Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn: Quản lý phòng khám

Được đăng lên bởi ntluongit65
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ

XÂY DỰNG PHẦN MỀM
QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
TẠI MỘT PHÒNG KHÁM
Đơn vị thực tập: PHÒNG KHÁM KHU VỰC TÂN THÀNH
TÂN THÀNH – TÂN HIỆP – KIÊN GIANG
Người hướng dẫn:
ĐẶNG THÀNH NGUYÊN

HS, SV thực hiện:
DƯƠNG VĂN PHONG
MSSV: 0951190684
Lớp: ĐH CNTT K02

Hậu Giang, ngày 23 tháng 07 năm 2013

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ

XÂY DỰNG PHẦN MỀM
QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
TẠI MỘT PHÒNG KHÁM
Đơn vị thực tập: PHÒNG KHÁM KHU VỰC TÂN THÀNH
TÂN THÀNH – TÂN HIỆP – KIÊN GIANG
Người hướng dẫn:
ĐẶNG THÀNH NGUYÊN

HS, SV thực hiện:
DƯƠNG VĂN PHONG
MSSV: 0951190684
Lớp: ĐH CNTT K02

Hậu Giang, ngày 23 tháng 07 năm 2013

Báo cáo thực tập thực tế

SV thực hiện: DƯƠNG VĂN PHONG
MSSV: 0951190684

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt bốn năm học tại trường Đại học Võ Trường Toản, và sáu tuần thực
tập tại quý cơ quan Phòng khám Khu vực Tân Thành, nhận được sự hướng dẫn
tận tình của các anh, đã truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn
trong quá trình thực tập.
Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa Công nghệ Thông tin trường
Đại học Võ Trường Toản, đã truyền đạt những kinh nghiệm vô cùng quý bá u
cho tôi trong bốn năm học vừa qua. Đồng thời, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành
nhất đến anh Đặng Thành Nguyên là Bác sĩ, nhân viên của Phòng khám đã tận
tình hướng dẫn giúp tôi hoàn thành thật tốt công việc được giao.
Trong quá trình học tập tại trường, và sáu tuần thực tập tại quý cơ quan, tôi nhận
thấy lý thuyết và thực hành có những điểm khác nhau . Có thực tập thực tế mới
biết có lý thuyết mà không được thực hành thì sẽ không sát với thực tế.
Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô trong khoa
Công nghệ Thông tin trường Đại học Võ Trường Toản, và quý cơ quan Phòng
khám Khu vực Tân Thành.
Xin kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe, luôn luôn thành đạt và gặt hái được
nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục của mình. Đồng thời, kính chúc đến
quý cơ quan Phòng khám Khu vực Tân Thành ngày càng phục vụ tốt hơn cho
bệnh nhân, đặc biệt là bà con nghèo.
Xin chân thành cảm ơn.
Sinh viên thực hiện

DƯƠNG VĂN PHONG

Báo cáo thực tập thực tế

SV thực hiện: DƯƠNG VĂN PHONG
MSSV: 0951190684

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP
(Dùng cho giáo viên chấm báo cáo thực tập)
Họ và tên cán bộ chấm báo cáo: .......................................................................................
Họ tên sinh viên thực tập: DƯƠNG VĂN PHO...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN
KHOA CÔNG NGH
Ệ THÔNG TIN
BÁO CÁO TH
ỰC TẬP THỰC TẾ
XÂY D
ỰNG PHẦN MỀM
QU
ẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
T
ẠI MỘT PH
ÒNG KHÁM
Đơn v
ị thực tập:
PHÒNG KHÁM KHU V
ỰC TÂN TH
ÀNH
TÂN THÀNH TÂN HI
ỆP
KIÊN GIANG
Ngư
ời h
ướng dẫn:
Đ
ẶNG THÀNH NGUYÊN
HS, SV th
ực hiện:
DƯƠNG VĂN PHONG
MSSV: 0951190684
L
ớp:
ĐH CNTT K02
H
ậu Giang, ngày
23 tháng 07 năm 2013
Luận văn: Quản lý phòng khám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn: Quản lý phòng khám - Người đăng: ntluongit65
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Luận văn: Quản lý phòng khám 9 10 87