Ktl-icon-tai-lieu

LaTeX

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại Học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính

LaTeX
1

Dẫn nhập

Trong bài thực hành dưới đây, chúng ta sẽ làm quen với LaTeX. Mục tiêu của bài thực hành là giúp
sinh viên có kiến thức cơ bản trong việc sử dụng LaTeX phục vụ cho các công việc nghiên cứu trong
tương lai.

2

Tại sao dùng LaTeX?
• Tách biệt nội dung và bố cục bài báo cáo.
• Trình bày các ký hiệu và công thức toán học.
• Bố cục biểu đồ và bảng tính.
• Sinh ra các tham khảo cho công thức toán học, biểu đồ, bản tính, tham khảo, etc.
• Hỗ trợ nhiều template như slides, báo cáo thí nghiệm, assignments, etc.

3

Cách LaTeX hoạt động

Chúng ta tạo tài liệu bản LaTeX bằng cách tạo một tex file, gọi là LaTeX source, file này chứa nội
dung chúng ta cần soạn thảo và lệnh giúp LaTeX định dạng nội dung. Nếu source file này đúng theo
cấu trúc của một tài liệu LaTeX, LaTex sẽ giúp chúng ta tạo ra một file output với nội dung và bố
cục chúng ta mong muốn, thông thường là PDF file.

4

Cài đặt

Cho HĐH Windows:
• Download và cài đặt MikTeX từ 
• Download và cài đặt IDE TeXworks từ 
• Lần đầu tiên cài đặt TeXworks, thiết lập đường dẫn đến thư mục cài đẳt MiKTeX C:\Program
Files\MikTeX {your-version}\miktex\bin

5
5.1

Nội dung thực hành
LaTeX structures

Một tài liệu LaTeX có cấu trúc như sau:
\documentclass{...}
\usepackage{...}
...
\begin{document}
...
\end{document}

Giáo trình Cấu Trúc Rời Rạc

Trang 1/9

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính

Đoạn lệnh ... giữa \documentclass{...} và \begin{document} được gọi là preamble. Đoạn này
chứa những lệnh có ảnh hưởng lên toàn bộ tài liệu LaTeX (ví dụ: font size, font corlor, etc.).
\documentclass{...} định nghĩa kiểu tài liệu LaTeX. Các kiểu tài liệu cơ bản: article, report,
book, etc.
Sau phần preamble , các lệnh giữa \begin{document} và \end{document} là nội dung và bố cục
chúng ta mong muốn soạn thảo.

5.2

Hello LaTeX

Tạo 1 file .tex trong TeXworks và gõ vào đoạn lệnh sau:
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\begin{document}
Hello LaTeX!
\end{document}
Dịch và xem kết quả.

5.3

Title

Gõ vào đoạn lệnh sau:
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\begin{document}
\title{My First Document}
\author{My Name}
\date{\today}
\maketitle
Hello LaTeX!
\end{document}
Dịch và xem kết quả.
Luyện tập: Thay đổi tên tiêu đề và tác giả ở \title{...}, \author{...} và xem kết quả.

5.4

Sections

Tài liệu LaTeX có thể chia thành chapters, sections and sub–sections. V...
Trường Đại Học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
LaTeX
1 Dẫn nhập
Trong bài thực hành dưới đây, chúng ta sẽ làm quen với LaTeX. Mục tiêu của bài thực hành giúp
sinh viên kiến thức bản trong việc sử dụng LaTeX phục vụ cho các công việc nghiên cứu trong
tương lai.
2 Tại sao dùng LaTeX?
Tách biệt nội dung và b cục bài báo cáo.
Trình y các hiệu và công thức toán học.
Bố cục biểu đồ và bảng tính.
Sinh ra các tham khảo cho công thức toán học, biểu đồ, bản tính, tham khảo, etc.
Hỗ trợ nhiều template như slides, báo cáo thí nghiệm, assignments, etc.
3 Cách LaTeX hoạt động
Chúng ta tạo tài liệu bản LaTeX bằng cách tạo một tex file, gọi LaTeX source, file này chứa nội
dung chúng ta cần soạn thảo và lệnh giúp LaTeX định dạng nội dung. Nếu source file y đúng theo
cấu trúc của một tài liệu LaTeX, LaTex sẽ giúp chúng ta tạo ra một file output với nội dung và b
cục chúng ta mong muốn, thông thường PDF file.
4 Cài đặt
Cho HĐH Windows:
Download và cài đặt MikTeX từ www.miktex.org
Download và cài đặt IDE TeXworks từ https://www.tug.org/texworks
Lần đầu tiên cài đặt TeXworks, thiết lập đường dẫn đến thư mục cài đẳt MiKTeX C:\Program
Files\MikTeX {your-version}\miktex\bin
5 Nội dung thực hành
5.1 LaTeX structures
Một tài liệu LaTeX cấu trúc như sau:
\documentclass{...}
\usepackage{...}
...
\begin{document}
...
\end{document}
Giáo trình Cấu Trúc Rời Rạc Trang 1/9
LaTeX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LaTeX - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
LaTeX 9 10 646