Ktl-icon-tai-lieu

Lenh cad

Được đăng lên bởi vu-xuan-hao
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.
2.
3.
4.

3A - 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D
3DO -3DORBIT Xoay đối tượng trong không gian 3D
3F - 3DFACE Tạo mặt 3D
3P - 3DPOLY Vẽ đường PLine không gian 3 chiều

A
5. A - ARC Vẽ cung tròn
7. AA - AREA Tính diện tích và chu vi 1
8. AL - ALIGN Di chuyển, xoay, scale
10. AR - ARRAY Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D
11. ATT - ATTDEF Định nghĩa thuộc tính
13. ATE - ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của Block
B
14. B - BLOCK Tạo Block
15. BO - BOUNDARY Tạo đa tuyến kín
16. BR - BREAK Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
C
17.
18.
20.
22.

C - CIRCLE Vẽ đường tròn
CH - PROPERTIES Hiệu chỉnh tính chất của đối tượng
CHA - ChaMFER Vát mép các cạnh
CO, CP - COPY Sao chép đối tượng

D
23.
24.
25.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
38.
40.

D - DIMSTYLE Tạo kiểu kích thước
DAL - DIMALIGNED Ghi kích thước xiên
DAN - DIMANGULAR Ghi kích thước góc
DBA - DIMBASELINE Ghi kích thước song song
DCO - DIMCONTINUE Ghi kích thước nối tiếp
DDI - DIMDIAMETER Ghi kích thước đường kính
DED - DIMEDIT Chỉnh sửa kích thước
DI - DIST Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
DIV - DIVIDE Chia đối tượng thành các phần bằng nhau
DLI - DIMLINEAR Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang
DO - DONUT Vẽ hình vành khăn
DOR - DIMORDINATE Tọa độ điểm
DRA - DIMRADIU Ghi kích thước bán kính
DT - DTEXT Ghi văn bản

E
42.
43.
44.
45.
46.
48.

E - ERASE Xoá đối tượng
ED - DDEDIT Hiệu chỉnh kích thước
EL - ELLIPSE Vẽ elip
EX - EXTEND Kéo dài đối tượng
EXIT - QUIT Thoát khỏi chương trình
EXT - EXTRUDE Tạo khối từ hình 2D

F
49. F - FILLET Tạo góc lượn/ Bo tròn góc

50. FI - FILTER Chọn lọc đối tượng theo thuộc tính
H
54.
55.
56.
57.

H - BHATCH Vẽ mặt cắt
H - HATCH Vẽ mặt cắt
HE - HATCHEDIT Hiệu chỉnh maët caét
HI - HIDE Tạo lại mô hình 3D với các đường bị khuất

I
58. I - INSERT Chèn khối
59. I -INSERT Chỉnh sửa khối được chèn
66. IN - INTERSECT Tạo ra phần giao của 2 đối tượng
L
69.
70.
71.
72.
73.
75.
76.
77.
78.

L- LINE Vẽ đường thẳng
LA - LAYER Tạo lớp và các thuộc tính
LA - LAYER Hiệu chỉnh thuộc tính của layer
LE - LEADER Tạo đường dẫn chú thích
LEN - LENGTHEN Kéo dài/ thu ngắn đối tượng với chiều dài cho trước
LW - LWEIGHT Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ
LO – LAYOUT Taïo layout
LT - LINETYPE Hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường
LTS - LTSCALE Xác lập tỉ lệ đường nét

M
79. M - MOVE Di chuyển đối tượng được chọn
80. MA - MATCHPROP Sao chép các thuộc tính từ 1 đối tượng này sang 1 hay nhiều đối tợng khác
82. MI - MIRROR Lấy đối xứng quanh 1 trục
83. ML - MLINE Tạo ra các đườ...
1. 3A - 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D
2. 3DO -3DORBIT Xoay i t ng trong không gian 3Dđố ượ
3. 3F - 3DFACE T o m t 3D
4. 3P - 3DPOLY V ng PLine không gian 3 chi u đườ
A
5. A - ARC V cung tròn
7. AA - AREA Tính di n tích và chu vi 1
8. AL - ALIGN Di chuy n, xoay, scale
10. AR - ARRAY Sao chép i t ng thành dãy trong 2Dđố ượ
11. ATT - ATTDEF nh ngh a thu c tínhĐị ĩ
13. ATE - ATTEDIT Hi u ch nh thu c tính c a Block
B
14. B - BLOCK T o Block
15. BO - BOUNDARY T o a tuy n kín đ ế
16. BR - BREAK Xén 1 ph n o n th ng gi a 2 i m ch n đ đ
C
17. C - CIRCLE V ng tròn đườ
18. CH - PROPERTIES Hi u ch nh tính ch t c a i t ng đ ượ
20. CHA - ChaMFER Vát mép các c nh
22. CO, CP - COPY Sao chép i t ngđố ượ
D
23. D - DIMSTYLE T o ki u kích th c ướ
24. DAL - DIMALIGNED Ghi kích th c xiênướ
25. DAN - DIMANGULAR Ghi kích th c gócướ
26. DBA - DIMBASELINE Ghi kích th c song songướ
28. DCO - DIMCONTINUE Ghi kích th c n i ti pướ ế
29. DDI - DIMDIAMETER Ghi kích th c ng kínhướ đườ
30. DED - DIMEDIT Ch nh s a kích th c ướ
31. DI - DIST o kho ng cách và góc gi a 2 i mĐ đ
32. DIV - DIVIDE Chia i t ng thành các ph n b ng nhauđố ượ
33. DLI - DIMLINEAR Ghi kích th c th ng ng hay n m ngangướ đứ
34. DO - DONUT V hình vành kh n ă
35. DOR - DIMORDINATE T a i m độ đ
38. DRA - DIMRADIU Ghi kích th c bán kínhướ
40. DT - DTEXT Ghi v n b nă
E
42. E - ERASE X i t ngđố ượ
43. ED - DDEDIT Hi u ch nh kích th c ư
44. EL - ELLIPSE V elip
45. EX - EXTEND Kéo dài i t ngđố ượ
46. EXIT - QUIT Thoát kh i ch ng trình ươ
48. EXT - EXTRUDE T o kh i t hình 2D
F
49. F - FILLET T o góc l n/ Bo tròn góc ượ
Lenh cad - Trang 2
Lenh cad - Người đăng: vu-xuan-hao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lenh cad 9 10 98