Ktl-icon-tai-lieu

lệnh tắt Autocad

Được đăng lên bởi Jindodinho Siêu Quậy
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 21 lần
lệnh tắt Autocad
http://sanchoixaydung.com
- 1 -
1
PhÝm
T¾t
Tªn LÖnh Môc ®Ých
1. 3A 3DARRAY T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän
2. 3DO
3DORBIT
3. 3F 3DFACE T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
4. 3P 3DPOLY
T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian 3
chiÒu
A
5. A ARC VÏ cung trßn
6. ADC
ADCENTER
7. AA AREA TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi t−îng hay vïng ®−îc x¸c ®Þnh
8. AL ALIGN
Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi t−îng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi t−îng
kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm
9. AP APPLOAD
§a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh øng
dông ARX
10.
AR ARRAY T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi t−îng ®−îc chän
11.
ATT ATTDEF T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh
12.
-ATT
-ATTDEF T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block
13.
ATE ATTEDIT HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block
B
14.
B BLOCK T¹o Block
15.
BO BOUNDARY T¹o ®a tuyÕn kÝn
16.
BR BREAK XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän
C
17.
C CIRCLE VÏ ®êng trßn b»ng nhiÒu c¸ch
18.
CH PROPERTIES HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt
19.
-CH CHANGE HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D
20.
CHA
ChaMFER V¸t mÐp c¸c c¹nh
21.
COL COLOR X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi t−îng ®−îc vÏ theo tr×nh
22.
CO,
cp
COPY Sao chÐp ®èi t−îng
D
23.
D DIMSTYLE T¹o ra vµ chØnh söa kÝch th−íc ë dßng lÖnh
24.
DAL
DIMALIGNED Ghi kÝch th−íc th¼ng cã thÓ c¨n chØnh ®−îc
25.
DAN
DIMANGULAR
Ghi kÝch th−íc gãc
26.
DBA
DIMBASELINE
TiÕp tôc 1 kÝch th−íc ®o¹n th¼ng, gãc tõ ®−êng nÒn cña kÝch
th−íc ®−îc chän
27.
DCE DIMCENTER
T¹o ra 1 ®iÓm t©m hoÆc ®êng trßn xuyªn t©m cña c¸c cung trßn
vµ ®−êng trßn
28.
DCO
DIMCONTINUE
TiÕp tôc 1 ®−êng th¼ng, 1 gãc tõ ®−êng më réng thø 2 cña kÝch
th−íc tr−íc ®©y hoÆc kÝch th−íc ®−îc chän
29.
DDI DIMDIAMETER
Ghi kÝch th−íc ®−êng kÝnh
30.
DED
DIMEDIT ChØnh söa kÝch th−íc
31.
DI DIST §o kho¶ng c¸ch vµ gãc gi÷a 2 ®iÓm
32.
DIV DIVIDE
§Æt mçi 1 ®èi t−îng ®iÓm vµ c¸c khèi däc theo chiÒu dµi hoÆc
chu vi ®èi t−îng
33.
DLI DIMLINEAR o ra kÝch th−íc th¼ng ®øng hay n»m ngang
lệnh tắt Autocad - Trang 2
lệnh tắt Autocad - Người đăng: Jindodinho Siêu Quậy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
lệnh tắt Autocad 9 10 752