Ktl-icon-tai-lieu

Logic in Computer Science

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1339 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Logic in Computer Science

Lecturre 3

BÀI 3
LOGIC IN COMPUTER SCIENCE
3.1. CỔNG BOOL
Xét thiết bị điện có n input và một output. Giả sử rằng mỗi input lấy 2 gía trị
hoặc 1 hoặc 0. Mỗi bộ input sẽ xác định một output duy nhất cũng hoặc 1 hoặc 0.
X1
…
Xn

F(X1,…,Xn)

Hành vi
của thiết
bị được
mô tả bởi
hàm
Bool: F(X1,…,Xn) = tín hiệu ra xác định bởi các tín hiệu vào X1,…,Xn. Chúng ta
gọi các thiết bị này là các cổng Bool. Các cổng Bool phổ dụng nhất là AND, OR,
và NOT có dạng như hình 3.1-2 :
Hình 3.1-1. Thiết bị điện

AND

OR

NOT

Hình 3.1-2. Các cổng Bool

3.2. MẠCH BOOL
Các input và output của cổng Bool có thể được nối với nhau để tạo ra mạch
Bool tổ hợp phức tạp hơn. Ví dụ hình 3.2.
D
A
B

C
Hình 3.2. Mạch Bool

Le Huy Thap (Translator)

32

Logic in Computer Science

Lecturre 3

Một tổ hợp cổng Bool tương ứng với một đồ thị vòng có hướng (các lá là các
input, mỗi nút là tên của một cổng Bool. Một hoặc một số nút có thể được chỉ định
làm các output.
Có sự tương ứng tự nhiên giữa mạch Bool và công thức logic mệnh đề. Công
thức tương ứng với mạch 3.2 là (D∧(A∧B))∨((A∧B)∧¬C)
(3.2-1)
Một phép gán thỏa mãn cho công thức này sẽ cho các giá trị, các giá trị đó phải
được ứng dụng cho các input của mạch nhằm đạt được output là true
Có thể làm cho một output là true hay không?
Giải: Câu tả lời là có thể
Vì mạch Bool 3.2. tương ứng với biểu thức (3.2-1)
Nên chỉ cần tìm một phép gán input để biểu thức này cho ra trị True. Để làm
điều này, chúng ta lập bảng chân trị cho (3.2-1), sau đó chỉ ra các bộ đáp ứng câu
trả lời.
3.3. CHIA THÀNH CÁC BỂU THỨC CON
Công thức (3.2-1) chưa làm rõ việc biểu diễn logic khi so sánh với biểu diễn mạch.
Do chỉ quan tâm tới tính thỏa mãn của biểu thức, chúng ta có thể khắc phục
điều thiếu hiệu quả này bằng cách bổ sung thêm các ký hiệu mệnh đề mới. Chẳng
hạn:
((D ∧E ) ∨ (E ∧¬C)) ∧(E ↔ (A∧B))

(3.3-1)

Chú ý rằng (3.3-1) không tương đương lặp thừa với công thức gốc (3.2-1). Nhưng
nó có thể tương đương kả thỏa (có nghĩa là công thức gốc 3.2-1 khả thỏa khi và chỉ
khi 3.3-1 khả thỏa)
3.4. CHUYỂN ĐỔI THÀNH CNF (Conjunctive Normal Form - Dạng Chuẩn
Hội)
Ý tưởng trên chính là nguyên nhân sinh ra một thuật toán đơn giản để chuyển
một công thức mệnh đề (hoặc là mạch tương ứng) thành biểu thức CNF
(Conjunctive Normal Form – Dạng Chuẩn Hội) khả thỏa dạng tuyến tính. Chúng
ta sẽ xem biểu thức hay mạch như một đồ thị vòng có hướng. Và thực hiện các
bước sau:
1. Gán nhãn mệnh đề ra cho mỗi nút không phải lá của đồ thị.
2. Tạo ra hội các các câu mện...
Logic in Computer Science Lecturre 3
BÀI 3
LOGIC IN COMPUTER SCIENCE
3.1. CỔNG BOOL
Xét thiết bị điện có n input và một output. Giả sử rằng mỗi input lấy 2 gía trị
hoặc 1 hoặc 0. Mỗi bộ input sẽ xác định một output duy nhất cũng hoặc 1 hoặc 0.
Hành vi
của thiết bị được
mô tả bởi hàm
Bool: F(X
1
,…,X
n
) = tín hiệu ra xác định bởi các tín hiệu vào X
1
,…,X
n
. Chúng ta
gọi các thiết bị này là các cổng Bool. Các cổng Bool phổ dụng nhất là AND, OR,
và NOT có dạng như hình 3.1-2 :
3.2. MẠCH BOOL
Các input và output của cổng Bool có thể được nối với nhau để tạo ra mạch
Bool tổ hợp phức tạp hơn. Ví dụ hình 3.2.
Le Huy Thap (Translator) 32
F(X
1
,…,X
n
)X
1
X
n
Hình 3.1-1. Thiết bị điện
AND OR NOT
Hình 3.1-2. Các cổng Bool
A
B
C
D
Hình 3.2. Mạch Bool
Logic in Computer Science - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Logic in Computer Science - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Logic in Computer Science 9 10 257