Ktl-icon-tai-lieu

List of Blogger CSS

Được đăng lên bởi Nhat Huynh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 969 lần   |   Lượt tải: 0 lần
----------------------------------------------Blogger Template Style
Name:
Minima
Designer: Douglas Bowman
URL:

Date:
26 Feb 2004
Updated by: Blogger Team
----------------------------------------------- */
/* Variable definitions
====================
<Variable name="bgcolor" description="Page Background Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">
<Variable name="textcolor" description="Text Color"
type="color" default="#333" value="#333333">
<Variable name="linkcolor" description="Link Color"
type="color" default="#58a" value="#5588aa">
<Variable name="pagetitlecolor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#666" value="#666666">
<Variable name="descriptioncolor" description="Blog Description
Color"
type="color" default="#999" value="#999999">
<Variable name="titlecolor" description="Post Title Color"
type="color" default="#c60" value="#cc6600">
<Variable name="bordercolor" description="Border Color"
type="color" default="#ccc" value="#cccccc">
<Variable name="sidebarcolor" description="Sidebar Title Color"
type="color" default="#999" value="#999999">
<Variable name="sidebartextcolor" description="Sidebar Text Color"
type="color" default="#666" value="#666666">
<Variable name="visitedlinkcolor" description="Visited Link Color"
type="color" default="#999" value="#999999">
<Variable name="bodyfont" description="Text Font"
type="font" default="normal normal 100% Georgia, Serif"
value="normal normal 100% Georgia, Serif">
<Variable name="headerfont" description="Sidebar Title Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet
MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif" value="normal normal 78%
'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif">
<Variable name="pagetitlefont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal normal 200% Georgia, Serif"
value="normal normal 200% Georgia, Serif">
<Variable name="descriptionfont" description="Blog Description
Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet,
Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS',

Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif">
<Variable name="postfooterfont" description="Post Footer Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet,
Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS',
Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif">
<Variable name="startSide" description="Side where text starts in
blog language"
type="automatic" default="left" value="left">
<Variable name="endS...
-----------------------------------------------
Blogger Template Style
Name: Minima
Designer: Douglas Bowman
URL: www.stopdesign.com
Date: 26 Feb 2004
Updated by: Blogger Team
----------------------------------------------- */
/* Variable definitions
====================
<Variable name="bgcolor" description="Page Background Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">
<Variable name="textcolor" description="Text Color"
type="color" default="#333" value="#333333">
<Variable name="linkcolor" description="Link Color"
type="color" default="#58a" value="#5588aa">
<Variable name="pagetitlecolor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#666" value="#666666">
<Variable name="descriptioncolor" description="Blog Description
Color"
type="color" default="#999" value="#999999">
<Variable name="titlecolor" description="Post Title Color"
type="color" default="#c60" value="#cc6600">
<Variable name="bordercolor" description="Border Color"
type="color" default="#ccc" value="#cccccc">
<Variable name="sidebarcolor" description="Sidebar Title Color"
type="color" default="#999" value="#999999">
<Variable name="sidebartextcolor" description="Sidebar Text Color"
type="color" default="#666" value="#666666">
<Variable name="visitedlinkcolor" description="Visited Link Color"
type="color" default="#999" value="#999999">
<Variable name="bodyfont" description="Text Font"
type="font" default="normal normal 100% Georgia, Serif"
value="normal normal 100% Georgia, Serif">
<Variable name="headerfont" description="Sidebar Title Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet
MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif" value="normal normal 78%
'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif">
<Variable name="pagetitlefont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal normal 200% Georgia, Serif"
value="normal normal 200% Georgia, Serif">
<Variable name="descriptionfont" description="Blog Description
Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet,
Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS',
List of Blogger CSS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
List of Blogger CSS - Người đăng: Nhat Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
List of Blogger CSS 9 10 492