Ktl-icon-tai-lieu

Lệnh trong cnc

Được đăng lên bởi 12143114
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phay FANUC 21MB

Chương 2: HỆ ĐIỀU HÀNH FANUC 21MB
I. Cấu Trúc Một Chương Trình NC.
Chương trình CNC gia công trên máy phù hợp tiêu chuẩn DIN 66025.
Chương trình CNC là chuỗi nối tiếp những câu lệnh chương trình chúng được lưu vào bộ
điều khiển.
Với việc gia công chi tiết những câu lệnh này được đọc và kiểm tra bởi máy tính trong
kiến trúc lập trình .
Những tín hiệu điều khiển tương ứng sẽ được gởi đến để gia công.
Chương trình CNC bao gồm :
• Số chương trình
• Câu lệnh CNC
• Từ
• Địa chỉ
• Kết hợp số (một phần địa chỉ trục với dấu)
Địa chỉ sử dụng:
C……Vác mép
F……Tốc độ cắt,bước ren
G…….Chức năng đường chạy dao
H…….Địa chỉ thanh ghi offset
I,J,K…Tham số đường tròn,hệ số tỉ lệ, k cũng là số lần lặp lại của chu trình
M…….Chức năng hỗn hợp
N……..Số câu lệnh từ 1-9999
O……..Số chương trình từ 1-9999
P…….. Thời gian ngừng ,gọi chương trình con
Q……..Chiều sâu cắt , giá trị chuyển trong chu trình
R……..Bán kính, chiều cao an toàn với những chu trình
S……..Tốc độ trục chính
T……..Gọi dao
X,Y,Z..Dữ liệu vị trí
;……...Kết thúc câu lệnh

______________________________________________________________________________________
-40-

Phay FANUC 21MB
II. Bộ mã lệnh chương trình NC- G code
G00 ........ Vị trí (dịch dao nhanh)
G01 ........ Nội suy đường thẳng
G02 ........ Nội suy đường tròn cùng chiều KĐH
G03 .........Nội suy đường tròn ngược chiều KĐH
G04 .........Thời gian ngừng
G09 .........Dừng chính xác
G10 .........Thiết lập dữ liệu
G11 .........Xóa thiết lập dữ liệu
G15 .........Kết thúc nội suy hệ tọa độ cực
G16 ........ Bắt đầu nội suy hệ tọa độ cực
G17 ........ Chọn mặt phẳng XY
G18 ......... Chọn mặt phẳng ZX
G19 ......... Chọn mặt phẳng YZ
G20 ..........Đo trong hệ inch
G21 ..........Đo trong hệ Millimet
G28 ......... Tiếp cận chuẩn tham chiếu R
G40 ......... Xóa hiệu chỉnh bán kính dao cắt
G41 .......... Hiệu chỉnh bán kính dao cắt trái
G42 ...........Hiệu chỉnh bán kính dao cắt phải
G43 ......... Hiệu chỉnh chiều dài dao dương
G44 ......... Hiệu chỉnh chiều dài dao âm
G49 ...........Xóa hiệu chỉnh chiều dài dao
G50 .......... Xóa hệ số tỉ lệ
G51 ......... Hệ số tỉ lệ
G53 ..........Hệ tọa độ máy
G54 .........Chuẩn Offset 1
G55 ..........Chuẩn Offset 2
G56 ......... Chuẩn Offset 3
G57 ..........Chuẩn Offset 4
G58 ..........Chuẩn Offset 5
G59 ..........Chuẩn Offset 6
G61 ......... Chế độ dừng chính xác
G63 ......... Trong chế độ cắt ren
G64 ..........Chế độ cắt
G68 ..........Bắt chức năng quay hệ tọa độ
G69 ..........Tắt chức năng quay hệ tọa độ
G73 ......... Chu trình...
Phay FANUC 21MB
Chương 2: HỆ ĐIỀU HÀNH FANUC 21MB
I. Cấu Trúc Một Chương Trình NC.
Chương trình CNC gia công trên máy phù hợp tiêu chuẩn DIN 66025.
Chương trình CNC là chuỗi nối tiếp những câu lệnh chương trình chúng được lưu vào bộ
điều khiển.
Với việc gia công chi tiết những câu lệnh này được đọc và kiểm tra bởi máy tính trong
kiến trúc lập trình .
Những tín hiệu điều khiển tương ứng sẽ được gởi đến để gia công.
Chương trình CNC bao gồm :
• Số chương trình
• Câu lệnh CNC
• Từ
• Địa chỉ
• Kết hợp số (một phần địa chỉ trục với dấu)
Địa chỉ sử dụng:
C……Vác mép
F……Tốc độ cắt,bước ren
G…….Chức năng đường chạy dao
H…….Địa chỉ thanh ghi offset
I,J,K…Tham số đường tròn,hệ số tỉ lệ, k cũng là số lần lặp lại của chu trình
M…….Chức năng hỗn hợp
N……..Số câu lệnh từ 1-9999
O……..Số chương trình từ 1-9999
P…….. Thời gian ngừng ,gọi chương trình con
Q……..Chiều sâu cắt , giá trị chuyển trong chu trình
R……..Bán kính, chiều cao an toàn với những chu trình
S……..Tốc độ trục chính
T……..Gọi dao
X,Y,Z..Dữ liệu vị trí
;……...Kết thúc câu lệnh
______________________________________________________________________________________
-40-
Lệnh trong cnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lệnh trong cnc - Người đăng: 12143114
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lệnh trong cnc 9 10 943