Ktl-icon-tai-lieu

Lý Thuyết Mạch

Được đăng lên bởi thienlong0193
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

1. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: Mạch điện

-

Số tiết: 30

2. Mục tiêu của môn học
-

Kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản về mạch điện; các phần tử điện trở, tụ điện,
cuộn dây, nguồn tác động; các phương pháp giải mạch; phân tích mạch trong miền
thời gian, tần số; cũng như khảo sát đường dây dài. Cung cấp cho sinh viên những
kiến thức cơ sở nhằm tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

-

Kỹ năng: Trên cơ sở các kiến thức mà môn học trang bị, sinh viên có điều kiện hơn
khi hội nhập với những vấn đề kỹ thuật liên quan phát sinh trong thực tế cuộc sống,
trong các công ty, xí nghiệp,… Từ đó, hình thành kỹ năng phát triển nghề nghiệp. Do
đặc điểm của môn học có tính hệ thống cao, là sự kết hợp của nhiều vấn đề kỹ thuật
khác nhau nên sinh viên cần có kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thống cao, kỹ năng
tư duy, tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới phát sinh, kỹ năng lựa chọn và ra quyết
định khi tiếp thu thêm những môn học mới.

3. Tóm tắt nội dung môn học:
Khái niệm cơ bản về mạch điện, với những kiến thức cơ bản về các phần tử mạch
điện, các nguồn tác động độc lập, nguồn phụ thuộc điện áp và dòng điện. Mạch xác
lập xoay chiều, với đặc tính của các phần tử trong mạch, sử dụng ảnh phức trong việc
giải mạch xác lập sin với các phương pháp giải mạch (dòng nhánh, mắc lưới, thế
nút…). Phân tích mạch ba pha với tính năng đối xứng và bất đối xứng. Khảo sát và
phân tích mạng hai cửa với các bộ thông số A, Y, Z,…Phân tích mạch trong miền
thời gian, tần số cũng như khảo sát về đường dây dài, các phương pháp giải mạch phi
tuyến.
4. Tài liệu học tập
-

Tài liệu liệu bắt buộc, tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh
[1] Ngô Cao Cường, “Mạch Điện 1”, Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành
phố Hồ Chí Minh.
[2] Phạm Thị Cư, Lê Minh Cường, Dương Hoài Nghĩa “Mạch điện 2”, Đại học Quốc
gia Thành phố Hồ Chí Minh.
[3] Phạm Thị Cư, Lê Minh Cường, Dương Hoài Nghĩa “Bài tập mạch điện 2”, Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
[4] Tạ Quang Hùng, “Tuyển Chọn 3000 Bài Toán về Mạch Điện”.
 Những bài đọc chính: [1], chương 1, 2, 3, 4, 5; [2] chương 6, 7, 8, 9.
 Những bài đọc thêm: [4] chương 14, 19, 21;
 Tài liệu trực tuyến: 

5. Đánh giá
-

Hình thức thi: tự luận

-

Thời lượng thi: 120 phút

6. Nội dung chi tiết môn học

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học
Lên lớp
Tự
Thực hành,
học,
thí nghiệm,
tự
Lý
Bài Thảo
thực tập,
nghiên
thuyết tập luận
rèn nghề,...
cứu
...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
1. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: M+ch đi-n
- Số tiết: 30
2. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản v mạch điện; các phần t điện trở, t điện,
cuộn dây, nguồn tác động; c phương pháp giải mạch; phân tích mạch trong miền
thời gian, tần số; cũng như khảo t đưng dây dài. Cung cấp cho sinh viên những
kiến thức cơ sở nhằm tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.
- Kỹ năng: Trên sở các kiến thức môn học trang bị, sinh viên có điều kiện n
khi hội nhập với những vấn đề kỹ thuật liên quan phát sinh trong thực tế cuộc sống,
trong các công ty, xí nghiệp,… Từ đó, hình thành kỹ năng phát triển nghề nghiệp. Do
đặc điểm của môn học tính hệ thống cao, sự kết hợp của nhiều vấn đ kỹ thuật
khác nhau nên sinh viên cần có kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống cao, k năng
duy, tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới phát sinh, kỹng lựa chọn ra quyết
định khi tiếp thu thêm những môn học mới.
3. Tóm tắt nội dung môn học:
Khái niệm cơ bản về mạch điện, với những kiến thức cơ bản về các phần tử mạch
điện, các nguồn tác động độc lập, nguồn phụ thuộc điện áp dòng điện. Mạch xác
lập xoay chiều, với đặc tính của các phần tử trong mạch, sử dụng ảnh phức trong việc
giải mạch xác lập sin với các phương pháp giải mạch (dòng nhánh, mắc lưới, thế
nút…). Phân tích mạch ba pha với tính năng đối xứng bất đối xứng. Khảo sát
phân tích mạng hai cửa với các bộ thông số A, Y, Z,…Phân tích mạch trong miền
thời gian, tần số cũng như khảo sát về đường dây dài, các phương pháp giải mạch phi
tuyến.
4. Tài li-u học tập
- Tài liệu liệu bắt buộc, tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh
[1] Ngô Cao Cưng, Mạch Điện 1”, Trường Đại học K Thuật Công Nghệ Thành
phố Hồ Chí Minh.
[2] Phạm Thị Cư, Minh Cường, Dương Hoài NghĩaMạch điện 2”, Đại học Quốc
gia Thành phố Hồ Chí Minh.
[3] Phạm Thị Cư, Minh Cường, Dương Hoài Nghĩa Bài tập mạch điện 2”, Đi
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
[4] Tạ Quang Hùng, “Tuyển Chọn 3000 Bài Toán về Mạch Điện.
Những bài đọc chính: [1], chương 1, 2, 3, 4, 5; [2] chương 6, 7, 8, 9.
Những bài đọc thêm: [4] chương 14, 19, 21;
Tài liệu trực tuyến: www.baigiangmachdien.edu.vn
Lý Thuyết Mạch - Trang 2
Lý Thuyết Mạch - Người đăng: thienlong0193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lý Thuyết Mạch 9 10 242