Ktl-icon-tai-lieu

Linux_shell program

Được đăng lên bởi 38phucprince
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập	  trình	  Shell	  
Trương	  Diệu	  Linh	  

Lập	  trình	  shell	  là	  gì	  
•  Shell	  là	  trình	  thông	  dịch	  lệnh	  của	  Linux	  
–  Thường	  tương	  tác	  với	  người	  dùng	  theo	  từng	  câu	  
lệnh.	  
–  Shell	  đọc	  lệnh	  từ	  bàn	  phím	  hoặc	  file	  
–  Nhờ	  hạt	  nhân	  Linux	  thực	  hiện	  lệnh	  

•  Shell	  script	  
–  Các	  chương	  trình	  shell,	  bao	  gồm	  chuỗi	  các	  lệnh.	  
	  

Soạn	  và	  thực	  thi	  chương	  trình	  shell	  	  
•  Sử	  dụng	  mọi	  trình	  soạn	  thảo	  dạng	  text:	  
–  vi,	  emacs,	  gedit	  
–  Nội	  dung	  bao	  gồm	  các	  câu	  lệnh	  được	  sử	  dụng	  trên	  dòng	  
lệnh	  của	  Linux	  
–  Các	  câu	  lệnh	  trên	  cùng	  1	  dòng	  phải	  phân	  tách	  bằng	  dấu	  ;	  

•  Thiết	  lập	  quyền	  thực	  thi	  cho	  chương	  trình	  shell
–  chmod	  o+x	  ten_file	  

•  Thực	  thi	  
–  bash	  ten_file	  
–  sh	  ten_file	  
–  ./ten_file	  
	  

	  	  

Ví	  dụ	  shell	  đơn	  giản	  
•  $vi	  first	  
# My first shell script
clear
echo "Hello $USER"
echo "Today is \c ";date
echo "Number of user login : \c" ; who | wc –l
echo "Calendar"
•  $	  chmod	  755	  first
•  $./first	  

Biến	  trong	  shell	  
•  Trong	  Linux	  shell	  có	  2	  loại	  biến:	  
–  Biến	  hệ	  thống:	  

•  Tạo	  ra	  và	  quản	  lý	  bởi	  Linux.	  	  
•  Tên	  biến	  là	  CHỮ	  HOA	  

–  Biến	  do	  người	  dùng	  định	  nghĩa	  
•  Tạo	  ra	  và	  quản	  lý	  bởi	  người	  dùng	  
•  Tên	  biến	  là	  chữ	  thường	  

–  Xem	  hoặc	  truy	  nhập	  giá	  trị	  các	  biến:	  
•  $tên_biến	  
•  echo	  $HOME	  
•  echo	  $USERNAME	  
Phải	  có	  dấu	  $	  trước	  tên	  biến	  

divided into small locations, and each location had unique number called memory location/address,
which is used to hold our data. Programmer can give a unique name to this memory location/address
called memory variable or variable (Its a named storage location that may take different values, but only
one at a time).

Một	  số	  biến	  hệ	  thống	  

In Linux (Shell), there are two types of variable:
(1) System variables - Created and maintained by Linux itself. This type of variable defined in
CAPITAL LETTERS.
(2) User defined variables (UDV) - Created and maintained by user. This type of variable defined in
lower letters.
You can see ...
!"#$%&'()$*)+,,$
-&./(0$1234$!2()$
Linux_shell program - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Linux_shell program - Người đăng: 38phucprince
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Linux_shell program 9 10 970