Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin

Được đăng lên bởi Trinh Thi Mai
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CH¦¥NG III
C¸c hÖ mËt m· khãa ®èi xøng
3.1. Mét sè hÖ mËt m· cæ ®iÓn.
Trong ch¬ng nµy ta giíi thiÖu mét mËt khãa
®èi xøng, tøcnh÷ngmËt m· mµ khãa lËp mËtkhãa gi¶i
mËt m· lµ tròng nhau, vµ v× vËy khãa mËt m· chung ®ã ph¶i ®îc g
bÝ mËt, chØ riªng hai ®èi t¸c (ngêi lËp mËt m· ®Ó göi ®i vµ ngên nhËn
mËt m· göi ®Õn) ®îc biÕt mµ th«i. Trong suèt mét thêi kú lÞch sö dµi
tõ thêi cæ ®¹i cho ®Õn vµi ba thËp niªn gÇn ®©y, c¸c ph¬ng ph¸p mËt
®îc dông trong thùc ®Òu mËt kho¸ ®èi xøng, hÖ
mËt m· Ceasar ®· ®îc dïng h¬n ngh×n n¨m tríc cho ®Õn c¸c hÖ mËt
®îc dông víi trî gióp cña thuËt m¸y tÝnh hiÖn ®¹i
trong thêi gian gÇn ®©y. Tríc hÕt ta h·y b¾t ®Çu víi mét sè mËt
m· cæ ®iÓn.
3.1.1. M· chuyÓn dÞch (shift cipher)
C¸c mËt dïng phÐp chuyÓn dÞch nãi trong môc nµy
còng nh nhiÒu hÖ mËt m· tiÕp sau ®Òu cã b¶ng ký tù b¶n râ vµ b¶ng
b¶n b¶ngcña ng«n n viÕt th«ng thêng. b¶ng
tù tiÕng ViÖt cã dïng nhiÒu dÊu phô lµm cho c¸ch x¸c ®Þnh ký tù
khã thèng nhÊt, n trong tµi liÖu nµy ta sÏ lÊy b¶ng ký tù tiÕng Anh
®Ó minh ho¹, b¶ngnµy gåm 26tù, ®îc ®¸nh tõ 0 ®Õn
25 nh tr×nh bµy ë tiÕt 1.2.1, ta thÓ ®ång nhÊt víi tËp
Z
26
. Nh
vËy,
s¬ ®å c¸c hÖ mËt m· chuyÓn dÞch
®îc ®Þnh nghÜa nh sau:
S
= (
P , C , K , E , D
)
,
trong ®ã
P
=
C
=
K
=
Z
26
, c¸c ¸nh x¹
E
D
®îc cho bëi:
víi mäi
K
,
x
,
y
Z
26
:
E
(
K
,
x
) =
x
+
K
mod26,
D
(
K
,
y
) =
y
-
K
mod26.
C¸c hÖ mËt m· ®îc x¸c ®Þnh nh vËy lµ ®óng ®¾n, v× víi mäi
K
,
x
,
y
Z
26
ta ®Òu cã:
d
K
(
e
K
(
x
)) = (
x
+
K
) -
K
mod26 =
x
.
C¸cmËt chuyÓn dÞch ®· ®îc dông tõ rÊt sím, theo
truyÒn thuyÕt, ®ã víi
K
=3 ®· ®îc dïng bëi J. Caesar thêi
®Õ quèc La m·, vµ ®îc gäi lµ
hÖ m· Caesar
.
55
Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin - Người đăng: Trinh Thi Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin 9 10 687