Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mật mã (chương 4.2)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
H×nh 4.14. Ph©n tÝch modulus cña rabin víi mét ch¬ng tr×nh
con gi¶i m· cho tríc.
1. Chän mét sè ngÉu nhiªn r , 1≤ r ≤ n-1
2. TÝnh y = r2 - B2/4 mod n
3. Gäi ch¬ng tr×nh con A(y) ®Ó t×m b¶n gi¶i
m· x
4. TÝnh x1 = x+B/2
5. If x1 ≡ ± r (mod n) then quit (kh«ng
thµnh c«ng)
Else UCLN(x1+r,n)=p hoÆc q (thµnh c«ng)

Bëi vËy gi¸ trÞ x sÏ thu ®îc ë bíc 3. TiÕp theo xÐt bíc 4. NhËn thÊy
r»ng x12 = r2 (mod n). §iÒu ®ã dÉn tíi x1 ≡ ± r (mod n) hoÆc x1 ≡
± wr (mod n), trong ®ã w lµ mét trong c¸c c¨n bËc hai kh«ng tÇm thêng cña 1 modulo n. Trong trêng hîp thø hai ta cã :
n 1-r )(x1+r)
(x
song n kh«ng ph¶i lµ íc cña mét thõa sè nµo ë vÕ ph¶i. Bëi vËy, viÖc
tÝnh UCLN(x1 +r,n)(hoÆc UCLN(x1-r, n)) ph¶i dÉn tíi hoÆc p hoÆc q,
vµ nh vËy phÐp ph©n tÝch n ®îc hoµn thµnh.
Ta sÏ tÝnh x¸c suÊt thµnh c«ng cña thuËt to¸n nµy trªn tÊt c¶
(n-1) phÐp chän ngÉu nhiªn r. Víi hai thÆng d kh¸c kh«ng r1 vµ r2 ,
®Þnh nghÜa:
r1 ~ r2 ⇔ r12 ≡ r22 (mod n)
DÔ dµng thÊy r»ng r ~ r víi mäi r, r1 ~ r2 còng cã nghÜa lµ r2 ~ r1;
r1 ~ r2 vµ r2 ~ r3 th× r1 ~ r3 . §iÒu ®ã cho ta thÊy r»ng quan hÖ ~ lµ mét
quan hÖ t¬ng ®¬ng. C¸c líp t¬ng ®¬ng cña Zn\{0} ®Òu cã bèn phÇn
tö, líp t¬ng ®¬ng chøa r lµ tËp
[r] = {± r, ± wr (mod n)}
trong ®ã w lµ c¨n bËc hai kh«ng tÇm thêng cña 1 modulo n.

Trong thuËt to¸n ®îc tr×nh bµy ë h×nh 4.14, hai gi¸ trÞ r bÊt kú
trong cïng mét líp t¬ng ®¬ng sÏ dÉn tíi cïng mét gi¸ trÞ y. B©y giê
xÐt gi¸ trÞ x thu ®îc tõ ch¬ng tr×nh con A khi ®· biÕt y. Ta cã:
[y]={± y, ± wy}
NÕu r=± y th× thuËt to¸n kh«ng thµnh c«ng; trong khi nÕu r=± wy th×
thuËt to¸n sÏ thµnh c«ng. V× r ®îc chän ngÉu nhiªn, nªn mét gi¸ trÞ
bÊt kú trong bèn gi¸ trÞ cã thÓ ®Òu cïng kh¶ n¨ng. Ta kÕt luËn r»ng
x¸c suÊt thµnh c«ng cña thuËt to¸n lµ 1/2.
§iÒu thó vÞ lµ hÖ mËt rabin lµ an toµn ®èi víi ph¬ng ph¸p tÊn
c«ng b¶n râ chän läc, mhmg hÖ nµy l¹i hoµn toµn kh«ng an toµn®èi
víi ph¬ng ph¸p tÊn c«ng b¶m m· chän läc. ThuËt to¸n ë h×nh 4.14,
phÇn dïng ®Ó chøng minh sù an toµn ®èi víi phÐp tÊn c«ng b¶n râ
chän läc còng cã thÓ ®îc dïng ®Ó ph¸ hÖ mËt Rabin khi thùc hiÖn tÊn
c«ng b¶n m· chän läc!. Trong ph¬ng ph¸p tÊn c«ng b¶n m· chän läc,
ch¬ng tr×nh con A ®îc thay b»ng thuËt to¸n gi¶i m· cña Bob.

4.8. C¸c thuËt to¸n ph©n tÝch thõa sè.
§· cã mét khèi lîng khæng lå c¸c t×a liÖu vÒ c¸c thuËt to¸n
ph©n tÝch thõa sè vµ viÖc nghiªn cøu kü lìng sÏ ®ßi hái ph¶i cã mét
cuèn s¸ch dµy h¬n quyÓn s¸ch nµy. ë ®©y chØ cè g¾ng ®a ra mét c¸i
nh×n kh¸i qu¸t bao gåm viÖc th¶o luËn s¬ lîc vÒ c¸c thuËt to¸n ph©n
tichs thõa sè tèt nhÊt hiÖn th...
H×nh 4.14. Ph©n tÝch modulus cña rabin víi mét ch¬ng tr×nh
con gi¶i m· cho tríc.
Bëi vËy gi¸ trÞ x sÏ thu ®îc ë bíc 3. TiÕp theo xÐt bíc 4. NhËn thÊy
r»ng x
1
2
= r
2
(mod n). §iÒu ®ã dÉn tíi x
1
± r (mod n) hoÆc x
1
± wr (mod n), trong ®ã w lµ mét trong c¸c c¨n bËc hai kh«ng tÇm th-
êng cña 1 modulo n. Trong trêng hîp thø hai ta cã :
n(x
1
-r
)(x
1
+r)
song n kh«ng ph¶i lµ íc cña mét thõa sè nµo ë vÕ ph¶i. Bëi vËy, viÖc
tÝnh UCLN(x
1
+r,n)(hoÆc UCLN(x
1
-r, n)) ph¶i dÉn tíi hoÆc p hoÆc q,
vµ nh vËy phÐp ph©n tÝch n ®îc hoµn thµnh.
Ta sÏ tÝnh x¸c suÊt thµnh c«ng cña thuËt to¸n nµy trªn tÊt c¶
(n-1) phÐp chän ngÉu nhiªn r. Víi hai thÆng d kh¸c kh«ng r
1
vµ r
2
,
®Þnh nghÜa:
r
1
~ r
2
r
1
2
r
2
2
(mod n)
DÔ dµng thÊy r»ng r ~ r víi mäi r, r
1
~ r
2
còng cã nghÜa lµ r
2
~ r
1
;
r
1
~ r
2
vµ r
2
~ r
3
th× r
1
~ r
3
. §iÒu ®ã cho ta thÊy r»ng quan hÖ ~ lµ mét
quan hÖ t¬ng ®¬ng. C¸c líp t¬ng ®¬ng cña Z
n
\{0} ®Òu cã bèn phÇn
tö, líp t¬ng ®¬ng chøa r lµ tËp
[r] = {± r, ± wr (mod n)}
trong ®ã w lµ c¨n bËc hai kh«ng tÇm thêng cña 1 modulo n.
1. Chän mét sè ngÉu nhiªn r , 1 r n-1
2. TÝnh y = r
2 -
B
2
/4 mod n
3. Gäi ch¬ng tr×nh con A(y) ®Ó t×m b¶n gi¶i
m· x
4. TÝnh x
1
= x+B/2
5. If x
1
± r (mod n) then quit (kh«ng
thµnh c«ng)
Else UCLN(x
1
+r,n)=p hoÆc q (thµnh c«ng)
Lý thuyết mật mã (chương 4.2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mật mã (chương 4.2) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lý thuyết mật mã (chương 4.2) 9 10 283