Ktl-icon-tai-lieu

Lược đồ chữ ký số tập thể

Được đăng lên bởi dunglh2013
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 4219 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT-TT

Tập V-1, Số 7 (27), tháng 5/2012

Nghiên cứu xây dựng lược đồ chữ ký số tập thể
Research and Construction of Digital Multi-Signature Schemes
Lưu Hồng Dũng
II. XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ TẬP
THỂ
Các lược đồ chữ ký số được đề xuất ở đây xây
dựng trên cơ sở bài toán logarit rời rạc tương tự như
các hệ chữ ký số Elgamal [3], chuẩn chữ ký số DSS
của Mỹ [4], hay chuẩn chữ ký số của Liên bang Nga
GOST R34.10-94 [5]. Trong đó, lược đồ chữ ký tập
thể được phát triển từ lược đồ chữ ký cơ sở có dạng
như sau:

Abstract: This paper proposed two new digital
signature schemes has the option of using keys as
follows: use a unique key; use two keys, both of
which key value does not change; use two keys,
primary key is fixed, subkey change with each time
to sign. The paper also offers analysis on the safety
of the proposed schemes, has shown the ability to
apply it in practice.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chữ ký số (Digital Signature) được sử dụng để
chứng thực các văn bản trong các giao dịch điện tử,
nhằm đáp ứng các yêu cầu về: tính xác thực, tính toàn
vẹn và tính chống chối bỏ trách nhiệm [1,2]. Ở các
lược đồ chữ ký số như ElGamal, Schnorr, chuẩn chữ
ký số DSS của Mỹ hay GOST R34.10-94 của Liên
bang Ngay,... khóa bí mật được sử dụng với mục đích:
xác thực và chống giả mạo chữ ký. Do đó nó phải
được giữ cố định đối với mọi văn bản ký, nhưng việc
phải được giữ cố định sẽ làm cho nó có thể bị bẻ một
cách dễ dàng. Để chống lại việc bẻ khóa, các lược đồ
dạng trên phải sử dụng một khóa bí mật thứ hai, khóa
này cần phải được thay đổi theo từng văn bản ký, hơn
nữa giá trị của nó cho mỗi lần ký không được trùng
với các giá trị đã sử dụng ở những lần ký trước đó.
Như vậy, có thể nói rằng các lược đồ nói trên thuộc
dạng sử dụng khóa một lần, trước mỗi lần ký đều phải
sinh khóa mới, trên thực tế giá trị của khóa thứ 2 trước
mỗi lần ký được tạo ra bởi một bộ sinh số ngãu nhiên.
Bài báo này đề xuất một giải pháp mà có thể đưa các
lược đồ trên về dạng sử dụng một khóa cho nhiều lần
ký khác nhau, điều đó có thể giúp cho việc triển khai
thực hiện được thuận tiện hơn mà không làm giảm độ
an toàn của các lược đồ này.

1. Lược đồ chữ ký cơ sở - LD 1.01
1.1. Thuật toán hình thành và kiểm tra chữ ký số
a) Hình thành các tham số công khai:
+ Phát sinh cặp số nguyên tố p và q đủ lớn và: q|(p –
1).
+ Phát sinh g = α ( p −1) / q mod p , là phần tử sinh có
*

bậc q của nhóm Zp , nghĩa là:

1 < g < p và:

g q ≡ 1 mod p . Ở đây: α ∈Z

*
p .

Các giá trị (...
Các công trình nghiên cu, phát trin và ng dng CNTT-TT Tp V-1, S 7 (27), tháng 5/2012
- 49 -
Abstract: This paper proposed two new digital
signature schemes has the option of using keys as
follows: use a unique key; use two keys, both of
which key value does not change; use two keys,
primary key is fixed, subkey change with each time
to sign. The paper also offers analysis on the safety
of the proposed schemes, has shown the ability to
apply it in practice.
I. ĐẶT VN Đ
Ch s (Digital Signature) được s dng đ
chng thc các văn bn trong c giao dch đin t,
nhm đáp ng các yêu cu v: tính xác thc, tính toàn
vn tính chng chi b trách nhim [1,2]. các
lược đồ ch s như ElGamal, Schnorr, chun ch
s DSS ca M hay GOST R34.10-94 ca Liên
bang Ngay,... khóa bí mt được s dng vi mc đích:
xác thc chng gi mo ch ký. Do đó phi
được gi c định đi vi mi văn bn ký, nhưng vic
phi đưc gi c đnh s làm cho th b b mt
cách d dàng. Đ chng li vic b khóa, các lược đ
dng trên phi s dng mt khóa bí mt th hai, khóa
này cn phi được thay đổi theo tng văn bn ký, hơn
na giá tr ca cho mi ln không được trùng
vi c giá tr đã s dng nhng ln ký trước đó.
Như vy, th nói rng các lược đồ nói trên thuc
dng s dng khóa mt ln, trước mi ln đều phi
sinh khóa mi, trên thc tế giá tr ca khóa th 2 trước
mi ln được to ra bi mt b sinh s ngãu nhiên.
Bài báo này đề xut mt gii pháp mà th đưa các
lược đồ trên v dng s dng mt khóa cho nhiu ln
khác nhau, điu đó có th giúp cho vic trin khai
thc hin được thun tin hơn mà không làm gim đ
an toàn ca các lược đồ này.
II. XÂY DNG LƯỢC ĐỒ CH S TP
TH
Các lược đồ ch s được đề xut đây xây
dng trên cơ s bài toán logarit ri rc tương t như
các h ch s Elgamal [3], chun ch s DSS
ca M [4], hay chun ch s ca Liên bang Nga
GOST R34.10-94 [5]. Trong đó, lược đồ ch ký tp
th được phát trin t lược đồ ch ký cơ s dng
như sau:
1. Lược đồ ch ký cơ s - LD 1.01
1.1. Thut toán hình thành và kim tra ch s
a) Hình thành các tham s công khai:
+ Phát sinh cp s nguyên t p q đủ ln và: q|(p
1).
+ Phát sinh
pg
qp
mod
/)1(
=
α
, phn t sinh
bc q ca nhóm
*
p
Z
, nghĩa là:
pg
<
<
1
và:
pg
q
mod1
. đây:
*
p
Z
α
.
Các giá tr (p, q, g) c tham s công khai trong
quá trình hình thành và kim tra ch.
b) Hình thành khóa công khai:
Th tc hình thành khóa công khai bao gm các
bước thc hin sau:
1- Khóa mt x mt giá tr được chn ngu
nhiên trong khong:
11
<
<
qx
.
2- Khóa công khai được tính theo công thc:
pgy
x
mod
=
.
3- Công khai y.
c) Hình thành ch ký s:
Th tc hình thành ch được thc hin theo các
bước như sau:
1- Chn k tha mãn:
11
<
<
qx
.Tính r theo công
thc:
Nghiên cu xây dng lược đồ ch ký s tp th
Research and Construction of Digital Multi-Signature Schemes
Lưu Hng Dũng
Lược đồ chữ ký số tập thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lược đồ chữ ký số tập thể - Người đăng: dunglh2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lược đồ chữ ký số tập thể 9 10 40