Ktl-icon-tai-lieu

Lecture 4 PREDICATE CALCULUS (Syntax & Semantics)

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Logic in Computer Science

Lecturre 4

Lecture 4
PREDICATE CALCULUS
(Syntax & Semantics)
4.1. CẦN LÀM GIẦU NGÔN NGỮ
- Logic mênh đề quan tâm đến các câu phức hợp hữu hạn khi dùng các toán tử
logic not, and, or, if …then
- Với các mô hình hữu hạn có thể chỉ cần dùng dùng các tổ hợp từ there exist,
all, among, only là đủ. Chẳng hạn, nếu có 3 nữ sinh A, B, C. Khi nói p = “A
hát hay”, q = “B hát hay”, r = “C hát hay”. Kết luận, “Có tồn tại một nữ sinh
hát hay”, và có thể được mô hình hóa như sau: p ∨ q ∨ r.
- Với các mô hình vô hạn thì cần có các công thức vô (không hữu) hạn; Chằng
hạn, “Mỗi số tự nhiên hoặc chẵn hoặc lẻ” phải được chuyển thành công thức
như sau:
- (p0 ∨q0) ∧ (p1 ∨q1) ∧(p2 ∨q2) ∧…. Trong đó p0 = “ 0 là chẵn “, q0 = “ 0 là lẻ “ ;
p1 = “ 1 là chẵn “ q1 = “ 1 là lẻ “ ,...
- Logic vị từ (được hiểu như logic cấp 1) là mở rộng của logic mệnh đề khi
dùng các biến cho đối tượng.
- Nếu chúng ta kí hiệu x là một số tự nhiên, thì công thức về số tự nhiên trên
có thể viết:
∀ x(E(x) ∨O(x))
Với “E(x) là số chẵn” và “O(x) là số lẻ” cta
Các biến được kết hợp với các các kí hiệu hàm để biểu diễn các đối tượng mới và
kết hợp với các kí hiệu vị từ để mô tả quan hệ giữa các dối tượng; có nghĩa là, nếu
s(x) là hàm kế tiếp và L(x,y) biểu diễn “x < y”, thì “số nhỏ hơn số kế tiếp” được
biểu diễn bởi công thức ∀xL(x,s(x))
4.2. EXAMPLES
- “Không phải tất cả chim đều biết bay”: giả sử B(x) ký hiệu “x là một con
chim” và F(x) ký hiệu “x có thể bay”; câu mệnh đề có thể viết như sau:
¬(∀(B(x)→F(x)))
- Tất cả đàn ông đếu phải chết. Socrates là đàn ông. Cho nên Socrates cũng
chết: Đặt H(x) : “x là đàn ông “, M(x) : “ x chết “, và s ký hiệu là Socrates;
câu mệnh đề được mô tả như một suy luận:
∀x(H(x) → M(x)), H(s)├ M(s)
- Andy và Paul có cùng bà ngoại: Ký hiệu a và p là Andy và Paul và M(x,y)
nghĩa là “x là mẹ của y”; Câu nói trên có thể được mô hình hóa như sau:
Le Huy Thap (Translator)

48

Logic in Computer Science

Lecturre 4

∀x∀y∀u∀v(M(x,y) ∧M(y, a) ∧M(u,v) ∧M(v,p) → x = u)
Trong ví dụ cuối cùng chúng ta cần đẳng thức-về hình thức, đó là đẳng thức logic
cấp 1.
- Trong một số trường hợp, các công thức có thể được đơn giản hóa khi sử
dụng các hàm. Nếu m(x) ký hiệu là mẹ của x, thì mệnh đề trên được mô hình
hóa đơn giản như sau: m(m(a)) = m(m(p))
- Khi nói “Ann giống anh của Mary” là mập mờ và có thể dịch ra như sau:
Ký hiệu B(x,m): x là anh của m; L(a,x): a giống x
∃ x(B(x,m)∧L(a,x)) Nghĩa là Ann giống một trong những người anh
của Mary. Hoặc
∀x(B(x,m)→L(a,x)) Nghĩa là ...
Logic in Computer Science Lecturre 4
Lecture 4
PREDICATE CALCULUS
(Syntax & Semantics)
4.1. CẦN LÀM GIẦU NGÔN NGỮ
- Logic mênh đề quan tâm đến các câu phức hợp hữu hạn khi dùng các toán tử
logic not, and, or, if …then
- Với các mô hình hữu hạn có thể chỉ cần dùng dùng các tổ hợp từ there exist,
all, among, only là đủ. Chẳng hạn, nếu có 3 nữ sinh A, B, C. Khi nói p = “A
hát hay”, q = “B hát hay”, r = “C hát hay”. Kết luận, “Có tồn tại một nữ sinh
hát hay”, và có thể được mô hình hóa như sau: p q r.
- Với các mô hình vô hạn thì cần có các công thức vô (không hữu) hạn; Chằng
hạn, “Mỗi số tự nhiên hoặc chẵn hoặc lẻ” phải được chuyển thành công thức
như sau:
- (p
0
q
0
) (p
1
q
1
) (p
2
q
2
) …. Trong đó p
0
=
0 là chẵn “, q
0
=
0 là lẻ “ ;
p
1
=
1 là chẵn “
q
1
=
1 là lẻ “ ,...
- Logic vị từ (được hiểu như logic cấp 1) là mở rộng của logic mệnh đề khi
dùng các biến cho đối tượng.
- Nếu chúng ta kí hiệu x là một số tự nhiên, thì công thức về số tự nhiên trên
có thể viết:
x(E(x) O(x))
Với “E(x) là số chẵn” và “O(x) là số lẻ” cta
Các biến được kết hợp với các các kí hiệu hàm để biểu diễn các đối tượng mới và
kết hợp với các kí hiệu vị từ để mô tả quan hệ giữa các dối tượng; có nghĩa là, nếu
s(x) là hàm kế tiếp và L(x,y) biểu diễn “x < y”, thì “số nhỏ hơn số kế tiếp” được
biểu diễn bởi công thức xL(x,s(x))
4.2. EXAMPLES
- “Không phải tất cả chim đều biết bay”: gi sử B(x) hiệu “x một con
chim” và F(x) ký hiệu “x có thể bay”; câu mệnh đề có thể viết như sau:
¬((B(x)F(x)))
- Tất cả đàn ông đếu phải chết. Socrates đàn ông. Cho nên Socrates cũng
chết: Đặt H(x) : “x là đàn ông “, M(x) : x chết “, s hiệu Socrates;
câu mệnh đề được mô tả như một suy luận:
x(H(x) M(x)), H(s)├ M(s)
- Andy Paul cùng ngoại: hiệu a p Andy Paul M(x,y)
nghĩa là “x là mẹ của y”; Câu nói trên có thể được mô hình hóa như sau:
Le Huy Thap (Translator) 48
Lecture 4 PREDICATE CALCULUS (Syntax & Semantics) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lecture 4 PREDICATE CALCULUS (Syntax & Semantics) - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lecture 4 PREDICATE CALCULUS (Syntax & Semantics) 9 10 778