Ktl-icon-tai-lieu

Lecture 6. PREDICATE CALCULUS (III)

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1096 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lecture 6. PREDICATE CALCULUS (III)
NORMAL FORMS, RESOLUTION, LOGIC PROGRAMMING
NORMAL FORMS: FROM PROPOSITIONS TO PREDICATES
(CÁC DẠNG CHUẨN: TỪ CÁC MỆNH ĐỀ ĐẾN CÁC VỊ TỪ)
Chúng ta đã nghiên cứu dạng chuẩn cho các công thức logic mệnh đề, cụ thể
là dạng chuẩn hội CNF (Conjunctive Normal Form):
Trong đó các pij là các atom (mệnh đề đơn giản) hoặc là phủ định của nó.
Nếu các phép hội và tuyển là vô hạn, thì công thức tương ứng sẽ là:

hoặc sử dụng các lượng tử ∀, ∃ (…)
Tiền xử lí và dạng câu chuẩn
Định nghĩa
- Một công thức được gọi là ở dạng tiền chuẩn hội PCNF (Prenex
Conjunctive Normal Form) nếu nó có dạng:
Q1x1… QnxnM
Trong đó Qi là các lượng tử và M công thức phi lượng tử trong dạng chuẩn
hội.
Dãy các lượng tử được gọi là tiền tố, và M được gọi là ma trận.
- Một công thức được gọi là ở dạng câu mệnh đề (hay ngắn gọn là “câu”)
nếu nó có dạng PCNF và tiền tố chỉ là các lượng tử ∀.
Ví dụ:
∀x∀y∀z (P(x)∧(Q(x,y)∨M(z,,x))∧N(x, y, z))
Định lý:
Giả sử φ là một công thức đóng (không có biến tự do). Thì có tồn tại
công thức φ ’ ở dạng câu sao cho φ khả thỏa khi và chỉ khi φ ’ khả thỏa.
Thủ tục tạo dạng chuẩn
Thủ tục để tạo dạng câu chuẩn bao gồm 2 bước:
1. Tìm dạng có tiền xử lí tương đương (mà tính hợp lệ được vẫn bảo
toàn)

68

2. Xóa các lượng tử ∃ khi sử dụng hàm Skolem (việc chuyển đổi này sẽ
không còn đảm bảo tính hợp lệ nữa nhưng nó vẫn bảo toàntính khả
thỏa)
Các bước thực hiện thủ tục được mô tả bởi ví dụ
∀x(P(x) → Q(x)) → (∀xP(x) → ∀xQ(x))
 Thay tên các biến bị buộc sao cho không có biến nào xuất hiện trong
hai lượng tử khác nhau:
∀x(P(x) → Q(x)) → (∀yP(y) → ∀zQ(z))
 Lược bỏ tất cả các phép nối không phải là ∨hoặc ∧
¬∀x(¬P(x)) ∨Q(x)) ∨¬∀yP(y) ∨∀zQ(z)
 Đưa phủ định vào bên trong (sử dụng ¬∀xΦ ↔ ∃ x¬Φ và ¬∃xΦ ↔
∀x¬Φ) ta được
∃ x(P(x)) ∧¬Q(x)) ∨∃ y¬P(y) ∨∀zQ(z)
 Kéo tất cả các lượng tử ra ngoài (sử dụng QxΦ ∨ψ ↔ Qx(Φ∨ψ) và
ψ∧QxΦ ↔ Qx(ψ∧Φ), trong đó Q là ∀ hoặc ∃ và x không tùy ý trong
ψ)
∃ x∃ y∀z((P(x)) ∧¬Q(x)) ∨¬P(y) ∨Q(z)
Sử dụng các luật phân phối để chuyển phần ma trận sang CNF
∃ x∃ y∀z((P(x)∨¬P(y)∨(¬Q(z)) ∧(¬Q(x)∨¬P(y)∨Q(z)))
Một số thủ tục tạo dạng chuẩn khác
Người ta có thể dùng nhiều thủ tục sau đây để tạo ra dạng tiền xử lí
1a
1b
2a
2b
2c

¬∀xΦ ↔ ∃ x¬Φ
¬∃xΦ ↔ ∀x¬Φ
∀xΦ ∧ψ ↔ ∀x(Φ ∧ψ)
∀xΦ ∨ψ ↔ ∀x(Φ ∨ψ)
∃ xΦ ∧ψ ↔ ∃ x(Φ ∧ψ)

2d
2e
2f
2g
2h

∃ xΦ ∨ψ ↔ ∃ x(Φ ∨ψ)
(ψ → ∀xΦ) ↔ ∀x(ψ → Φ)
(∀xΦ → ψ) ↔ ∃ x(Φ → ψ)
(ψ → ∃ xΦ) ↔ ∃ x(ψ → Φ)
(∃ xΦ → ψ) ↔ ∀x(Φ → ψ)

(trường hợp 2a và 2h được giả thiết là x không tự do trong ψ.
Các hàm Skolem
Nhiệm vụ của chúng ta...
Lecture 6. PREDICATE CALCULUS (III)
NORMAL FORMS, RESOLUTION, LOGIC PROGRAMMING
NORMAL FORMS: FROM PROPOSITIONS TO PREDICATES
(CÁC DẠNG CHUẨN: TỪ CÁC MỆNH ĐỀ ĐẾN CÁC VỊ TỪ)
Chúng ta đã nghiên cứu dạng chuẩn cho các công thức logic mệnh đề, cụ thể
là dạng chuẩn hội CNF (Conjunctive Normal Form):
Trong đó các p
ij
là các atom (mệnh đề đơn giản) hoặc là phủ định của nó.
Nếu các phép hội và tuyển là vô hạn, thì công thức tương ứng sẽ là:
hoặc sử dụng các lượng tử , (…)
Tiền xử lí và dạng câu chuẩn
Định nghĩa
- Một công thức được gọi là ở dạng tiền chuẩn hội PCNF (Prenex
Conjunctive Normal Form) nếu nó có dạng:
Q
1
x
1
… Q
n
x
n
M
Trong đó Q
i
là các lượng tử và M công thức phi lượng tử trong dạng chuẩn
hội.
Dãy các lượng tử được gọi là tiền tố, và M được gọi là ma trận.
- Một công thức được gọi là ở dạng câu mệnh đề (hay ngắn gọn là “câu”)
nếu nó có dạng PCNF và tiền tố chỉ là các lượng tử .
Ví dụ:
xyz (P(x)(Q(x,y)M(z,,x))N(x, y, z))
Định lý:
Giả sử
φ
là một công thức đóng (không có biến tự do). Thì có tồn tại
công thức
φ
’ ở dạng câu sao cho
φ
khả thỏa khi và chỉ khi
φ
’ khả thỏa.
Thủ tục tạo dạng chuẩn
Thủ tục để tạo dạng câu chuẩn bao gồm 2 bước:
1. Tìm dạng có tiền xử lí tương đương (mà tính hợp lệ được vẫn bảo
toàn)
68
Lecture 6. PREDICATE CALCULUS (III) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lecture 6. PREDICATE CALCULUS (III) - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lecture 6. PREDICATE CALCULUS (III) 9 10 462