Ktl-icon-tai-lieu

Lệnh Assembly

Được đăng lên bởi Nguyen van Luc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2436 lần   |   Lượt tải: 11 lần
1. JB / JNAE
- Ý nghĩa : Nhảy nếu nhỏ hơn.
- Điều kiện : CF = 1
- Ghi chú : Áp dụng cho số không dấu.
2. JBE / JNA
- Ý nghĩa : Nhảy nếu nhỏ hơn hoặc bằng.
- Điều kiện : CF = 1 or ZF = 1
- Ghi chú : Áp dụng cho số không dấu.
3. JA / JNBE
- Ý nghĩa : Nhảy nếu lớn hơn.
- Điều kiện : CF = 0 and ZF = 0
- Ghi chú : Áp dụng cho số không dấu.
4. JAE / JNB
- Ý nghĩa : Nhảy nếu lớn hơn hoặc bằng.
- Điều kiện : CF = 0
- Ghi chú : Áp dụng cho số không dấu.
5. JE / JZ
- Ý nghĩa : Nhảy nếu bằng.
- Điều kiện : ZF = 1
6. JNE / JNZ
- Ý nghĩa : Nhảy nếu không bằng.
- Điều kiện : ZF = 0
7. JL / JNGE
- Ý nghĩa : Nhảy nếu nhỏ hơn.
- Điều kiện : SF != OF
- Ghi chú : Áp dụng cho số có dấu.
8. JLE / JNG
- Ý nghĩa : Nhảy nếu nhỏ hơn hoặc bằng.
- Điều kiện : SF != OF or ZF = 1
- Ghi chú : Áp dụng cho số có dấu.
9. JG / JNLE
- Ý nghĩa : Nhảy nếu lớn hơn.
- Điều kiện : SF = OF and ZF = 0
- Ghi chú : Áp dụng cho số có dấu.
10. JGE / JNL
- Ý nghĩa : Nhảy nếu lớn hơn hoặc bằng.
- Điều kiện : SF = OF
- Ghi chú : Áp dụng cho số có dấu.
11. JP / JPE
- Ý nghĩa : Nhảy nếu cờ chẵn lẽ được bật.
- Điều kiện : PF = 1
12. JNP / JPO
- Ý nghĩa : Nhảy nếu không được bật.
- Điều kiện : PF = 0
13. JS
- Ý nghĩa : Nhảy nếu cờ dấu được bật.
- Điều kiện : SF = 1
14. JNS
- Ý nghĩa : Nhảy nếu cờ dấu không được bật.
- Điều kiện : SF = 0
15. JO
- Ý nghĩa : Nhảy nếu cờ tràn được bật.
- Điều kiện : OF = 1
16. JNO
- Ý nghĩa : Nhảy nếu cờ tràn không được bật.
- Điều kiện : OF = 0
17. JC
- Ý nghĩa : Nhảy nếu cờ nhớ được bật.
- Điều kiện : CF = 1
18. JNC
- Ý nghĩa : Nhảy nếu cờ nhớ không được bật.
- Điều kiện : CF = 0
19. JCXZ
- Ý nghĩa : Nhảy nếu CX = 0
- Điều kiện : CX = 0 (nếu ECX != 0 vẫn nhảy, lệnh nhảy này không phụ thuộc vào các c ờ)
20. JECXZ
- Ý nghĩa : Nhảy nếu ECX = 0
- Điều kiện : ECX = 0 (lệnh nhảy này không phụ thuộc vào các cờ)

21. JMP
- Nhảy vô điều kiện.

...
1. JB / JNAE
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u nh h n. ế ỏ ơ
- i u ki n :Đ CF = 1
- Ghi chú : Áp d ng cho s không d u.
2. JBE / JNA
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u nh h n ho c b ng. ế ỏ ơ
- i u ki n :Đ CF = 1 or ZF = 1
- Ghi chú : Áp d ng cho s không d u.
3. JA / JNBE
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u l n h n. ế ơ
- i u ki n :Đ CF = 0 and ZF = 0
- Ghi chú : Áp d ng cho s không d u.
4. JAE / JNB
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u l n h n ho c b ng. ế ơ
- i u ki n :Đ CF = 0
- Ghi chú : Áp d ng cho s không d u.
5. JE / JZ
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u b ng. ế
- i u ki n :Đ ZF = 1
6. JNE / JNZ
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u không b ng. ế
- i u ki n :Đ ZF = 0
7. JL / JNGE
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u nh h n. ế ỏ ơ
- i u ki n :Đ SF != OF
- Ghi chú : Áp d ng cho s có d u.
8. JLE / JNG
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u nh h n ho c b ng. ế ỏ ơ
- i u ki n :Đ SF != OF or ZF = 1
- Ghi chú : Áp d ng cho s có d u.
9. JG / JNLE
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u l n h n. ế ơ
- i u ki n :Đ SF = OF and ZF = 0
- Ghi chú : Áp d ng cho s có d u.
10. JGE / JNL
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u l n h n ho c b ng. ế ơ
- i u ki n :Đ SF = OF
- Ghi chú : Áp d ng cho s có d u.
11. JP / JPE
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u c ch n l c b t. ế đượ
- i u ki n :Đ PF = 1
12. JNP / JPO
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u không c b t. ế đượ
- i u ki n :Đ PF = 0
13. JS
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u c d u c b t. ế ờ ấ đượ
- i u ki n :Đ SF = 1
14. JNS
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u c d u không c b t. ế ờ ấ đượ
- i u ki n :Đ SF = 0
15. JO
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u c tràn c b t. ế đượ
- i u ki n :Đ OF = 1
16. JNO
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u c tràn không c b t. ế đượ
- i u ki n :Đ OF = 0
17. JC
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u c nh c b t. ế đượ
- i u ki n :Đ CF = 1
18. JNC
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u c nh không c b t. ế đượ
- i u ki n :Đ CF = 0
19. JCXZ
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u CX = 0 ế
- i u ki n :Đ CX = 0 (n u ECX != 0 v n nh y, l nh nh y này không ph thu c vào các c )ế
20. JECXZ
- Ý ngh a :ĩ Nh y n u ECX = 0 ế
- i u ki n :Đ ECX = 0 (l nh nh y này không ph thu c vào các c )
Lệnh Assembly - Trang 2
Lệnh Assembly - Người đăng: Nguyen van Luc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lệnh Assembly 9 10 977