Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mật mã & an toàn thông

Được đăng lên bởi Trinh Thi Mai
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CH¦¥NG VI
C¸c s¬ ®å xng danh vµ
x¸c nhËn danh tÝnh
6.1. VÊn ®Ò xng danh.
Trong ch¬ng tríc ta ®· thÊy c¸c thuËt mËt thÓ ®îc
øng dông ®Ó x©y dùng nhiÒu gi¶i ph¸p an toµn cho vÊn ®Ò x¸c
nhËn c¸c th«ng b¸o cïng víi ngêi göi trªn c¸c m¹ng truyÒn tin
c«ng céng. Trong ch¬ng nµy ta t viÖc øng ng còng c¸c
thuËt ®ã cho bµi to¸n x©y dùng c¸c ®å xng danh x¸c nhËn
danh tÝnh, còng mét bµi to¸n quan träng thêng gÆp trong mäi
ho¹t ®éng giao lu th«ng tin, ®Æc biÖt giao lu qua m¹ng. ViÖc xng
danh x¸c nhËn danh tÝnh cña mét ngêi thêng cÇn thiÕt trong
nh÷ng t×nh huèng nh:
- §Ó rót tiÒn c¸c m¸y rót tiÒn ®éng (ATM), ta cÇn xng
danh b»ng c¸ch dïng mét thÎ rót tiÒn cïng víi mét PIN (sè xng
danh c¸ nh©n) cña m×nh
- §Ó mua hµng hoÆc thanh to¸n mét kho¶n tiÒn qua m¹ng
®iÖn tho¹i, ta cÇn th«ng b¸o sè thÎ tÝn dông (cïng ngµy hÕt h¹n)
cña m×nh.
- §Ó truy nhËp vµo mét m¸y tÝnh trªn mét m¹ng, ta cÇn khai
b¸o tªn ngêi dïng cïng mËt hiÖu (password) cña m×nh.
- v.v...
Trong thùc tÕ cuéc sèng, viÖc xng danh theo thãi quen thêng
kh«ng ®ßi hái tÝnh an toµn, ch¼ng h¹n c¸c PIN, mËt khÈu thêng
kh«ng ®Ó b¶o ®¶m ®îc gi÷ kÝn, ngêi ngoµi kh«ng biÕt ®îc.
Tuy nhiªn, cuéc sèng cµng ngµy cµng ®îc tin häc ho¸, phÇn lín c¸c
giao dÞch ®îc thùc hiÖn trªn c¸c m¹ng tin häc, viÖc xem thêng c¸c
yªu cÇu an toµn trong c¸c kh©u xng danh x¸c nhËn danh tÝnh
kh«ng thÓ tiÕp tôc ®îc; cÇn ph¶i nh÷ng gi¶i ph¸p b¶o ®¶m
tÝnh an toµn cho c¸c ho¹t ®éng ®ã.
Môc tiªu an toµn cña viÖc xng danh b¶o ®¶m sao cho khi
nghe mét chñ thÓ A xng danh víi mét chñ thÓ B, bÊt t ai
kh¸c A còng kh«ng thÓ sau ®ã m¹o mhËn m×nh A, chÝnh B
còng kh«ng t m¹o xng m×nh A sau khi ®îc A xng danh víi
m×nh. Nãi c¸ch kh¸c, A muèn chøng minh ®Ó ®îc ®èi t¸c x¸c nhËn
danh tÝnh cña m×nh kh«ng ®Ó bÊt th«ng tin nµo viÖc
chøng minh danh tÝnh ®ã.
ViÖc xng danh thêng ph¶i th«ng qua mét giao thøc hái-®¸p
nµo ®ã, qua giao thøc ®ã, ®Ó B thÓ x¸c nhËn danh tÝnh cña A, B
®Æt cho A mét c©u hái; A ph¶i tr¶ lêi, trong tr¶ lêi ®ã A ph¶i chøng
cho B biÕt A h÷u mét
mËt
riªng A míi cã, ®iÒu ®ã
136
Lý thuyết mật mã & an toàn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mật mã & an toàn thông - Người đăng: Trinh Thi Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Lý thuyết mật mã & an toàn thông 9 10 451