Ktl-icon-tai-lieu

Lệnh tắt CAD

Được đăng lên bởi victo-huy-go10595
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AutoCAD Command
Tªn LÖnh

Môc ®Ých

1
2
3

PhÝm
T¾t
3A
3DO
3F

3DARRAY
3DORBIT
3DFACE

T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän

4

3P

3DPOLY

5
6

A
ADC

ARC
ADCENTER

7

AA

AREA

8

AL

ALIGN

9

AP

APPLOAD

10
11
12
13

AR
ATT
-ATT
ATE

ARRAY
ATTDEF
-ATTDEF
ATTEDIT

14

B

15

BO

16

BR

BLOCK
BOUNDAR
Y
BREAK

17

C

18

CH

19
20

-CH
CHA

CIRCLE
PROPERTI
ES
CHANGE
ChaMFER

21

COL

COLOR

22

CO, cp

COPY

23

D

24

DAL

25

DAN

DIMSTYLE
DIMALIGNE
D
DIMANGUL
AR

T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong
kh«ng gian 3 chiÒu
A

VÏ cung trßn

TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi tượng hay vïng
®ưîc x¸c ®Þnh
Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi tưîng ®Ó c¨n chØnh
c¸c ®èi tưîng kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc
3 tËp hîp ®iÓm
§a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ
c¸c tr×nh øng dông ARX
T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi tưîng ®ưîc chän
T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh
T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block
HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block
B

T¹o Block
T¹o ®a tuyÕn kÝn

XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän
C
VÏ ®ưêng trßn b»ng nhiÒu c¸ch
HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt
HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D
V¸t mÐp c¸c c¹nh
X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi tưîng ®ưîc vÏ
theo tr×nh tù
Sao chÐp ®èi tîng
D
T¹o ra vµ chØnh söa kÝch thíc ë dßng lÖnh
Ghi kÝch thíc th¼ng cã thÓ c¨n chØnh ®îc
Ghi kÝch thưíc gãc
1

26

DBA

27

DCE

to

DCO

29

DDI

30
31

DED
DI

32

DIV

33

DLI

34

DO

35

DOR

36

DOV

37

DR

38

DRA

39

DS

40

DT

41

DV

DIMBASELI TiÕp tôc 1 kÝch thíc ®o¹n th¼ng, gãc tõ ®ưêng nÒn
NE
cña kÝch thưíc ®ưîc chän
T¹o ra 1 ®iÓm t©m hoÆc ®ưêng trßn xuyªn t©m
DIMCENTE
R
cña c¸c cung trßn vµ ®ưêng trßn
TiÕp tôc 1 ®ưêng th¼ng, 1 gãc tõ ®ưêng më réng
DIMCONTI
thø 2 cña kÝch thưíc trưíc ®©y hoÆc kÝch thưíc
NUE
®ưîc chän
DIMDIAME
Ghi kÝch thưíc ®ưêng kÝnh
TER
DIMEDIT
ChØnh söa kÝch thưíc
DIST
§o kho¶ng c¸ch vµ gãc gi÷a 2 ®iÓm
§Æt mçi 1 ®èi tưîng ®iÓm vµ c¸c khèi däc theo
DIVIDE
chiÒu dµi hoÆc chu vi ®èi tưîng
DIMLINEAR
T¹o ra kÝch thưíc th¼ng ®øng hay n»m ngang
VÏ c¸c ®ưêng trßn hay cung trßn ®ưîc t« dµy hay
DONUT
lµ vÏ h×nh vµnh kh¨n
DIMORDIN
T¹o ra kÝch thưíc ®iÓm gãc
ATE
DIMOVERR
ViÕt chång lªn c¸c tuyÕn hÖ thèng kÝch thưíc
IDE
DRAWORD
Thay ®æi chÕ ®é hiÓn thÞ c¸c ®èi tưîng vµ h×nh
ER
¶nh
DIMRADIU
T¹o ra kÝch thưíc b¸n kÝnh
S
DSETTING HiÓn thÞ DraffSetting ®Ó ®Æt chÕ ®é cho Snap end
S
Grid, Polar tracking
VÏ c¸c môc v¨n b¶n(hiÓn thÞ v¨n b¶n trªn mµn
DTEXT
h×nh gièng như lµ nã ®ang nhËp vµo)
X¸c lËp phÐp chiÕu song song hoÆc c¸c chÕ ®é
DVIEW
xem c¶nh

42

E

ERASE
...
AutoCAD Command
PhÝm
T¾t
Tªn LÖnh Môc ®Ých
1 3A 3DARRAY T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän
2 3DO 3DORBIT
3 3F 3DFACE T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
4 3P 3DPOLY
T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong
kh«ng gian 3 chiÒu
A
5 A ARC VÏ cung trßn
6 ADC ADCENTER
7 AA AREA
TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi tượng hay vïng
®ưîc x¸c ®Þnh
8 AL ALIGN
Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi tưîng ®Ó c¨n chØnh
c¸c ®èi tưîng kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc
3 tËp hîp ®iÓm
9 AP APPLOAD
§a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ
c¸c tr×nh øng dông ARX
10 AR ARRAY
T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi tưîng ®ưîc chän
11 ATT ATTDEF T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh
12 -ATT -ATTDEF T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block
13 ATE ATTEDIT HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block
B
14 B BLOCK T¹o Block
15 BO
BOUNDAR
Y
T¹o ®a tuyÕn kÝn
16 BR BREAK XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän
C
17 C CIRCLE
VÏ ®ưêng trßn b»ng nhiÒu c¸ch
18 CH
PROPERTI
ES
HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt
19 -CH CHANGE HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D
20 CHA ChaMFER V¸t mÐp c¸c c¹nh
21 COL COLOR
X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi tưîng ®ưîc vÏ
theo tr×nh tù
22 CO, cp COPY Sao chÐp ®èi tîng
D
23 D DIMSTYLE T¹o ra vµ chØnh söa kÝch thíc ë dßng lÖnh
24 DAL
DIMALIGNE
D
Ghi kÝch thíc th¼ng cã thÓ c¨n chØnh ®îc
25 DAN
DIMANGUL
AR
Ghi kÝch thưíc gãc
1
Lệnh tắt CAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lệnh tắt CAD - Người đăng: victo-huy-go10595
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lệnh tắt CAD 9 10 328