Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Giao tiếp máy tính với KIT VXL 8086

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HOÀ CHÍ MINH
ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
Ñeà taøi
:
GIAO TIEÁP MAÙY TÍNH VÔÙI KIT
VI XÖÛ LYÙ 8086
Giaùo vieân höôùng daãn : Thaày NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ
Sinh vieân thöïc hieän : PHAÏM XUAÂN HÖNG
Lôùp : 95 KÑÑ
TP.HOÀ CHÍ MINH
2 – 2000
Luận văn Giao tiếp máy tính với KIT VXL 8086 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Giao tiếp máy tính với KIT VXL 8086 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn Giao tiếp máy tính với KIT VXL 8086 9 10 264