Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết đồ thị

Được đăng lên bởi phamduccong0159
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

Chu trình

Chu trình Euler

7 cây cầu ở Konigsburg - Lithuania
02/28/16

Lý thuyết đồ thị - PTV

2

Chu trình Euler

02/28/16

Lý thuyết đồ thị - PTV

3

Chu trình Euler

02/28/16

Lý thuyết đồ thị - PTV

4

Chu trình Euler
 Cho G liên thông
 Chu trình Euler là chu trình đi qua
tất cả các cạnh của G(chỉ một lần)
 Đường đi Euler là đường đi qua tất
cả các cạnh của G

02/28/16

Lý thuyết đồ thị - PTV

5

Dấu hiệu nhận biết
 Đồ thị vô hướng liên thông có chu
trình Euler khi và chỉ khi tất cả các
đỉnh đều có bậc chẵn
 Đồ thị vô hướng có đường đi Euler
khi và chỉ khi đồ thị có 2 đỉnh bậc lẻ

02/28/16

Lý thuyết đồ thị - PTV

6

Dấu hiệu nhận biết
 Đồ thị có hướng liên thông có chu
trình Euler khi và chỉ khi nó là đồ
thị cân bằng
 Đồ thị có hướng có đường đi Euler
khi và chỉ khi đồ thị có 2 đỉnh a và b
sao cho:
d+(a) = d-(a) + 1
d-(b) = d+(b) + 1

02/28/16

Lý thuyết đồ thị - PTV

7

Thuật toán Fleury
 Bắt đầu từ một đỉnh bất kỳ và áp
dụng quy tắc sau:
 Quy tắc 1: Xoá các cạnh đã đi qua và
các đỉnh cô lập nếu có
 Quy tắc 2: Tại mỗi đỉnh ta chỉ sử dụng 1
cầu nếu không có lựa chọn nào khác.

02/28/16

Lý thuyết đồ thị - PTV

8

Ví dụ
A

B

C
D

E

F

A B C D B E F C A
02/28/16

Lý thuyết đồ thị - PTV

9

Ví dụ
A
A

B

C

A
B
C

D

D
E

E

F

F

B

C

D

E

F

1 1
1
1 1 1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
1

B D C F E B
A
B B
C A
C A
02/28/16

Lý thuyết đồ thị - PTV

10

Ví dụ
A

B

C
D

E

F

A B C D B E F C A
02/28/16

B C
E
F C A B
C D LýB
thuyết đồ
thị - PTV

11

Ví dụ

02/28/16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lý thuyết đồ thị - PTV

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Đường đi :1 2 3 7 2 4 1 Hết đường đi
Đường đi :2 3 7 2 4 1 2
02/28/16

Lý thuyết đồ thị - PTV

13

Đi lại bắt đầu từ đỉnh 2

Đường đi :2 3 7 2 4 1 2 5 4 8 9 5 6 2
Hết đường đi

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

02/28/16

3

Lý thuyết đồ thị - PTV

14

Bài tập
A
A
B

1

C

1

B

C

1

1

1

F

1

02/28/16

F

1

1

1

1

1
2

2
1

G

1

1

E

E

1

D

G

D

1

1
1

1
1

Lý thuyết đồ thị - PTV

15

Bài tập
A

B

C

D

E

F

G

1

A

1

B

1

1

1
1

E

1

G

1

1
1

1

1
1

I

1

1

1

F

02/28/16

J

1

D

J

I

1
1

C

H

H

1
1

1
Lý thuyết đồ thị - PTV

16

Chu trình Hamilton

 Cho G liên thông
 Chu trình H gọi là chu trình Hamilton nếu
nó đi qua tất cả các đỉnh của G đúng một
lần
 Đường đi Hamiltonlà đường đi qua tất cả
các đỉnh của G đúng 1 lần

02/28/16

Lý thuyết đồ thị - PTV

17

Chu trình Hamilton
 Nếu G có chu trình Hamilton th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết đồ thị - Người đăng: phamduccong0159
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Lý thuyết đồ thị 9 10 963