Ktl-icon-tai-lieu

Luyện tập JAVA

Được đăng lên bởi Nguyễn host Mạnh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
class
Đây là một class, class này có hai property (thuộc tính) là name và age
public class Person
{
String name;
int age;
}

Đây là một class, class này ngoài property còn có constructor (khởi tạo) của class
đó
public class Person
{
String name;
int age;
public Person(String name, int age)
{
this.name = name;
this.age = age;
}
// Các phương thức khác
}

Khi ta viết câu lệnh sau
Person personOne = new Person(“Tuấn”,12);
Thì ta đã tạo ra một instance (thể hiện) là personOne của class Person và khởi tạo
một người tên là Tuấn, 12 tuổi

Khai báo một class
public abstract class MyClass {}
Từ thứ 1 là khai báo quyền truy xuất và kế thừa,có 3 loại
-public:được phép truy xuất từ bất cứ nơi nào và bất cứ lớp nào cũng được quyền
kế thừa
-protected:chỉ có phương thức cùng gói được phép truy xuất và kế thừa
-private:chỉ có phương thức cùng gói được phép truy xuất nhưng không lớp nào
được phép kế thừa
-nếu không khai báo,mặc định là protected
Từ thứ 2 là khai báo một lớp trừu tượng hay là không trừu tượng
Nhiem vu: tao 1 lop Person, tao tiep 2 lop Students va Teachers ke thua lop Person,

tao lop Execute chua ham chinh de chay chuong trinh.
--lop Personimport corejava.*;
abstract class Person
{
//cai nay goi la cac property hay state-thuoc tinh cua doi tu
ong
String hoten;
int age;
String diachi;
//cac constructor
public Person(int age)
{
this.age = age;
}
//cac method hay behavior-hanh vi cua doi tuong
public void Nhap()
{
hoten = Console.readLine("Nhap ho ten:");
diachi = Console.readLine("Nhap dia chi:"
);
}
//vi la 1 class thuoc loai abstract nen Person duoc phep
khai bao cac method khong co noi dung, noi dung cua class In se duoc cac
lop ke thua no them vao noi dung cua rieng no
public abstract void In();

}

--lop Studentsimport corejava.*;
class Students extends Person
{
int MaSV,Malop;
public void Nhap()
{
super.Nhap();
MaSV = Console.readInt("Nhap ma SV:");
Malop = Console.readInt("Nhap ma lop:");
}
public void In()
{
System.out.println(hoten);
System.out.println(diachi);
System.out.println(MaSV);
System.out.println(Malop);
}
}

tu khoa super se goi ham Nhap() tu lop Person la cha cua lop Students
--lop Teachersimport corejava.*;
class Teachers extends Person
{
int Makhoa;
int luong;
public void Nhap()
{
super.Nhap();
Makhoa = Console.readInt("Nhap ma khoa::"
);
}
public void In()
{
System.out.println(hoten);
System.out.println(diachi);
System.out.println(Makhoa);
}
public int Tinhluong()
{
return 500000;
}
}
--lop Executeimport corejava.*;
class Execute
{
pu...
class
Đây là một class, class này có hai property (thuộc tính) là name và age
public class Person
{
String name;
int age;
}
Đây là một class, class này ngoài property còn có constructor (khởi tạo) của class
đó
public class Person
{
String name;
int age;
public Person(String name, int age)
{
this.name = name;
this.age = age;
}
// c phương thức khác
}
Khi ta viết câu lệnh sau
Person personOne = new Person(“Tuấn”,12);
Thì ta đã tạo ra một instance (thể hiện) là personOne của class Person và khởi tạo
một người tên là Tuấn, 12 tuổi
Khai báo một class
public abstract class MyClass {}
Từ thứ 1 là khai báo quyền truy xuất và kế thừa,có 3 loại
-public:được phép truy xuất từ bất cứ nơi nào và bất cứ lớp nào cũng được quyền
kế thừa
-protected:chỉ có phương thức cùng gói được phép truy xuất và kế thừa
-private:chỉ có phương thức cùng gói được phép truy xuất nhưng không lớp nào
được phép kế thừa
-nếu không khai báo,mặc định là protected
Từ thứ 2 là khai báo một lớp trừu tượng hay là không trừu tượng
Nhiem vu: tao 1 lop Person, tao tiep 2 lop Students va Teachers ke thua lop Person,
Luyện tập JAVA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện tập JAVA - Người đăng: Nguyễn host Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Luyện tập JAVA 9 10 698