Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mật mã & An toàn thông tin.

Được đăng lên bởi Trinh Thi Mai
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 599 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại học quốc gia hà nội
Khoa công nghệ

Phan Đình Di ệu

Lý thuyết mật mã
&

an toàn thông tin

NXB đại học quốc gia hà nội - 2002

1

Lý thuyết mật mã

&

An toàn thông tin

2

Lý thuyết mật mã
&
An toàn thông tin
Phan Đình Diệu
Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Công nghệ- ĐHQG Hà nội

3

Nội dung

Lời mở
đầu............................................................
.....4
Chương 1
Giới thiệu chung về mật mã......8
1.1. Sơ lựoc lịch sử về khoa mật mã.................................. ........ 8
1.2. Hệ thống mật mã. Mã theo khối và mã theo dòng ........ 12
1.3. Mật mã khóa đối xứng và mật mã có khóa công khai.... 15
1.4. Các bài toán an toàn thông tin ........................................... 16
1.5. Thám mã và tính an toàn của các hệ mật mã................... 18

Chương 2.
Cơ sở toán học của lý thuyết mật mã............20
2.1.Số học các số nguyên.Thuật toán
Euclide.......................... 20
2.2. Xác suất và thuật toán xác
suất......... ............................... 31
2.3.

Độ

toán......................................................... 36

phức

tạp

tính

2.4.Số nguyên tố. Phân tích thành thừa số.Lôgarit
rời rạc.... 42

Chương 3
Các hệ mật mã khoá đối xứng ...... 55
3.1.
Các
hệ
mật
điển........................................................ 55
3.2. Thám mã đối
điển ......................... 63

với

các

hệ

mã
mật

cổ
mã

cổ

3.3. Mật mã theo dòng và các dãy số giả ngẫu
nhiên ...........72
3.4.
DES

...........92

Hệ
mật
mã
........................................ 80

chuẩn

Chương 4
Các hệ mật mã khoá công khai

4.1.
Giới
thiệu
đầu.................................................................92

mở

4.1.
Hệ
mật
mã
RSA ........................................97

khoá

công

khai

4.2.
Hệ
mật
mã
Rabin.................................... 101

khoá

công

khai

4.3.
Hệ
mật
mã
ElGamal................................103

khoá

công

khai

4.4. Các hệ mật mã dựa trên các bài toán NP-đầy
đủ............107
4.5. Các hệ mật
khai...........................111

mã

1

xác

suất

khoá

công

Chương 5
Bài toán xác nhận và Chữ ký điện
tử......115
5.1. Bài toán xác nhận
ký................................ 115

và

sơ

đồ

chữ

5.2. Sơ đồ chữ ký ElGamal và chuẩn chữ ký điệ
tử.......... 118
5.3.
Hàm
băm
và
ký......................................................... 122
5.4.
Một
số
sơ
đồ
khác............................................... 127

chữ

chữ

ký

5.5.Chữ ký không phủ định được&không chối bỏ
được 131

Chương 6
Các sơ đồ xưng danh và xác nhận
dan...
Đại học quốc gia hà nội
Khoa công nghệ
Phan ình Di uĐ
Lý thuy t m t mãế
&
an to n thông tinà
NXB đại học quốc gia hà nội - 2002
1
Lý thuyết mật mã & An toàn thông tin. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mật mã & An toàn thông tin. - Người đăng: Trinh Thi Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Lý thuyết mật mã & An toàn thông tin. 9 10 613