Ktl-icon-tai-lieu

Lệnh trong CSMBoot

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Hải
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT Lệnh
1
2
4
5
6
7
8

mkdir /mnt/Games
/dev/sdb1 /mnt/Games ntfs-3g defaults 0 0
service nodeservice restart
cd /zserver/pcmapping/dist
chmod +x vdiskserver
dd if=/dev/zero of=/writeback/image/HP.img bs=1G count=0 seek=30
/vdiskserver 102 0 eth0 /writeback/image/HP.img
csmdisk 105 0 eth0 /writeback/image/HP.img

9
CTRL+C
10
11
12
13

apt-get update
apt-get install dstat
dstat
htop

14

hdparm -I /dev/sda

15

hdparm -I /dev/sdb

16

lshw -c network

17

pkill -9 teamviewer

18
19

dpkg -r teamviewer
cd /zserver/wallpaper/source/dpkg -i teamviewer.deb

20

apt-get install ethtool

21

ethtool eth0

22
23

ps auxf | grep vdisk
ip r

24

ip r del 192.168.1.0/24 dev eth1

28

sed -i 's/FSCKFIX=no/FSCKFIX=yes/' /etc/default/rcS

29

top

30

/zserver/wallpaper/reinstall_team.sh (iso 1.68)

31

vim /etc/cron.d/php5

32
33

history > history.txt
cat /var/log/dmesg* | grep ahci

34

ipcs -m

35
36

modinfo e1000e | grep -i version
iotop --only

37

lspci -k | grep -i vga

38

vim /etc/fstab

mkfs.ext4 /dev/sdb2 (Format ổ SSD có nhãn là sdb2)
mkdir /writeback2 (tạo folder writeback2)
mount /dev/sdb2 /writeback2/ (mount vào dir vừa tạo)
39

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
cat /etc/mtab
| grep writeback2 >> /etc/fstab (thêm vào bảng khai phân vùng ổ đĩa fstab)
auto
lo
iface lo inet loopback
auto
eth0
vim /etc/network/interfaces
và sửa lại nội dung file interfaces
iface eth0 inet static
address 192.168.1.253
netmask 255.255.255.0
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.254
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
auto eth2
iface eth2 inet static
address 192.168.1.252
netmask 255.255.255.0

iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.253
netmask 255.255.255.0
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.254
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
auto eth2
iface eth2 inet static
address 192.168.1.252
netmask 255.255.255.0
auto eth3
iface eth3 inet static
address 192.168.1.251
dmesg | grep ahci
netmask
vim /etc/cron.d/php5 thêm dòng 00 06 * * * root /sbin/fstrim /

history > history.txt
/zserver/wallpaper/reinstall_team.sh
top
htop
sed -i 's/FSCKFIX=no/FSCKFIX=yes/' /etc/default/rcS
ps auxf | grep vdisk
ethtool eth0
apt-get install ethtool
lshw -c network
Nodeservice
vim /zserver/nodeservice/config.ini
dpkg -r nodeservice
dpkg -i /zserver/wallpaper/source/nodeservice/nodeservice.....deb
service nodeservice restart
Teamviewer
pkill -9 teamviewer
dpkg -r teamviewer
dpkg -i /zserver/wallpaper/source/t...
STT Lệnh
1 mkdir /mnt/Games
2 /dev/sdb1 /mnt/Games ntfs-3g defaults 0 0
4 service nodeservice restart
5
6 dd if=/dev/zero of=/writeback/image/HP.img bs=1G count=0 seek=30
7 /vdiskserver 102 0 eth0 /writeback/image/HP.img
8 csmdisk 105 0 eth0 /writeback/image/HP.img
9
10 apt-get update
11 apt-get install dstat
12 dstat
13 htop
14
hdparm -I /dev/sda
15 hdparm -I /dev/sdb
16 lshw -c network
17 pkill -9 teamviewer
18 dpkg -r teamviewer
19 cd /zserver/wallpaper/source/dpkg -i teamviewer.deb
20 apt-get install ethtool
21 ethtool eth0
22 ps auxf | grep vdisk
23 ip r
24 ip r del 192.168.1.0/24 dev eth1
28 sed -i 's/FSCKFIX=no/FSCKFIX=yes/' /etc/default/rcS
29 top
30 /zserver/wallpaper/reinstall_team.sh (iso 1.68)
cd /zserver/pcmapping/dist
chmod +x vdiskserver
CTRL+C
Lệnh trong CSMBoot - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lệnh trong CSMBoot - Người đăng: Huỳnh Tấn Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lệnh trong CSMBoot 9 10 229