Ktl-icon-tai-lieu

lt hướng Đối tượng

Được đăng lên bởi MyStyle IsAlone
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1946 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 0

Ôn các kiến thức về cú pháp ngôn ngữ VC#
0.0 Dẫn nhập
Chương này sẽ tóm tắt lại 1 số kiến thức cơ bản về cú pháp
của ngôn ngữ VC# hầu giúp các SV có góc nhìn tổng thể và hệ
thống về ngôn ngữ VC#, nhờ ₫ó có nhiều thuận lợi hơn trong việc
học các kiến thức của môn học này.
0.1 Tổng quát về máy tính và ngôn ngữ VC#
Máy tính số là thiết bị ₫ặc biệt, nó là thiết bị tổng quát hóa,
nghĩa là có thể thực hiện nhiều công việc khác nhau. Ta có thể nói
máy tính số là thiết bị vạn năng.
Vậy tại 1 thời ₫iểm xác ₫ịnh, máy tính thực hiện công việc gì ?
Nó không làm gì cả nếu con người không yêu cầu cụ thể nó.
Làm sao ₫ể con người có thể yêu cầu máy tính thực hiện 1
công việc nào ₫ó ? Ta phải viết chương trình giải quyết công việc
tương ứng rồi ₫ưa vào máy và nhờ máy chạy dùm.
Viết chương trình là qui trình lớn và dài hạn gồm nhiều bước,
trong ₫ó các bước chính yếu là : xác ₫ịnh chính xác các chức năng
của chương trình, phân tích cách giải quyết từng chức năng, tìm
thuật giải chi tiết ₫ể giải quyết từng chức năng, ₫ổi thuật giải chi
tiết từ ngôn ngữ ₫ời thường thành ngôn ngữ lập trình cho máy hiểu.
Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ giao tiếp giữa người và máy.
Học ngôn ngữ lập trình cũng giống như học ngôn ngữ tự nhiên,
nghĩa là học tuần tự các thành phần của ngôn ngữ từ thấp ₫ến cao
như :
ƒ

Tập ký tự cơ bản

ƒ

Cú pháp xây dựng từ (word). Từ ₫ược dùng ₫ể ₫ặt tên
nhận dạng cho từng phần tử cấu thành chương trình như
hằng gợi nhớ, biến, hàm chức năng, class ₫ối tượng,…

ƒ

Cú pháp xây dựng biểu thức. Biểu thức (công thức toán
học) miêu tả 1 quá trình tính toán tuần tự nhiều phép toán
trên nhiều dữ liệu ₫ể tạo ra kết quả tính toán.

ƒ

Cú pháp xây dựng từng câu lệnh : có 2 loại câu lệnh : lệnh
₫ịnh nghĩa và lệnh thực thi :
à Lệnh ₫ịnh nghĩa ₫ược dùng ₫ể ₫ịnh nghĩa và tạo mới
phần tử cấu thành phần mềm.
à Lệnh thực thi miêu tả 1 hành ₫ộng cụ thể cần phải thực
hiện.

ƒ

Cú pháp tổ chức 1 hàm chức năng

ƒ

Cú pháp tổ chức 1 class chức năng

ƒ

Cú pháp tổ chức 1 chương trình.

0.2 Tập ký tự cơ bản của ngôn ngữ VC#
Ngôn ngữ VC# hiểu và dùng tập ký tự Unicode. Cụ thể trên
Windows, mỗi ký tự Unicode dài 2 byte (16 bit) => có 65536 ký tự
Unicode khác nhau trên Windows.
Mặc dù vậy, VC# dùng chủ yếu các ký tự :
ƒ

chữ (a-z tiếng Anh), '_',

ƒ

ký tự số (0-9),

ƒ

khoảng trắng và các dấu ngăn như Tab (gióng cột), CR
(quay về ₫ầu dòng), LF (xuống dòng).

ƒ

các ký tự ₫ặc biệt ₫ể miêu tả phép toán như +, -, *, /, =, !, (,
)

Các ký tự khác, nhất là các ký tự có mã > 256 chỉ ₫ược...
Chương 0
Ôn các kiến thc v cú pháp ngôn ng VC#
0.0 Dn nhp
Chương này s tóm tt li 1 s kiến thc cơ bn v cú pháp
ca ngôn ng VC# hu giúp các SV có góc nhìn tng th và h
thng v ngôn ng VC#, nh ó có nhiu thun li hơn trong vic
hc các kiến thc ca môn hc này.
0.1 Tng quát v máy tính và ngôn ng VC#
Máy tính s là thiết b ₫ặc bit, nó là thiết b tng quát hóa,
nghĩa là có th th
c hin nhiu công vic khác nhau. Ta có th nói
máy tính s là thiết b vn năng.
Vy ti 1 thi im xác ₫ịnh, máy tính thc hin công vic gì ?
Nó không làm gì c nếu con người không yêu cu c th nó.
Làm sao ₫ể con người có th yêu cu máy tính thc hin 1
công vic nào ó ? Ta phi viết chương trình gii quyết công vic
tương ng ri ₫ưa vào máy và nh máy chy dùm.
Viết chương trình là qui trình l
n và dài hn gm nhiu bước,
trong ó các bước chính yếu là : xác ₫ịnh chính xác các chc năng
ca chương trình, phân tích cách gii quyết tng chc năng, tìm
thut gii chi tiết ₫ể gii quyết tng chc năng, ₫ổi thut gii chi
tiết t ngôn ng ₫ời thường thành ngôn ng lp trình cho máy hiu.
Ngôn ng lp trình là ngôn ng giao tiếp gia người và máy.
Hc ngôn ng lp trình cũng gi
ng như hc ngôn ng t nhiên,
nghĩa là hc tun t các thành phn ca ngôn ng t thp ₫ến cao
như :
Tp ký t cơ bn
Cú pháp xây dng t (word). T ₫ược dùng ₫ể ₫ặt tên
nhn dng cho tng phn t cu thành chương trình như
hng gi nh, biến, hàm chc năng, class ₫ối tượng,…
lt hướng Đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lt hướng Đối tượng - Người đăng: MyStyle IsAlone
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
lt hướng Đối tượng 9 10 976