Ktl-icon-tai-lieu

Lặp với số lần chưa biết trước

Được đăng lên bởi luyen-nguyen1
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 4257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 8

Lặp với số lần chưa
biết trước

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Hãy ghi cú pháp của câu lệnh lặp For…do ?
For <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;Câu 2: Hãy viết chương tình tính tổng của 5 số đầu tiên ?
Var i, Tong: integer;
Begin
Tong:=0;
For i: = 1 to 5 do
Tong:= Tong + i;
Write(‘Tong= ’,Tong);
Readln;
End.

Bài 8

Lặp với số lần chưa biết trước
1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước:
Ví dụ 1:
Ví dụ 2: Nếu cộng lần lượt n số tự nhiên đầu tiên (n=1,2,3,
…), ta sẽ được kết quả tăng dần T1=1, T2=1+2,…tăng dần.
Cần cộng bao nhiêu số tự nhiên đầu tiên để ta nhận được
tổng Tn nhỏ nhất lớn hơn 1000 ?Bước 1: S  0, n  0.
Bước 2: Nếu S ≤ 1000, n  n + 1; ngược lại, chuyển tới bước4.
Bước 3: S  S + n và quay lại bước 2.
Bước 4: In kết quả: S và n là số tự nhiên nhỏ nhất sao cho
S > 1000. Kết thúc thuật toán.

Bài 8

Lặp với số lần chưa biết trước
2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước:
While <điều kiện> do <câu lệnh>;Hãy nêu cấu trúc câu
lệnh lặp với số lần chưa
 Trong đó:
biết trước ?
- Điều kiện thường là các phép so sánh;
- câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép.

Câu lệnh lặp được thực
iều kiện
hiệnĐnhư thế nào Sai
?
?

Đúng

Câu lệnh

Kết thúc

Bài 8

Lặp với số lần chưa biết trước
2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước:Ví dụ 3: Với giá trị nào của n để 1/n < 0.003 ?. Viết ch ương
Trình tính số n nhỏ nhất để 1/n nhỏ hơn một sai số cho tr ước.
Uses crt;
Var x:Real;
n:Integer;
Const Sai_So=0.003;
Begin
Clrscr;
x:=1; n:=1;
While x >= Sai_So do
Begin
n:=n+1; x:=1/n;
End;
Writeln(‘So n nho nhat de 1/n < ‘,Sai_So:6:4, ‘ la ‘,n);
Readln;
End.

Bài 8

Lặp với số lần chưa biết trước
2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước:Ví dụ 4: Viết chương trình tính các số tự nhiên đầu tiên
sao cho tổng của chúng nhỏ hơn hoặc bằng 1000.
Var S,n:Integer;
Begin
S:=0; n:=1;
While S<=1000 do
Begin
S:=S+n; n:=n+1;
End;
Writeln(‘tong cac so tu nhien co tong > 1000 la ‘,s);
Readln;
End.

Bài 8

Lặp với số lần chưa biết trước
2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước:
Ví dụ 5: Viết chương tình tính tổng T=1+1/2+1/3+…+1/n,
với n<=100T:=0;
For i:=1 to 100 do
T:=T+1/i;
Writeln(T);
For…do

T:=0;
i:=1;
While i<= 100 do
Begin
T:=T+1/i;
i:=i+1;
End;
Writeln(T);
While…do

Bài 8

Lặp với số lần chưa biết trước
3. Lặp vô hạn lần – lỗi lập trình cần...
www.themegallery.com
Bài 8
L p v i s l n ch a ư
bi t tr cế ướ
Lặp với số lần chưa biết trước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lặp với số lần chưa biết trước - Người đăng: luyen-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lặp với số lần chưa biết trước 9 10 185