Ktl-icon-tai-lieu

Lệnh tắt trong autocad

Được đăng lên bởi dotrongtuan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AutoCAD Command
Tên Lệnh

mục đích

1.
2.
3.

Phím
Tắt
3A
3DO
3F

3DARRAY
3DORBIT
3DFACE

Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn

4.

3P

3DPOLY

Tạo ra 1 mạng 3 chiều
Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong không gian 3
chiều

A
5.
6.
7.

A
ADC
AA

ARC
ADCENTER
AREA

8.

AL

ALIGN

9.

AP

APPLOAD

10.
11.
12.
13.

AR
ATT
-ATT
ATE

ARRAY
ATTDEF
-ATTDEF
ATTEDIT

Vẽ cung tròn
Tính diện tích và chu vi 1 đối tợng hay vùng đợc xác định
Di chuyển và quay các đối tợng để căn chỉnh các đối tợng khác
bằng cách sử dụng 1, 2 hoặc 3 tập hợp điểm
Đa ra hộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp ADS và các trình ứng
dụng ARX
Tạo ra nhiều bản sao các đối tợng đợchọn
Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính
Tạo các thuộc tính của Block
Hiệu chỉnh thuộc tính của Block

B
14.
15.
16.

B
BO
BR

BLOCK
BOUNDARY
BREAK

Tạo Block
Tạo đa tuyến kín
Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn

C
17.
18.
19.
20.
21.
22.

C
CH
-CH
CHA
COL
CO,
cp

CIRCLE
PROPERTIES
CHANGE
ChaMFER
COLOR

Vẽ đờng tròn bằng nhiều cách
Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật
Hiệu chỉnh text, thay đổi R, D
Vát mép các cạnh
Xác lập màu dành cho các đối tợng đợc vẽ theo trình tự

COPY

Sao chép đối tợng

D
23.
24.
25.

D
DAL
DAN

DIMSTYLE
DIMALIGNED
DIMANGULAR

26.

DBA

DIMBASELINE

27.

DCE

DIMCENTER

DCO

DIMCONTINUE

29.
30.
31.

DDI
DED
DI

DIMDIAMETER
DIMEDIT
DIST

32.

DIV

DIVIDE

33.

DLI

DIMLINEAR

34.

DO

DONUT

35.
36.
37.
38.

DOR
DOV
DR
DRA

DIMORDINATE
DIMOVERRIDE
DRAWORDER
DIMRADIUS

39.

DS

DSETTINGS

40.

DT

DTEXT

41.

DV

DVIEW

28.

to

Tạo ra và chỉnh sửa kích thớc ở dòng lệnh
Ghi kích thớc thẳng có thể căn chỉnh đợc
Ghi kích thựớc góc
Tiếp tục 1 kích thựớc đoạn thẳng, góc từ đựờng nền của kích thớc đựợc chọn
Tạo ra 1 điểm tâm hoặc đờng tròn xuyên tâm của các cung tròn
và đờng tròn
Tiếp tục 1 đựờng thẳng, 1 góc từ đờng mở rộng thứ 2 của kích
thớc trớc đây hoặc kích thớc đợc chọn
Ghi kích thựớc đựờng kính
Chỉnh sửa kích thựớc
Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
Đặt mỗi 1 đối tợng điểm và các khối dọc theo chiều dài hoặc
chu vi đối tợng
Tạo ra kích thựớc thẳng đứng hay nằm ngang
Vẽ các đờng tròn hay cung tròn đợc tô dày hay là vẽ hình vành
khăn
Tạo ra kích thớc điểm góc
Viết chồng lên các tuyến hệ thống kích thớc
Thay đổi chế độ hiển thị các đối tợng và hình ảnh
Tạo ra kích thớc bán kính
Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid, Polar
tracking
Vẽ các mục văn bản(hiển thị văn bản trên màn hình giống nh là
nó đang nhập vào)
Xác lập phép chiếu song song hoặc các chế độ xem cảnh

E
42.

E

ERASE

43.

ED

D...
AutoCAD Command
PhÝm
T¾t
Tªn LÖnh môc ®Ých
1. 3A 3DARRAY T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän
2. 3DO 3DORBIT
3. 3F 3DFACE T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
4. 3P 3DPOLY
T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian 3
chiÒu
A
5. A ARC VÏ cung trßn
6. ADC ADCENTER
7. AA AREA TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi tîng hay vïng ®îc x¸c ®Þnh
8. AL ALIGN
Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi tîng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi tîng kh¸c
b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm
9. AP APPLOAD
§a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh øng
dông ARX
10. AR ARRAY T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi tîng ®îchän
11. ATT ATTDEF T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh
12. -ATT -ATTDEF T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block
13. ATE ATTEDIT HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block
B
14. B BLOCK T¹o Block
15. BO BOUNDARY T¹o ®a tuyÕn kÝn
16. BR BREAK XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän
C
17. C CIRCLE VÏ ®êng trßn b»ng nhiÒu c¸ch
18. CH PROPERTIES HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt
19. -CH CHANGE HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D
20. CHA ChaMFER V¸t mÐp c¸c c¹nh
21. COL COLOR X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi tîng ®îc vÏ theo tr×nh tù
22.
CO,
cp
COPY Sao chÐp ®èi tîng
Lệnh tắt trong autocad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lệnh tắt trong autocad - Người đăng: dotrongtuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lệnh tắt trong autocad 9 10 74