADA

Provina technology ltd.

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Heä thoáng giaùm saùt vaø thu thaäp döõ lieäu SCADA ñieån hình
Supervisory Control and Data Aquisition System
Provina technology ltd.

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Caáu truùc phaân caáp cuûa moät heä thoáng töï ñoäng
Data flow
Planning
- Management
- Production

Production management

Process control

Local control

Sensors,
actuators,
drives

Provina technology ltd.

COROSOP15

K1 K2 K3 K4
K5 K6 K7 K8
K9

DEL

8
3

SHIFT
HELP

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Giaûi phaùp truyeàn thoâng cuûa Siemens: Simatic-net
Management
Level

Industrial
Ethernet

(Maïng coâng ty)

Cell Level

(maïng xí nghieäp)

PROFIBUS

Field Level

(ñ/khieån giaùm
saùt quaù trình)

ActuatorSensor
Interface
Provina technology ltd.

ActuatorSensor
Level

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Moät soá chöùc naêng cô baûn cuûa heä thoáng SCADA
+
+
+
+
+

Ñieàu khieån (Control)
Hieån thò (Display): Trend (Historical), Table...
Caûnh baùo (Alarm)
Löu tröõ (Archieve)
In aán (Report)
Moät soá phaàn meàm cho heä SCADA hieän coù taïi Vieät Nam
WinCC (Siemens), Fix-Intellution, Wonderware, Scitect,
Plantscape (Honeywell)...

Ñeå trao ñoåi döõ lieäu vôùi PLC caùc phaàn meàm naøy ñeàu söû duïng
khaùi nieäm Tag hay Point
Provina technology ltd.

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Thöïc hieän caùc böôùc sau ñeå keát noái vôùi excel
1. Click chuoât vaøo Tag List ñeå choïn Tag caàn löu tröõ → Choïn OK
ñeå löu vaøo Clipboard.
2. Môû chöông trình Excel.
3. Choïn moät cell muoán ghi giaù trò cuûa Tag vaøo.
4. Goõ daáu “=“ vaøo Excel Formular Bar.
5. Nhaán Ctrl+V ñeå Paste döõ lieäu töø WinCC ra cell vöøa löïa choïn.

Provina technology ltd.

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

Baøi taäp thöïc haønh cuoái khoaù
Thieát keá giao dieän WinCC hoaøn chænh ñeå ñieàu khieån vaø
giaùm saùt heä thoáng FMS-500 cho töøng traïm:
+ Distribution
+ Testing
+ Sorting
+ Handling

Provina technology ltd.

148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1

Hoà Chí Minh City

...
148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1
Provina technology ltd. Hoà Chí Minh City
LAÄP TRÌNH WINCC CHO
HEÄ THOÁNG SCADA
LẬP TRÌNH WINCC CHO HỆ THỐNG SCADA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH WINCC CHO HỆ THỐNG SCADA - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
LẬP TRÌNH WINCC CHO HỆ THỐNG SCADA 9 10 228