Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin

Được đăng lên bởi Trinh Thi Mai
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CH¦¥NG IV
C¸c hÖ mËt m· kho¸ c«ng khai
4.1. Giíi thiÖu më ®Çu.
4.1.1. Sù ra ®êi cña mËt m· kho¸ c«ng khai.
Trong ch¬ng I ta ®· giíi thiÖu qua ®Þnh nghÜa cña c¸c kh¸i
niÖm hÖ mËt m· kho¸ ®èi xøng vµ hÖ mËt m· kho¸ c«ng khai. Sù ra
®êi cña kh¸i niÖm hÖ mËt m· kho¸ c«ng khai lµ mét tiÕn bé cã tÝnh
chÊt bíc ngoÆt trong lÞch sö mËt m· nãi chung, g¾n liÒn víi sù ph¸t
triÓn cña khoa häc tÝnh to¸n hiÖn ®¹i. Ngêi ta cã thÓ xem thêi ®iÓm
khëi ®Çu cña bíc ngoÆt ®ã xuÊt hiÖn ý tëng cña W. Diffie
M.E. Hellman ®îc tr×nh bµy vµo th¸ng s¸u n¨m 1976 t¹i Héi nghÞ
quèc gia hµng n¨m cña AFIPS (Hoa kú) trong bµi
Multiuser
cryptographic techniques
. Trong bµi ®ã, cïng víi ý tëng chung, hai
t¸c gi¶ còng ®· ®a ra nh÷ng thÝ dô cô thÓ ®Ó thùc hiÖn ý tëng ®ã, vµ
mÆc c¸c thÝ cha ý nghÜa thuyÕt phôc ngay ®èi víi t¸c gi¶,
th× ý tëng c¸c mËt kho¸ c«ng khai còng ®· rÊt rµng
søc hÊp dÉn ®èi víi nhiÒu ngêi. ngay sau ®ã, c«ng viÖc t×m
kiÕm nh÷ng thiÖn cô thÓ cã kh¶ n¨ng øng ng trong thùc tÕ ®·
b¾t ®Çu thu hót sù quan t©m cña nhiÒu chuyªn gia. Mét n¨m sau,
n¨m 1977, R.L. Rivest, A. Shamir L.M. Adleman ®Ò xuÊt t
cô thÓ vÒ mËt m· kho¸ c«ng khai mµ ®é an toµn cña hÖ dùa vµo bµi
to¸n khã ph©n tÝch sè nguyªn thµnh thõa sè nguyªn tè”, nµy vÒ
sau trë thµnh t hÖ næi tiÕng vµ mang tªn lµ hÖ RSA, ®îc sö dông
réng r·i trong thùc tiÔn b¶o mËt an toµn th«ng tin. Còng vµo
thêi gian ®ã, M.O. Rabin còng ®Ò xuÊt mét mËt kho¸ c«ng
khai dùa vµo cïng bµi to¸n c khã nãi trªn. Liªn tiÕp sau ®ã,
nhiÒu mËt khãa c«ng khai ®îc ®Ò xuÊt, k næi tiÕng
®îc quan t©m nhiÒu lµ c¸c hÖ: hÖ McEliece ®îc ®a ra n¨m 1978 dùa
trªn ®é
NP
-khã cña bµi to¸n gi¶i ®èi víi c¸ccyclic tuyÕn
tÝnh, Merkle- Hellman dùa trªn tÝnh
NP
- ®Çy ®ñ cña bµi to¸n
xÕp ba (knapsack problem), hÖ mËt i tiÕng ElGamal dùa
trªn ®é khã cña i to¸n garit rêi r¹c,nµy vÒ sau ®îc më réng
®Ó ph¸t triÓn nhiÒu hÖ t¬ng dùa trªn ®é k cña c¸c bµi to¸n t-
¬ng l«garit rêi r¹c trªn c¸c cÊu tróc nhãm cyclic h÷u h¹n, nhãm
c¸c ®iÓm nguyªn trªn ®êng cong eliptic, v.v... §Ó t¨ng ®é b¶o mËt,
mËt m· ElGamal cßn ng víi t c¸ch ®Çu vµo cho thuËt to¸n lËp
mËt m· cña m×nh, ngoµi kho¸ c«ng khai vµ b¶n râ, mét yÕu tè ngÉu
nhiªn ®îc chän tuú ý, ®iÒu ®ã lµm cho hÖ mËt m· trë thµnh mét
mËt x¸c suÊt kho¸ c«ng khai. Mét mËt x¸c suÊt kho¸
c«ng khai còng ®îc ph¸t triÓn sau ®ã bëi Goldwasser-Micali
Blum-Goldwasser. TÊt c c¸c mËt kho¸ c«ng khai kÓ trªn
®îc tr×nh bµy trong ch¬ng nµy cïng víi mét tÝnh chÊt liªn quan
cña chóng.
92
Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin - Người đăng: Trinh Thi Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin 9 10 422