Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mật mã (chương 5)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 5

C¸c hÖ mËt kho¸ c«ng khai kh¸c

Trong ch¬ng nµy ta sÏ xem xÐt mét sè hÖ mËt kho¸ c«ng khai kh¸c.
HÖ mËt Elgamal dùa trªn bµi to¸n logarithm rêi r¹c lµ bµi to¸n ®îc dïng
nhiÒu trong nhiÒu thñ tôc mËt m·. Bëi vËy ta sÏ dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó th¶o
luËn vÒ bµi to¸n quan träng nµy. ë c¸c phÇn sau sÏ xem xÐt s¬ lîc mét sè hÖ
mËt kho¸ c«ng khai quan träng kh¸c bao gåm c¸c hÖ thoãng lo¹i Elgamal
dùa trªn c¸c trêng h÷u h¹n vµ c¸c ®êng cong elliptic, hÖ mËt xÕp ba l«
Merkle-Helman vµ hÖ mËt McElice.

5.1. HÖ mËt Elgamal vµ c¸c logarithm rêi r¹c.
HÖ mËt Elgamal ®îc x©y dùng trªn bµi to¸n log¶ithm rêi r¹c . Chóng
ta sÏ b¾t ®Çu b¨ng viÖc m« t¶ bµi to¸n bµi khi thiÕt lËp m«i trêng h÷u h¹n Zp,
p lµ sè nguyªn tè ( h×nh 5.1) ( Nhí l¹i r»ng nhãm nh©n Z p* lµ nhãm cyclic vµ
phÇn tö sinh cña Zp* ®îc gäi lµ phÇn tö nguyªn thuû).
Bµi to¸n logarithm rêi r¹c trong Zp lµ ®èi tîng trong nhiÒu c«ng tr×nh
nghiªn cøu vµ ®îc xem lµ bµi to¸n khã nÕu p ®îc chän cÈn thËn. Cô thÓ
kh«ng cã mét thuËt to¸n thêi gian ®a thøc nµo cho bµi to¸n logarithm rêi r¹c.
§Ó g©y khã kh¨n cho c¸c ph¬ng ph¸p tÊn c«ng ®· biÕt p ph¶i cã Ýt nhÊt 150
ch÷ sè vµ (p-1) ph¶i cã Ýt nhÊt mét thõa sè nguyªn tè lín. Lîi thÕ cña bµi
to¸n logarithm rêi r¹c trong x©y dîng hÖ mËt lµ khã t×m ®îc c¸c logarithm
rêi r¹c ,song bµi to¸n ngîc lÊy luü thõa l¹i cã thÓ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ theo
thuËt to¸n "b×nh ph¬ng vµ nh©n". Nãi c¸ch kh¸c , luü thõa theo modulo p lµ
hµm mét chiÒu víi c¸c sè nguyªn tè p thÝch hîp.
Elgamal ®· ph¸t triÓn mét hÖ mËt kho¸ c«ng khai dùa trªn bµi to¸n
logarithm rêi r¹c. HÖ thèng nµy ®îc tr×nh bµy trªn h×nh 5.2.
HÖ mËt nµy lµ mét hÖ kh«ng tÊt ®Þnh v× b¶n m· phô thuéc vµo c¶ b¶n
râ x lÉn gi¸ trÞ ngÉu nhiªn k do Alice chän. Bëi vËy, sÏ cã nhiÒu b¶n m· ®îc
m· tõ cïng b¶n râ.

H×nh 2.6 Bµi to¸n logarithm rêi r¹c trong Zp
§Æc tr¬ng cña bµi to¸n: I = (p,α,β) trong ®ã p lµ sè nguyªn tè,
α ∈ Zp lµ phÇn tö nguyªn thuû , β ∈ Zp*
Môc tiªu:H·y t×m mét sè nguyªn duy nhÊt a, 0 ≤ a ≤ p-2 sao
cho:
αa ≡ β (mod p)
Ta sÏ x¸c ®Þnh sè nguyªn a b»ng logα β

H×nh 2.7 HÖ mËt kho¸ c«ng khai Elgamal trong Zp*
Cho p lµ sè nguyªn tè sao cho bµi to¸n logarithm rêi r¹c trong Zp lµ
khã gi¶i. Cho α ∈ Zp* lµ phÇn tö nguyªn thuû.Gi¶ sö P = Zp* ,
C = Zp* × Zp* . Ta ®Þnh nghÜa:
K = {(p, α,a,β): β ≡ αa (mod p)}
C¸c gi¸ trÞ p, α,β ®îc c«ng khai, cßn a gi÷ kÝn
Víi K = (p, α,a,β) vµ mét sè ngÉu nhiªn bÝ mËt k ∈ Zp-1, ta x¸c
®Þnh:
ek (x,k) = (y1 ,y2 )
trong ®ã
y1 = αk mod p
y2 = xβk mod p
víi y1 ,y2 ∈ Zp* ta x¸c ®Þnh:
dk(y1 ,y2 ) = y2 (...
Ch¬ng 5
C¸c hÖ mËt kho¸ c«ng khai kh¸c
Trong ch¬ng nµy ta xem xÐt mét mËt kho¸ c«ng khai kh¸c.
mËt Elgamal dùa trªn bµi to¸n logarithm rêi r¹c bµi to¸n ®îc dïng
nhiÒu trong nhiÒu ttôc mËt m·. Bëi vËy ta dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó th¶o
luËnbµi to¸n quan träng nµy. ë c¸c phÇn sauxem xÐt s¬ lîc mét
mËt kho¸ c«ng khai quan träng kc bao gåm c¸c thoãng lo¹i Elgamal
dùa trªn c¸c trêng h÷u h¹n c¸c ®êng cong elliptic, mËt xÕp ba
Merkle-Helman vµ hÖ mËt McElice.
5.1. HÖ mËt Elgamal vµ c¸c logarithm rêi r¹c.
mËt Elgamal ®îc x©y dùng trªn bµi to¸n log¶ithm rêi r¹c . Chóng
ta sÏ b¾t ®Çu b¨ng viÖc m« bµi to¸n bµi khi thiÕt lËp i trêng h÷u h¹n Z
p
,
p lµ sè nguyªn tè ( h×nh 5.1) ( Nhí l¹i r»ng nhãm nh©n Z
p
*
nhãm cyclic vµ
phÇn tö sinh cña Z
p
*
®îc gäi lµ phÇn tö nguyªn thuû).
Bµi to¸n logarithm rêi r¹c trong Zp ®èi tîng trong nhiÒu c«ng tr×nh
nghiªn cøu ®îc xem bµi to¸n khã nÕu p ®îc chän cÈn thËn. thÓ
kh«ng cã mét thuËt to¸n thêi gian ®a thøc nµo cho bµi to¸n logarithm rêi r¹c.
§Ó g©y khã kh¨n cho c¸c ph¬ng ph¸p tÊn c«ng ®· biÕt p ph¶i Ýt nhÊt 150
ch÷ sè vµ (p-1) ph¶i Ýt nhÊt mét thõa nguyªn lín. Lîi thÕ cña bµi
to¸n logarithm rêi r¹c trong x©y dîng mËt khã m ®îc c¸c logarithm
rêi r¹c ,song bµi to¸n ngîc lÊy luü thõa l¹i thÓ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ theo
thuËt to¸n "b×nh ph¬ng nh©n". Nãi c¸ch kh¸c , luü thõa theo modulo p
hµm mét chiÒu víi c¸c sè nguyªn tè p thÝch hîp.
Elgamal ®· ph¸t triÓn mét mËt kho¸ c«ng khai dùa trªn bµi to¸n
logarithm rêi r¹c. HÖ thèng nµy ®îc tr×nh bµy trªn h×nh 5.2.
mËt nµy lµ mét hÖ kh«ng tÊt ®Þnh v× b¶n m· phô thuéc vµob¶n
x lÉn gi¸ trÞ ngÉu nhiªn k do Alice chän. Bëi vËy,cã nhiÒu b¶n m· ®îc
m· tõ cïng b¶n râ.
Lý thuyết mật mã (chương 5) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mật mã (chương 5) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Lý thuyết mật mã (chương 5) 9 10 318