Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết bảng tính

Được đăng lên bởi quynhvista
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương III
HÀM (FUNCTION)
I. ĐỊNH NGHĨA HÀM
Hàm là một thành phần của dữ liệu loại công thức và được xem là những công thức
được xây dựng sẵn nhằm thực hiện các công việc tính toán phức tạp.
Dạng thức tổng quát:
<TÊN HÀM> (Tham số 1, Tham số 2,...)
Trong đó: <TÊN HÀM> là tên qui ước của hàm, không phân biệt chữ hoa hay thường
Các tham số: Đặt cách nhau bởi dấu "," hoặc ";" tuỳ theo khai báo trong Control Panel
(xem phần khai báo môi trường - chương II)
Cách nhập hàm: Chọn một trong các cách:
- C1: Chọn lệnh Insert - Function
- C2: Ấn nút Insert Function trên thanh công cụ
- C3: Gõ trực tiếp từ bàn phím
II. CÁC HÀM THÔNG DỤNG
1. Nhóm Hàm xử lý số:
a. Hàm ABS:
- Cú pháp: ABS(n)
- Công dụng: Trả về giá trị tuyệt đối của số n
- Ví dụ: ABS(-5) ®
5
b. Hàm SQRT:
- Cú pháp: SQRT(n)
- Công dụng: Trả về giá trị là căn bật hai của số n
- Ví dụ: SQRT(9) ®
3
c. Hàm ROUND:
- Cú pháp: ROUND(m, n)
- Công dụng: Làm tròn số thập phân m đến n chữ số lẻ. Nếu n dương thì làm tròn
phần thập phân. Nếu n âm thì làm tròn phần nguyên.
- Ví dụ 1: ROUND(1.45,1)
®
1.5
- Ví dụ 2: ROUND(1.43,1)
®
1.4
- Ví dụ 3: ROUND(1500200,-3)
®
1500000
- Ví dụ 4: ROUND(1500500,-3)
®
1501000
d. Hàm INT:
- Cú pháp: INT(n)
- Công dụng: Trả về giá trị là phần nguyên của số thập phân n
- Ví dụ: INT(1.43)
®
1
e. Hàm MOD:
- Cú pháp: MOD(m,n)

- Công dụng: Trả về giá trị phần dư của phép chia số m cho số n
- Ví dụ: MOD(10,3)
®
1
2. Nhóm hàm xử lý dữ liệu chuỗi:
a. Hàm LOWER:
- Cú pháp: LOWER(s)
- Công dụng: Chuyển tất cả các ký tự trong chuỗi s sang chữ thường.
- Ví dụ: LOWER(“ExCeL”)
®
“excel”
b. Hàm UPPER:
- Cú pháp: UPPER(s)
- Công dụng: Chuyển tất cả các ký tự trong chuỗi s sang chữ hoa.
- Ví dụ: UPPER(“ExCeL”)
®
“EXCEL”
c. Hàm PROPER:
- Cú pháp: PROPER(s)
- Công dụng: Chuyển tất cả các ký tự đầu của mỗi từ trong chuỗi s sang chữ hoa
và các ký tự còn lại là chữ thường.
- Ví dụ: PROPER(“MiCRosoFt ExCeL”)
®
“Microsoft Excel”
d. Hàm LEFT:
- Cú pháp: LEFT(s, n)
- Công dụng: Trích ra n ký tự của chuỗi s kể từ bên trái.
- Ví dụ: LEFT(“EXCEL”,2)
®
“EX”
e. Hàm RIGHT:
- Cú pháp: RIGHT(s, n)
- Công dụng: Trích ra n ký tự của chuỗi s kể từ bên phải.
- Ví dụ: RIGHT(“EXCEL”,2) ®
“EL”
f. Hàm MID:
- Cú pháp: MID(s, m, n)
- Công dụng: Trích ra n ký tự của chuỗi s kể từ vị trí thứ m.
- Ví dụ: MID(“EXCEL”,3,2) ®
“CE”
g. Hàm LEN:
- Cú pháp: LEN(s)
- Công dụng: Trả về giá trị là chiều dài của chuỗi s.
- Ví dụ: LEN(“EXCEL”)
®
5
h. Hàm TRIM:
- Cú pháp: TRIM(s)
- Công dụng: Trả về chuỗi s sau khi đã cắt bỏ các ký tự trống ở h...
Chương III
HÀM (FUNCTION)
I. ĐỊNH NGHĨA HÀM
Hàm là mt thành phn ca d liu loi công thc và được xem là nhng công thc
được xây dng sn nhm thc hin các công vic tính toán phc tp.
Dng thc tng quát:
<TÊN HÀM> (Tham s 1, Tham s 2,...)
Trong đó: <TÊN HÀM> là tên qui ước ca hàm, không phân bit ch hoa hay thường
Các tham s: Đặt cách nhau bi du "," hoc ";" tu theo khai báo trong Control Panel
(xem phn khai báo môi trường - chương II)
Cách nhp hàm:
Chn mt trong các cách:
- C1: Chn lnh Insert - Function
- C2: n nút Insert Function trên thanh công c
- C3: Gõ trc tiếp t bàn phím
II. CÁC HÀM THÔNG DNG
1. Nhóm Hàm x lý s:
a. Hàm ABS
:
- Cú pháp: ABS(n)
- Công dng: Tr v giá tr tuyt đối ca s n
- Ví d: ABS(-5) ® 5
b. Hàm SQRT
:
- Cú pháp: SQRT(n)
- Công dng: Tr v giá tr là căn bt hai ca s n
- Ví d: SQRT(9) ® 3
c.
Hàm ROUND
:
- Cú pháp: ROUND(m, n)
- Công dng: Làm tròn s thp phân m đến n ch s l. Nếu n dương thì làm tròn
phn thp phân. Nếu n âm thì làm tròn phn nguyên.
- Ví d 1: ROUND(1.45,1) ® 1.5
- Ví d 2: ROUND(1.43,1) ® 1.4
- Ví d 3: ROUND(1500200,-3) ® 1500000
- Ví d 4: ROUND(1500500,-3) ® 1501000
d. Hàm INT:
- Cú pháp: INT(n)
- Công dng: Tr v giá tr là phn nguyên ca s thp phân n
- Ví d: INT(1.43) ® 1
e. Hàm MOD:
- Cú pháp: MOD(m,n)
lý thuyết bảng tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết bảng tính - Người đăng: quynhvista
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
lý thuyết bảng tính 9 10 216