Ktl-icon-tai-lieu

LinQ tiếng việt

Được đăng lên bởi truongnv55
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 2522 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LINQ to SQL Tutorial
From ScottGu blog
Đào Hải Nam

2009

LINQ to SQL Tutorial
LINQ to SQL Tutorial
Được dịch từ blog ScottGu - 
Người dịch: Đào Hải Nam – 

2

LINQ to SQL Tutorial
Mục lục
Bài 1: Sử dụng LINQ to SQL .............................................................................................................................. 6
1.

LINQ to SQL là gì?.................................................................................................................................. 6

2.

Mô hình hóa CSDL dùng LINQ to SQL: ................................................................................................. 6

3.

Tìm hiểu lớp DataContext ........................................................................................................................ 7

4.

Các ví dụ LINQ to SQL ........................................................................................................................... 8

5.

a.

Lấy các Product từ CSDL .................................................................................................................... 8

b.

Cập nhật một sản phẩm trong CSDL ................................................................................................... 9

c.

Chèn thêm một phân loại mới và hai sản phẩm vào CSDL ................................................................. 9

d.

Xóa các sản phẩm .............................................................................................................................. 10

e.

Gọi một thủ tục .................................................................................................................................. 11

f.

Lấy các sản phẩm và phân trang ........................................................................................................ 12
Tổng kết ................................................................................................................................................. 12

Bài 2: Định nghĩa các lớp mô hình dữ liệu ........................................................................................................ 13
1.

Tạo ra một mô hình dữ liệu LINQ to SQL............................................................................................. 14

2.

Các lớp thực thể ..................................................................................................................................... 15

3.

Tạo ...
2009
LINQ to SQL Tutorial
From ScottGu blog
Đào Hải Nam
LinQ tiếng việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LinQ tiếng việt - Người đăng: truongnv55
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
LinQ tiếng việt 9 10 99