Ktl-icon-tai-lieu

Linux cho người dùng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Linux cho ngu’o`’i dùng
Tác gia’: Kostromin V. A.
Dich bo’’i: Phan Vı˜nh Thinh
˙
˙

Muc luc
˙ ˙
1
2

3

´ˆ i
HD
¯ H Linux: lich su’’ và các ba’n phân pho
˙
Cài d¯a˘t HD
¯ H Linux trên cùng máy tính vo´’i Windows
˙
2.1 Chuaˆ’n bi cài d¯a˘t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙
˙
2.2 Phòng xa và nhu˜’ng lo`’i khuyên . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Phân vùng trên d¯ı˜a và quá trình kho’’i d¯oˆng . . . . . . . . .
˙
2.3.1 The´ˆ nào là ca´ˆ u trúc "hình hoc cu’a d¯ı˜a" . . . . . . .
˙
2.3.2 Phân vùng và ba’ng phân vùng cu’a d¯ı˜a . . . . . . .
2.3.3 Quá trình kho’’i d¯oˆng HD
¯ H công ty Microsoft . . .
˙
´
`
2.3.4 Vaˆn d¯eˆ vo´’i các d¯ı˜a lo´’n . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Lu’a chon trình kho’’i d¯oˆng . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙
˙
˙
2.4.1 Trình kho’’i d¯oˆng LILO cu’a HD
¯ H Linux . . . . . .
˙
’
2.4.2 Các trình kho’i d¯oˆng khác . . . . . . . . . . . . . .
˙
2.4.3 Các phu’o’ng án kho’’i d¯oˆng . . . . . . . . . . . . .
˙
2.5 Chuaˆ’n bi các phân vùng trên d¯ı˜a . . . . . . . . . . . . . .
˙
2.5.1 Lo`’i khuyên khi tao phân vùng . . . . . . . . . . .
˙
2.5.2 Chu’o’ng trình d¯eˆ’ phân chia oˆ’ d¯ı˜a . . . . . . . . . .
2.6 Windows NT và Linux: kho’’i d¯oˆng qua OS Loader cu’a NT
˙
2.7 Su’’ dung trình kho’’i d¯oˆng LILO . . . . . . . . . . . . . . .
˙
˙
2.7.1 Cài d¯a˘t và ca´ˆ u hình LILO . . . . . . . . . . . . . .
˙
2.7.2 Cài d¯a˘t các heˆ d¯ieˆ`u hành khác sau Linux . . . . . .
˙
˙
2.7.3 Chuyeˆ’n thu’ muc /boot lên phân vùng DOS . . . .
˙
2.8 Kho’’i d¯oˆng Linux tu`’ MS-DOS ba˘`ng loadlin.exe . . . . . .
˙
Bash
3.1 Heˆ vo’ là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙
3.2 Các ký tu’ d¯a˘c bieˆt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙ ˙
˙
3.3 Thu’c thi các câu leˆnh . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙
˙
3.3.1 Thao tác ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2 Thao tác & . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3 Thao tác && và || . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 ¯Daˆ`u vào/d¯aˆ`u ra tiêu chuaˆ’n . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1 Dòng du˜’ lieˆu vào-ra . . . . . . . . . . . . .
˙
3.4.2 Leˆnh echo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙
3.4.3 Leˆnh cat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙
3.5 Chuyeˆ’n hu’o´’ng d¯aˆ`u vào/d¯aˆ`u ra, d¯u’o`’ng o´ˆ ng và d¯aˆ`u loc
˙
3.5.1 Su’’ dung >, < và >> . . . . . . . . . . . . . .
˙

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
...
Linux cho ngu
o
`
i dùng
Tác gia
: Kostromin V. A.
Di
˙
ch bo
i: Phan Vı
˜
nh Thi
˙
nh
Linux cho người dùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Linux cho người dùng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Linux cho người dùng 9 10 15