Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH WINFORM VỚI C#

Được đăng lên bởi nguyenquidan45
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP TRÌNH WINFORM VỚI C#

Chủ đề
 Giới thiệu các window controls cơ bản
Form, Label, TextBox, Button, CheckBox, Radio
Button, Combo Box, List Box, Menu Strip, Tool Strip,
Tree View, List View
 Thiết kế Layout window controls

Form
 Namespace: System.Windows.Forms
 Dùng để sắp xếp và thiết kế các control cơ bản, hình

thành giao diện sử dụng

Form
 Thêm mới một window form

Form
 Danh s|ch thuộc tính

Tên thuộc tính

Ý nghĩa

BackColor/ForeColor

M{u nền / M{u chữ

BackGroundImage

Ảnh nền

AcceptButton

Nút được chọn kích hoạt sự kiện click
khi người dùng click Enter

CancelButton

Nút được chọn kích hoạt sự kiện click
khi người dùng click Esc

Controls

Danh s|ch c|c control con của nó. Cho
phép người dùng thêm hoặc xóa động
controls

FormBorderStyle

Chọn loại window form

Opacity

Độ mờ của window form

Form
Danh s|ch thuộc tính
Tên thuộc tính

Ý nghĩa

AutoSize

Cho phép kéo dãn form

CauseValidation

Cho phép c|c control con của nó có thể
ph|t sinh sự kiện Validate. Dùng để kiểm
tra dữ liệu hợp lệ.

TopMost

Cho phép Form hiện trên tất cả c|c form
khác

WindowState

{Normal, Minimized, Maximized}. Thể
hiện của Form khi xuất hiện

Cursor

Thiết lập con trỏ chuột

Icon

Thiết lập Icon của form

Form
Danh sách các hàm

Tên hàm

Ý nghĩa

Show()

Sau khi dialog hiện lên, người dùng có
thể chọn focus v{o control kh|c

ShowDialog()

Sau khi dialog hiện lên người dùng
không thể focus v{o c|c control kh|c.
Kiểu dữ liệu trả về: DialogResult.

Close()

Đóng Dialog

this.DialogResult =
DialogResult.OK

Đóng dialog v{ trả về kết quả tương ứng
OK

This.DialogResult =
DialogResult.Cancel

Đóng dialog v{ trả về kết quả tương ứng
Cancel.

Form
Danh s|ch c|c sự kiện
Tên hàm

Ý nghĩa

Load()

Sự kiện được kích hoạt khi Form đ~ load
xong các control.
Sự kiện n{y được bắt khi người dùng
muốn khởi tạo biến hoặc gi| trị trong
Form

Paint()

Sự kiện n{y được gọi khi Form thực hiện
vẽ lại. (Di chuyển chuột, phóng to, thu
nhỏ,..) (Sẽ trình bày chi tiết trong GDI +)

KeyPress, KeyDown,..

C|c sự kiện về phím

MouseHover,
MouseDown,
MouseLeave

C|c sự kiện chuột

Label
 Namespace: System.Windows.Forms

 Thể hiện text văn bản

TextBox
 Namespace: System.Windows.Forms
 Nhập v{ xuất dữ liệu từ người dùng

TextBox
Danh s|ch c|c thuộc tính
Tên thuộc tính

Ý nghĩa

Text

Lấy hoặc thiết lập gi| trị của textbox. Đ}y
l{ thuộc tính thể hiện dữ liệu m{ tất cả
c|c control đều có.

TextLength

Chiều d{i tối đa của TextBox

TextAlign

Canh lề chữ trong TextBox

Multiline

...
LP TRÌNH WINFORM VI C#
LẬP TRÌNH WINFORM VỚI C# - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH WINFORM VỚI C# - Người đăng: nguyenquidan45
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
LẬP TRÌNH WINFORM VỚI C# 9 10 428