Ktl-icon-tai-lieu

Lecture 5. PREDICATE CALCULUS (II)

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Logic in Computer Science

Lecture 5. PREDICATE CALCULUS (II)
NATURAL DEDUCTION
RECALLED: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC
Các quy tắc chứng minh cho đẳng thức
=:

t =t

t1 = t 2 Φ[t1 / x]
( = e)
Φ[t 2 / x]

(= i)

Chứng minh định lượng toàn thể (universal qauntification)
∀xΦ
(∀xe)
Φ[t / x ]

∀x :

Φ đúng với mọi x thì Φ cũng đúng khi thay x bởi t
Các quy tắc này tổng quát hóa cho ∧
x0
...
Φ[ x0 / x ]
(∀xi )
∀xΦ

Lời chú về (∀xi): trong quy tắc này, hộp xuất phát biến x 0 chỉ xuất hiện một lần
duy nhất. Và không xuất hiện ngoài hộp. Nếu công thức φ là đúng cho một phần tử
x0 chung như vậy, thì nó sẽ đúng cho các term tùy ý.
Chứng minh định lượng tồn tại (existential qauntification)
∃x :

Φ[t / x ]
(∃xi )
∃xΦ
x0 Φ[ x0 / x ]

∃ xφ

...

χ
χ

(∃xe)

Các quy tắc này tổng quát hóa cho ∨
Lời chú về (∃ xe): trong quy tắc này, hộp xuất phát biến x0 chỉ xuất hiện một lần
duy nhất. Và không xuất hiện ngoài hộp. Nếu công thức ∃ xφ là đúng, thì nó sẽ
đúng cho giá trị đặc biệt của x. Để kết luận với χ chúng ta cần chứng minh bao
trùm tất cả mọi gía trị của x. Như vậy, hộp xuất phát đúng cho phần tử đại diện thì
kết luận cho χ.
Ví dụ 1. Chứng minh rằng:
Nếu tất cả các tín đồ phái giáo hữu (Quakers) Q(x) là những người cải lương
(Reformists) R(x) và nếu có một người theo đạo tin lành (Protestant) P(x) người đó

Le Huy Thap (Translator)

57

Logic in Computer Science

là một tín đồ phái giáo hữu (Quakers) Q(x), thì phải có một tín đồ đạo tin lành
(Protestant) P(x) cũng là người cải lương (Reformists) R(x). Nghĩa là chứng minh
suy luận:
∀x(Q(x) →R(x)), ∃ x(P(x) ∧Q(x)) ├ ∃ x(P(x) ∧R(x))
Chứng minh:
1.

∀x(Q(x) →R(x))

Giả thuyết

2.

∃ x(P(x) ∧Q(x))

Giả thuyết

3. x0

P(x0) ∧Q(x0)

4.

Q(x0) → R(x0) (∀xe) do 1

5.

Q(x0)

(∧e2) do 3

6.

R(x0)

(→e) do 4, 5

7.

P(x0)

(∧e1) do 3

8.

P(x0) ∧R(x0)

(∧i) do 7, 6

9.

∃ x(P(x) ∧R(x))

10.

∃ x(P(x) ∧R(x)) (∃ xe) do 2, 3-9

Giả thiết

(∃ xi) do 8

Nếu tất cả các tín đồ phái giáo hữu (Quakers) Q(x) là những người cải lương
(Reformists) R(x) và nếu có một người theo đạo tin lành (Protestant) P(x) người
đó là một tín đồ phái giáo hữu (Quakers) Q(x), thì phải có một tín đồ đạo tin
lành (Protestant) P(x) cũng là người cải lương (Reformists) R(x).
Ví dụ 2:
∃ xP(x), ∀x∀y(P(x) → Q(y))├ ∀yQ(y)
1

∃ xP(x))

2.

∀x∀y(P(x)→Q(y))

3.
4.

Giả thuyết
Giả thuyết

y0
x0

P(x0)

Giả thiết

5.

∀y(P(x0)→Q(y)

6.

P(x0)→Q(y0)

(∀ye) do 5

7.

Q(y0)

(→e) do 6, 4

8.

Q(y0)

(∃ xe) do 1, 4-7

9.

∀yQ(y)

(∀yi) do 3-8

Le Huy Thap (Translator)

(∀xe) do 2

5...
Logic in Computer Science
Lecture 5. PREDICATE CALCULUS (II)
NATURAL DEDUCTION
RECALLED: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC
Các quy tắc chứng minh cho đẳng thức
)(: i
tt
=
=
=
)(
]/[
]/[
2
121
e
xt
xttt
=
Φ
Φ=
Chứng minh định lượng toàn thể (universal qauntification)
)(
]/[
: xe
xt
x
x
Φ
Φ
Φ đúng với mọi x thì Φ cũng đúng khi thay x bởi t
Các quy tắc này tổng quát hóa cho
)(
]/[
...
0
0
xi
x
xx
x
Φ
Φ
Lời chú về (xi): trong quy tắc này, hộp xuất phát biến x
0
chỉ xuất hiện một lần
duy nhất. Và không xuất hiện ngoài hộp. Nếu công thức φ là đúng cho một phần tử
x
0
chung như vậy, thì nó sẽ đúng cho các term tùy ý.
Chứng minh định lượng tồn tại (existential qauntification)
)(
]/[
: xi
x
xt
x
Φ
Φ
xφ
)(
...
]/[
00
xe
xxx
Φ
χ
χ
Các quy tắc này tổng quát hóa cho
Lời chú v (xe): trong quy tắc này, hộp xuất phát biến x
0
chỉ xuất hiện một lần
duy nhất. không xuất hiện ngoài hộp. Nếu công thức xφ đúng, t sẽ
đúng cho giá trị đặc biệt của x. Để kết luận với χ chúng ta cần chứng minh bao
trùm tất cmọia trị của x. Như vậy, hộp xuất phát đúng cho phần tử đại diện thì
kết luận cho χ.
Ví dụ 1. Chứng minh rằng:
Nếu tất cả các tín đồ phái giáo hữu (Quakers) Q(x) những người cải lương
(Reformists) R(x) và nếu có một người theo đạo tin lành (Protestant) P(x) người đó
Le Huy Thap (Translator) 57
Lecture 5. PREDICATE CALCULUS (II) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lecture 5. PREDICATE CALCULUS (II) - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lecture 5. PREDICATE CALCULUS (II) 9 10 213