Ktl-icon-tai-lieu

Lệnh

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Smith Nguyen Studio.
Chương 3. Lệnh

Chương này giới thiệu các hình thức khác nhau của các câu lệnh C++ để soạn
thảo chương trình. Các lệnh trình bày việc xây dựng các khối ở mức độ thấp
nhất của một chương trình. Nói chung mỗi lệnh trình bày một bước tính toán
có một tác động chính yếu. Bên cạnh đó cũng có thể có các tác động phụ
khác. Các lệnh là hữu dụng vì tác dụng chính yếu mà nó gây ra, sự kết nối của
các lệnh cho phép chương trình phục vụ một mục đích cụ thể (ví dụ, sắp xếp
một danh sách các tên).
Một chương trình đang chạy dành toàn bộ thời gian để thực thi các câu
lệnh. Thứ tự mà các câu lệnh được thực hiện được gọi là dòng điều khiển
(flow control). Thuật ngữ này phản ánh việc các câu lệnh đang thực thi hiện
thời có sự điều khiển của CPU, khi CPU hoàn thành sẽ được chuyển giao tới
một lệnh khác. Đặc trưng dòng điều khiển trong một chương trình là tuần tự,
lệnh này đến lệnh kế, nhưng có thể chuyển hướng tới đường dẫn khác bởi các
lệnh rẽ nhánh. Dòng điều khiển là một sự xem xét trọng yếu bởi vì nó quyết
định lệnh nào được thực thi và lệnh nào không được thực thi trong quá trình
chạy, vì thế làm ảnh hưởng đến kết quả toàn bộ của chương trình.
Giống nhiều ngôn ngữ thủ tục khác, C++ cung cấp những hình thức khác
nhau cho các mục đích khác nhau. Các lệnh khai báo được sử dụng cho định
nghĩa các biến. Các lệnh như gán được sử dụng cho các tính toán đại số đơn
giản. Các lệnh rẽ nhánh được sử dụng để chỉ định đường dẫn của việc thực thi
phụ thuộc vào kết quả của một điều kiện luận lý. Các lệnh lặp được sử dụng
để chỉ định các tính toán cần được lặp cho tới khi một điều kiện luận lý nào
đó được thỏa. Các lệnh điều khiển được sử dụng để làm chuyển đường dẫn
thực thi tới một đường dẫn khác của chương trình. Chúng ta sẽ lần lượt thảo
luận tất cả những vấn đề này.

Chương 3: Lệnh

30

Smith Nguyen Studio.
3.1. Lệnh đơn và lệnh phức
Lệnh đơn là một sự tính toán được kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Các định
nghĩa biến và các biểu thức được kết thúc bằng dấu chấm phẩy như trong ví
dụ sau:
int i;
++i;
double d = 10.5;
d + 5;

// lệnh khai báo
// lệnh này có một tác động chính yếu
// lệnh khai báo
// lệnh không hữu dụng

Ví dụ cuối trình bày một lệnh không hữu dụng bởi vì nó không có tác động
chính yếu (d được cộng với 5 và kết quả bị vứt bỏ).
Lệnh đơn giản nhất là lệnh rỗng chỉ gồm dấu chấm phẩy mà thôi.
;

// lệnh rỗng

Mặc dầu lệnh rỗng không có tác động chính yếu nhưng nó có một vài
việc dùng xác thật.
Nhiều lệnh đơn có thể kết nối lại thành một lệnh phức bằng c...
Chương 3. Lnh
Chương này gii thiu các hình thc khác nhau ca các câu lnh C++ để son
tho chương trình. Các lnh trình bày vic xây dng các khi mc độ thp
nht ca mt chương trình. Nói chung mi lnh trình bày mt bước tính toán
có mt tác động chính yếu. Bên cnh đó cũng có th có các tác động ph
khác. Các lnh là hu dng vì tác dng chính yếu mà nó gây ra, s kết ni ca
các lnh cho phép chương trình phc v
mt mc đích c th (ví d, sp xếp
mt danh sách các tên).
Mt chương trình đang chy dành toàn b thi gian để thc thi các câu
lnh. Th t mà các câu lnh được thc hin được gi là dòng điu khin
(flow control). Thut ng này phn ánh vic các câu lnh đang thc thi hin
thi có s điu khin ca CPU, khi CPU hoàn thành s đượ
c chuyn giao ti
mt lnh khác. Đặc trưng dòng điu khin trong mt chương trình là tun t,
lnh này đến lnh kế, nhưng có th chuyn hướng ti đường dn khác bi các
lnh r nhánh. Dòng điu khin là mt s xem xét trng yếu bi vì nó quyết
định lnh nào được thc thi và lnh nào không được thc thi trong quá trình
chy, vì thế làm nh hưởng đế
n kết qu toàn b ca chương trình.
Ging nhiu ngôn ng th tc khác, C++ cung cp nhng hình thc khác
nhau cho các mc đích khác nhau. Các lnh khai báo được s dng cho định
nghĩa các biến. Các lnh như gán được s dng cho các tính toán đại s đơn
gin. Các lnh r nhánh được s dng để ch định đường dn ca vic thc thi
ph thuc vào kết qu
ca mt điu kin lun lý. Các lnh lp được s dng
để ch định các tính toán cn được lp cho ti khi mt điu kin lun lý nào
đó được tha. Các lnh điu khin được s dng để làm chuyn đường dn
thc thi ti mt đường dn khác ca chương trình. Chúng ta s ln lượt tho
lun t
t c nhng vn đề này.
Chương 3: Lnh
30
Smith Nguyen Studio.
Lệnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lệnh - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lệnh 9 10 152