Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn: Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Luận văn
Phân tích hệ thống quản lý bán
sách qua mạng

1

Mục lục
CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG .......................................................... 3
1.1 Khảo sát quy trình tác nghiệp .................................................................3
1.1.1 Quy trình thực hiện mua hàng của khách hàng ..............................................3
1.1.2 Quy trình thực hiện quản trị hệ thống của nhân viên quản trị.........................5

1.2 Các thông tin vào, ra của hệ thống..........................................................6
1.2.1 Các thông tin đầu vào....................................................................................6
1.2.2 Các thông tin đầu ra ......................................................................................6

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ............................. 8
2.1 Phân tích hệ thống....................................................................................8
2.1.1 Biểu đồ Use Case..........................................................................................8
2.1.1.1 Nhận diện Tác nhân và Use Case............................................................8
2.1.1.2 Đặc tả các Use Case .............................................................................13
2.1.2 Biểu đồ Trình tự và Cộng tác ......................................................................24
2.1.2.1 Phần giao dịch với khách hàng .............................................................24
2.1.2.2 Phần Quản trị hệ thống .........................................................................39
2.1.3 Biểu đồ Lớp ................................................................................................51
2.1.4 Biểu đồ Activity..........................................................................................56
2.1.4.1 Biểu đồ Activity cho các tác vụ của khách hàng ...................................56
2.1.4.2 Biểu đổ Activity cho các tác vụ của Quản trị viên.................................57

2.2 Thiết kế hệ thống....................................................................................58
2.2.1 Danh sách các bảng dữ liệu .........................................................................58
2.2.2 Chi tiết các bảng dữ liệu..............................................................................58
2.2.3 Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu ....................................................................62

2

Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng
...
1
Lun văn
Phân tích hệ thống quản lý bán
sách qua mạng
Luận văn: Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn: Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn: Phân tích hệ thống quản lý bán sách qua mạng 9 10 588