Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH WINDOW

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP TRÌNH WINDOW

Mục lục

Trang

Bài 1: GIỚI THIỆU CHUNG .................................................................. 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mở đầu ......................................................................................................... 2
Các thư viện lập trình của Windows ............................................................. 3
Các khái niệm cơ bản ................................................................................... 4
Lập trình sự kiện (Even driven programming)............................................... 5
Các thành phần giao diện đồ họa (GUI) ....................................................... 6
Cấu trúc chương trình C for Win................................................................. 10
Qui trình hoạt động của chương trình ứng dụng ........................................ 10
Một số quy ước đặt tên............................................................................... 11
Ví dụ ........................................................................................................... 11
Tài nguyên của ứng dụng (Resources) ................................................... 18
Một số kiểu dữ liệu mới ........................................................................... 19
Phân tích, tìm hiểu source code của project ........................................... 19

Bài 2: PAINT VÀ REPAINT................................................................. 24
1.
2.
3.
4.

Giới thiệu .................................................................................................... 24
Tổng quan về GDI (Graphics Device Interface) .......................................... 25
Một số hàm đồ họa cơ sở ........................................................................... 28
Kết luận....................................................................................................... 30

Bài 3: CÁC THIẾT BỊ NHẬP LIỆU ...................................................... 31
U

1.
2.
3.

Bàn phím .................................................................................................... 31
Thiết bị chuột .............................................................................................. 38
Timer........................................................................................................... 41

Bài 4: HỘP THOẠI VÀ ĐIỀU KHIỂN ................................................... 45
1.
2.

Hộp thoại...................................................
LẬP TRÌNH WINDOW
LẬP TRÌNH WINDOW - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH WINDOW - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
LẬP TRÌNH WINDOW 9 10 506