Ktl-icon-tai-lieu

Luận án tốt nghiệp về matlap

Được đăng lên bởi giannguyen94
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Luaän aùn toát nghieäp
Luaän aùn toát nghieäp Luaän aùn toát nghieäp
Luaän aùn toát nghieäp
Trang
Trang Trang
Trang 1
11
1
GVHD : NGUYEÃN MINH TAÂM SVTH :NGUYEÃN THANH DUAÃN
CHÖÔNG I
GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ MATLAB
I.TÌM HIEÅU VEÀ COÂNG TY MATHWORKS:
Coâng ty MathWorks ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1984 laø moät coâng ty haøng ñaàu vvieäc
cung caáp vaø phaùt trieån phaàn meàm thuaät cho maùy nh. Coâng ty coù hôn 500 nhaân vieân
ñang laøm vieäc cho hai vaên phoøng chính ôû Myõ vaø Anh quoác.
Moïi chi tieát veà vieäc tchöùc, nhaân söï vñaøo taïo phaùt trieån xin xem theâm taïi ñiaï c
WebSite : http:/ www.Mathworks.com/
II.GIÔÙI THIEÄU CÔ SÔÛ MATLAB:
II.1. Giôùi thieäu chöông trình MATLAB:
Chöông trình MATLAB lmoät chöông trình vieát cho maùy tính PC nhaèm htrôï cho
caùc nh toaùn khoa hoïc vaø kó thuaät vôùi caùc phaàn töû baûn lma traän treân maùy tính caù nhaân
do coâng ty "The MATHWORKS" vieát ra.
Thuaät ngöõ MATLAB cñöôïc laø do hai töø MATRIX vLABORATORYgheùp laïi.
Chöông trình naøy hieän ñang ñöôïc söû duïng nhieàu trong nghieân cöùu caùc vaán ñeà tính toaùn cuûa
caùc baøi toaùn kó thuaät nhö: Lyù thuyeát ñieàu khieån töï ñoäng, kó thuaät thoáng keâ xaùc suaát, xöû lyù soá
caùc tín hieäu, phaân tích döõ lieäu, döï baùo chuoåi quan saùt, v.v…
MATLAB ñöôïc ñieàu khieån bôûi caùc taäp leänh, taùc ñoäng qua baøn phím. Noù cuõng cho
pheùp moät khaû naêng laäp trình vôùi cuù phaùp thoâng ch leänh – coøn goïi laø Script file. Caùc leänh
hay boä leänh cuûa MATLAB leân ñeán soá haøng traêm vaø ngaøy caøng ñöôïc môû roäng bôûi caùc phaàn
TOOLS BOX( tvieän trôï giuùp) hay thoâng qua caùc haøm öùng duïng ñöôïc xaây döïng töø ngöôøi
söû duïng. MATLAB coù hôn 25 TOOLS BOX ñeå trôï giuùp cho vieäc khaûo saùt nhöõng vaán ñeà coù
lieân quan treân. TOOL BOX SIMULINK laø phaàn môû roäng cuûa MATLAB, söû duïng ñeå moâ
phoûng caùc heä thoáng ñoäng hoïc moät caùch nhanh choùng vaø tieän lôïi.
MATLAB 3.5 trôû xuoáng hoaït ñoäng trong moâi tröôøng MS-DOS.
MATLAB 4.0, 4.2, 5.1, 5.2, hoaït ñoäng trong moâi tröôøng WINDOWS. Caùc version
4.0, 4.2 muoán hoaït ñoäng toát phaûi söû duïng cuøng vôùi WINWORD 6.0. Hieän taïi ñaõ coù version
5.31 (kham khaûo töø Website cuûa coâng ty). Chöông trình Matlab coù theå chaïy lieân keát vôùi caùc
chöông trình ngoân ngöõ caáp cao nhö C, C++, Fortran, … Vieäc caøi ñaët MATLAB thaät deã daøng
vaø ta caàn chuù yù vieäc duøng theâm vaøo caùc thö vieän trôï giuùp hay muoán lieân keát phaàn meàm naøy
vôùi moät vaøi ngoân ngöõ caáp cao.
Coøn caùc version MATLAB khaùc thì laøm vieäc vôùi heä ñieàu haønh UNIX.
Luận án tốt nghiệp về matlap - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận án tốt nghiệp về matlap - Người đăng: giannguyen94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Luận án tốt nghiệp về matlap 9 10 700