Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT ĐIỀU HÀNH

Được đăng lên bởi Ngày Mới
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
LÝ THUYẾT ĐỒ HỌA
(DÀNH CHO LỚP CẤP TỐC)
Bài 1 Cho hai điểm A(15,10) và B(26,18).
Hãy tính các giá trị Pi, xi, yi ở các bước và điền kết quả vào bảng (như hình bên dưới) khi
vẽ đoạn thẳng AB bằng thuật toán Bresenham.
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pi
xi
yi
Bài 2 Cho đường tròn tâm C(10,5), bán kính R=15.
Hãy tính các giá trị Pi, xi, yi ở các bước và điền kết quả vào bảng như sau, khi vẽ đường
tròn tâm C bán kính R bằng thuật toán Midpoint.
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pi
xi
yi
Bài 3 Viết thủ tục vẽ đoạn thẳng qua hai điểm (x1,y1), (x2,y2) với màu color bằng thuật toán
Midpoint với các hệ số góc |m|>1.
Bài 4 Viết thủ tục vẽ đường tròn tâm O(xo,yo), bán kính R với màu color bằng thuật toán
Bresenham.
Bài 5 Viết thủ tục vẽ đường tròn tâm O(xo,yo), bán kính R với màu color bằng thuật toán
Midpoint.
Bài 6 Viết thủ tục tô phần giao hình tròn C1 tâm (x1,y1) bán kính R1 với hình tròn C2 tâm
(x2,y2) bán kính R2 bằng thuật toán tô màu đơn giản. Xem hình:

Procedure TO(x1,y1,R1,x2,y2,R2:integer;color:integer); 
Begin
  xmin:=x1­R1;
  if xmin>x2­R2 then xmin := x2­R2 ;
xmax:=x1­R1;
  if xmax<x2­R2 then xmax := x2­R2 ;
ymin:=y1­R1;
Trang 1/3

  if ymin>y2­R2 then ymin := y2­R2 ;
ymax:=y1­R1;
  if ymax<y2­R2 then ymax := y2­R2 ;
for x :=xmin to xmax do
  for y := ymin to ymax do
if (thuoc(x,y,x1,y1,R1)and thuoc(x,y,x2,y2,R2)) then 
  putpixel(x,y,color) ;
End;
Function thuoc(x,y,x0,y0,R:integer):boolean;
Begin
  Thuoc:=sqr(x­x0) + sqr(y­y0)<sqr(R);
End;

Bài 7 Viết thủ tục tô phần giao hình chữ nhật D(xmin,ymin,xmax,ymax) có cạnh song song trục tọa
độ với hình tròn C tâm (xc,yc) bán kính R bằng thuật toán tô màu đơn giản. Xem hình:

Procedure TO(xmin,ymin,xmax,ymax:integer;
             x,y,R:integer;color:integer); 
Begin
  xbe:=xmin;
  if xbe >x­R then xbe:= x­R ;
  xlon:=xmax;
  if xlon <x­R then xlon:= x­R ;
  
  ybe:=ymin;
  if ybe >y­R then ybe:= y­R ;
  ylon:=ymax;
  if ylon <y2­R2 then ylon:= y2­R2 ;
for i :=xbe to xlon do
  for j := ybe to ylon do
if (thuoc(i,j,x,y,R) and thuocHCN(i,i,xmin,ymin,xmax,ymax)) 
then 
  putpixel(i,j,color) ;
End;
Function thuocHCN(x,y, xmin,ymin,xmax,ymax:integer):boolean;
Trang 2/3

Begin
  Thuoc:=(x<xmax)and(x>xmin) and (y<ymax)and(y>ymin);
End;

Bài 8 Viết thủ tục tô hình tứ giác lồi (xA,yA), (xB,yB), (xC,yC), (xD,yD) với màu color dựa
trên thuật toán tô màu đơn giản.

a. Cho biết ý nghĩa của việc xác định mã vùng trong thuật toán CohenSutherland?
b. Viết thủ tục:
void MaVung(int xmin,ymin,xmax,ymax; int x,y; daybit *ma)
Để...
CÂU HỎI ÔN TẬP
LÝ THUYẾT ĐỒ HỌA
(DÀNH CHO LỚP CẤP TỐC)
Bài 1 Cho hai điểm A(15,10) và B(26,18).
Hãy tính các giá trị P
i
, x
i
, y
i
các bước điền kết quả vào bảng (như hình bên dưới) khi
vẽ đoạn thẳng AB bằng thuật toán Bresenham.
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P
i
x
i
y
i
Bài 2 Cho đường tròn tâm C(10,5), bán kính R=15.
Hãy tính các giá trị P
i
, x
i
, y
i
các bước điền kết quả vào bảng như sau, khi vẽ đường
tròn tâm C bán kính R bằng thuật toán Midpoint.
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P
i
x
i
y
i
Bài 3 Viết thủ tục vẽ đoạn thẳng qua hai điểm (x1,y1), (x2,y2) với màu color bằng thuật toán
Midpoint với các hệ số góc |m|>1.
Bài 4 Viết thủ tục vẽ đường tròn tâm O(x
o
,y
o
), bán kính R với màu color bằng thuật toán
Bresenham.
Bài 5 Viết thủ tục vẽ đường tròn tâm O(x
o
,y
o
), bán kính R với màu color bằng thuật toán
Midpoint.
Bài 6 Viết thủ tục phần giao hình tròn C1 tâm (x1,y1) bán kính R1 với hình tròn C2 tâm
(x2,y2) bán kính R2 bằng thuật toán tô màu đơn giản. Xem hình:
Procedure TO(x1,y1,R1,x2,y2,R2:integer;color:integer);
Begin
xmin:=x1-R1;
if xmin>x2-R2 then xmin := x2-R2 ;
xmax:=x1-R1;
if xmax<x2-R2 then xmax := x2-R2 ;
ymin:=y1-R1;
Trang 1/3
LÝ THUYẾT ĐIỀU HÀNH - Trang 2
LÝ THUYẾT ĐIỀU HÀNH - Người đăng: Ngày Mới
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
LÝ THUYẾT ĐIỀU HÀNH 9 10 880