Ktl-icon-tai-lieu

Lecture 5. PREDICATE CALCULUS (II)

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 949 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lecture 5. PREDICATE CALCULUS (II)
NATURAL DEDUCTION
RECALLED: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC
Các quy tắc chứng minh cho đẳng thức
=:

t =t

(= i)

t1 = t 2 Φ[t1 / x]
( = e)
Φ[t 2 / x]

Chứng minh định lượng toàn thể (universal qauntification)
∀x :

∀xΦ
(∀xe)
Φ[t / x]

Φ đúng với mọi x thì Φ cũng đúng khi thay x bởi t
Các quy tắc này tổng quát hóa cho ∧
x0
...
Φ[ x0 / x]
(∀xi )
∀xΦ

Lời chú về (∀xi): trong quy tắc này, hộp xuất phát biến x0 chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Và không
xuất hiện ngoài hộp. Nếu công thức φ là đúng cho một phần tử x0 chung như vậy, thì nó sẽ đúng cho
các term tùy ý.
Chứng minh định lượng tồn tại (existential qauntification)
∃x :

Φ[t / x]
(∃xi )
∃xΦ
x0 Φ [ x0 / x ]

∃xφ

...

χ
χ

( ∃ xe )

Các quy tắc này tổng quát hóa cho ∨
Lời chú về (∃xe): trong quy tắc này, hộp xuất phát biến x0 chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Và không
xuất hiện ngoài hộp. Nếu công thức ∃xφ là đúng, thì nó sẽ đúng cho giá trị đặc biệt của x. Để kết
luận với χ chúng ta cần chứng minh bao trùm tất cả mọi gía trị của x. Như vậy, hộp xuất phát đúng
cho phần tử đại diện thì kết luận cho χ.
Ví dụ 1. Chứng minh rằng:
Nếu tất cả các tín đồ phái giáo hữu (Quakers) Q(x) là những người cải lương (Reformists) R(x)
và nếu có một người theo đạo tin lành (Protestant) P(x) người đó là một tín đồ phái giáo hữu
(Quakers) Q(x), thì phải có một tín đồ đạo tin lành (Protestant) P(x) cũng là người cải lương
(Reformists) R(x). Nghĩa là chứng minh suy luận:
∀x(Q(x) →R(x)), ∃x(P(x) ∧ Q(x)) ├ ∃x(P(x) ∧ R(x))
57

Chứng minh:
1.

∀x(Q(x) →R(x))

Giả thuyết

2.

∃x(P(x) ∧ Q(x))

Giả thuyết

3. x0

P(x0) ∧ Q(x0)

4.

Q(x0) → R(x0) (∀xe) do 1

5.

Q(x0)

(∧e2) do 3

6.

R(x0)

(→e) do 4, 5

7.

P(x0)

(∧e1) do 3

8.

P(x0) ∧ R(x0) (∧i) do 7, 6

9.

∃x(P(x) ∧ R(x))

10.

∃x(P(x) ∧ R(x)) (∃xe) do 2, 3-9

Giả thiết

(∃xi) do 8

Nếu tất cả các tín đồ phái giáo hữu (Quakers) Q(x) là những người cải lương (Reformists) R(x) và
nếu có một người theo đạo tin lành (Protestant) P(x) người đó là một tín đồ phái giáo hữu
(Quakers) Q(x), thì phải có một tín đồ đạo tin lành (Protestant) P(x) cũng là người cải lương
(Reformists) R(x).
Ví dụ 2:
∃xP(x), ∀x∀y(P(x) → Q(y))├ ∀yQ(y)
1

∃xP(x))

2.

∀x∀y(P(x)→Q(y))

3.
4.

Giả thuyết
Giả thuyết

y0
x0

P(x0)

Giả thiết

5.

∀y(P(x0)→Q(y)

(∀xe) do 2

6.

P(x0)→Q(y0)

(∀ye) do 5

7.

Q(y0)

(→e) do 6, 4

8.

Q(y0)

(∃xe) do 1, 4-7

9.

∀yQ(y)

(∀yi) do 3-8

58

Ví dụ 3: (Chứng minh sai)
∃xP(x), ∀x (P(x) → Q(x))├ ∀yQ(y)
Chứng minh:
1

∃xP(x))

2.

∀x(P(x) → Q(x)) Giả thu...
57
Lecture 5. PREDICATE CALCULUS (II)
NATURAL DEDUCTION
RECALLED: CHNG MINH ĐẲNG THC
Các quy tc chng minh cho đẳng thc
)(: i
t
t
=
=
=
)(
]/[
]/[
2
121
e
xt
xttt
=
Φ
Φ
=
Chng minh định lượng toàn th (universal qauntification)
)(
]/[
: xe
xt
x
x
Φ
Φ
Φ đúng vi mi x thì Φ cũng đúng khi thay x bi t
Các quy tc này tng quát hóa cho
)(
]/[
...
0
0
xi
x
xx
x
Φ
Φ
Li chú v (xi): trong quy tc này, hp xut phát biến x
0
ch xut hin mt ln duy nht. Và không
xut hin ngoài hp. Nếu công thc φđúng cho mt phn t x
0
chung như vy, thì nó s đúng cho
các term tùy ý.
Chng minh định lượng tn ti (existential qauntification)
)(
]/[
: xi
x
xt
x
Φ
Φ
xφ
)(
...
]/[
00
xe
xxx
Φ
χ
χ
Các quy tc này tng quát hóa cho
Li chú v (xe): trong quy tc này, hp xut pt biến x
0
ch xut hin mt ln duy nht. Và không
xut hin ngoài hp. Nếu công thc xφ đúng, ts đúng cho giá tr đc bit ca x. Để kết
lun vi χ chúng ta cn chng minh bao trùm tt c mi gía tr ca x. Như vy, hp xut phát đúng
cho phn t đại din thì kết lun cho χ.
Ví d 1. Chng minh rng:
Nếu tt c các tín đồ phái giáo hu (Quakers) Q(x) là nhng người ci lương (Reformists) R(x)
nếu mt người theo đạo tin lành (Protestant) P(x) người đó mt n đồ phái giáo hu
(Quakers) Q(x), thì phi mt tín đồ đo tin lành (Protestant) P(x) cũng người ci lương
(Reformists) R(x). Nghĩa là chng minh suy lun:
x(Q(x) R(x)), x(P(x) Q(x)) x(P(x) R(x))
Lecture 5. PREDICATE CALCULUS (II) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lecture 5. PREDICATE CALCULUS (II) - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lecture 5. PREDICATE CALCULUS (II) 9 10 329