Ktl-icon-tai-lieu

Lệnh tắt sử dụng cad

Được đăng lên bởi trungtruc-spkt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AutoCAD Command
PhÝm
T¾t
3A
3DO
3F
3P

Tªn LÖnh
3DARRAY
3DORBIT
3DFACE
3DPOLY

A
ADC
AA
AL

ARC
ADCENTER
AREA
ALIGN

10.
11.
12.
13.

AP
AR
ATT
-ATT
ATE

APPLOAD
ARRAY
ATTDEF
-ATTDEF
ATTEDIT

14.
15.
16.

B
BO
BR

BLOCK
BOUNDARY
BREAK

17.
18.
19.
20.
21.

C
CH
-CH
CHA
COL
CO,
cp

CIRCLE
PROPERTIES
CHANGE
ChaMFER
COLOR
COPY

26.

D
DAL
DAN
DBA

DIMSTYLE
DIMALIGNED
DIMANGULAR
DIMBASELINE

27.

DCE

DIMCENTER

DCO
DDI
DED
DI
DIV
DLI
DO
DOR
DOV
DR
DRA
DS

DIMCONTINUE
DIMDIAMETER
DIMEDIT
DIST
DIVIDE
DIMLINEAR
DONUT
DIMORDINATE
DIMOVERRIDE
DRAWORDER
DIMRADIUS
DSETTINGS

DT
DV

DTEXT
DVIEW

22.

23.
24.
25.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

to

NguyÔn Anh H¶i

môc ®Ých
T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän
T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian 3
chiÒu
A

VÏ cung trßn

TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi tîng hay vïng ®îc x¸c ®Þnh
Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi tîng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi tîng kh¸c
b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm
§a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh øng
dông ARX
T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi tîng ®îc chän
T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh
T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block
HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block
B

T¹o Block
T¹o ®a tuyÕn kÝn
XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän
C

VÏ ®êng trßn b»ng nhiÒu c¸ch
HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt
HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D
V¸t mÐp c¸c c¹nh
X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi tîng ®îc vÏ theo tr×nh tù
Sao chÐp ®èi tîng
D
T¹o ra vµ chØnh söa kÝch thíc ë dßng lÖnh
Ghi kÝch thíc th¼ng cã thÓ c¨n chØnh ®îc
Ghi kÝch thíc gãc
TiÕp tôc 1 kÝch thíc ®o¹n th¼ng, gãc tõ ®êng nÒn cña kÝch thíc
®îc chän
T¹o ra 1 ®iÓm t©m hoÆc ®êng trßn xuyªn t©m cña c¸c cung trßn
vµ ®êng trßn
TiÕp tôc 1 ®êng th¼ng, 1 gãc tõ ®êng më réng thø 2 cña kÝch thíc tríc ®©y hoÆc kÝch thíc ®îc chän
Ghi kÝch thíc ®êng kÝnh
ChØnh söa kÝch thíc
§o kho¶ng c¸ch vµ gãc gi÷a 2 ®iÓm
§Æt mçi 1 ®èi tîng ®iÓm vµ c¸c khèi däc theo chiÒu dµi hoÆc chu
vi ®èi tîng
T¹o ra kÝch thíc th¼ng ®øng hay n»m ngang
VÏ c¸c ®êng trßn hay cung trßn ®îc t« dµy hay lµ vÏ h×nh vµnh
kh¨n
T¹o ra kÝch thíc ®iÓm gãc
ViÕt chång lªn c¸c tuyÕn hÖ thèng kÝch thíc
Thay ®æi chÕ ®é hiÓn thÞ c¸c ®èi tîng vµ h×nh ¶nh
T¹o ra kÝch thíc b¸n kÝnh
HiÓn thÞ DraffSetting ®Ó ®Æt chÕ ®é cho Snap end Grid, Polar
tracking
VÏ c¸c môc v¨n b¶n(hiÓn thÞ v¨n b¶n trªn mµn h×nh gièng nh lµ
nã ®ang nhËp vµo)
X¸c lËp phÐp chiÕu song song hoÆc c¸c chÕ ®é xem c¶nh
1
Email : nguyenanhhaixd@gmail.com

Xo¸ ®èi tîng
§a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ chØnh s...
AutoCAD Command
PhÝm
T¾t
Tªn LÖnh môc ®Ých
3A 3DARRAY T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän
3DO 3DORBIT
3F 3DFACE T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
3P 3DPOLY
T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian 3
chiÒu
A
A ARC VÏ cung trßn
ADC ADCENTER
AA AREA TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi tîng hay vïng ®îc x¸c ®Þnh
AL ALIGN
Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi tîng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi tîng kh¸c
b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm
AP APPLOAD
§a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh øng
dông ARX
10.
AR ARRAY T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi tîng ®îc chän
11.
ATT ATTDEF T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh
12.
-ATT -ATTDEF T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block
13.
ATE ATTEDIT HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block
B
14.
B BLOCK T¹o Block
15.
BO BOUNDARY T¹o ®a tuyÕn kÝn
16.
BR BREAK XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän
C
17.
C CIRCLE VÏ ®êng trßn b»ng nhiÒu c¸ch
18.
CH PROPERTIES HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt
19.
-CH CHANGE HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D
20.
CHA ChaMFER V¸t mÐp c¸c c¹nh
21.
COL COLOR X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi tîng ®îc vÏ theo tr×nh tù
22.
CO,
cp
COPY Sao chÐp ®èi tîng
D
23.
D DIMSTYLE T¹o ra vµ chØnh söa kÝch thíc ë dßng lÖnh
24.
DAL DIMALIGNED Ghi kÝch thíc th¼ng cã thÓ c¨n chØnh ®îc
25.
DAN DIMANGULAR Ghi kÝch thíc gãc
26.
DBA DIMBASELINE
TiÕp tôc 1 kÝch thíc ®o¹n th¼ng, gãc tõ ®êng nÒn cña kÝch thíc
®îc chän
27.
DCE DIMCENTER
T¹o ra 1 ®iÓm t©m hoÆc ®êng trßn xuyªn t©m cña c¸c cung trßn
vµ ®êng trßn
28. to DCO DIMCONTINUE
TiÕp tôc 1 ®êng th¼ng, 1 gãc tõ ®êng më réng thø 2 cña kÝch th-
íc tríc ®©y hoÆc kÝch thíc ®îc chän
29.
DDI DIMDIAMETER Ghi kÝch thíc ®êng kÝnh
30.
DED DIMEDIT ChØnh söa kÝch thíc
31.
DI DIST §o kho¶ng c¸ch vµ gãc gi÷a 2 ®iÓm
32.
DIV DIVIDE
§Æt mçi 1 ®èi tîng ®iÓm vµ c¸c khèi däc theo chiÒu dµi hoÆc chu
vi ®èi tîng
33.
DLI DIMLINEAR T¹o ra kÝch thíc th¼ng ®øng hay n»m ngang
34.
DO DONUT
VÏ c¸c ®êng trßn hay cung trßn ®îc t« dµy hay lµ vÏ h×nh vµnh
kh¨n
35.
DOR DIMORDINATE T¹o ra kÝch thíc ®iÓm gãc
36.
DOV DIMOVERRIDE ViÕt chång lªn c¸c tuyÕn hÖ thèng kÝch thíc
37.
DR DRAWORDER Thay ®æi chÕ ®é hiÓn thÞ c¸c ®èi tîng vµ h×nh ¶nh
38.
DRA DIMRADIUS T¹o ra kÝch thíc b¸n kÝnh
39.
DS DSETTINGS
HiÓn thÞ DraffSetting ®Ó ®Æt chÕ ®é cho Snap end Grid, Polar
tracking
40.
DT DTEXT
VÏ c¸c môc v¨n b¶n(hiÓn thÞ v¨n b¶n trªn mµn h×nh gièng nh
nã ®ang nhËp vµo)
41.
DV DVIEW X¸c lËp phÐp chiÕu song song hoÆc c¸c chÕ ®é xem c¶nh
NguyÔn Anh H¶i
Email : nguyenanhhaixd@gmail.com
1
Lệnh tắt sử dụng cad - Trang 2
Lệnh tắt sử dụng cad - Người đăng: trungtruc-spkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lệnh tắt sử dụng cad 9 10 393