Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mật mã (chương 6)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 6

C¸c s¬ ®å ch÷ kÝ sè
6.1 giíi thiÖu.
Trong ch¬ng nµy, chóng ta xem xÐt c¸c s¬ ®å ch÷ kÝ sè (cßn ®îc gäi lµ
ch÷ kÝ sè ). Ch÷ kÝ viÕt tay th«ng thêng trªn tµI liÖu thêng ®îc dïng ®Ó x¸c
ngêi kÝ nã. Ch÷ kÝ ®îc dïng hµng ngµy ch¼ng h¹n nh trªn mét bøc th nhËn
tiÒn tõ nhµ b¨ng, kÝ hîp ®ång...
S¬ ®å ch÷ kÝ lµ ph¬ng ph¸p kÝ mét bøc ®Iön lu díi dang ®Iªn tõ.
Ch¼ng h¹n mét bøc ®Iön cã ký hiÖu ®îc truyÒn trªn m¹ng m¸y tinh. Ch¬ng
tr×nh nµy nghiªn cøu vµI s¬ ®å ch÷ kÝ. Ta sÏ th¶o luËn trªn mét vµI kh¸c biÖt
c¬ b¶n giöa c¸c ch÷ kÝ th«ng thêng vµ ch÷ kÝ sè.
§Çu tiªn lµ mét vÊn ®Ò kÝ mét tµI liÖu. Víi ch÷ kÝ th«ng thêng, nã lµ
mét phÇn vËt lý cña tµI liÖu. Tuy nhiªn, mét ch÷ kÝ sè kh«ng g¾n theo kiÓu
vËt lý vµo bøc ®Iön nªn thuËt to¸n ®îc dïng ph¶I ”kh«ng nh×n thÊy” theo
c¸ch nµo ®ã trªn bøc ®Iön.
Thø hai lµ vÊn ®Ò vÒ kiÓm tra. Ch÷ kÝ th«ng thêng ®îc kiÓm tra b»ng
c¸ch so s¸nh nã víi c¸c ch÷ kÝ x¸c thùc kh¸c. vÝ dô, ai ®ã kÝ mét tÊm sÐc ®Ó
mua hµng, ngêi b¸n ph¶I so s¸nh ch÷ kÝ trªn m¶nh giÊy víi ch÷ kÝ n»m ë mÆt
sau cña thÎ tÝn dông ®Ó kiÓm tra. DÜ nhiªn, ®©y kh«ng ph¶I lµ ph¬g ph¸p an
toµn v× nã dÓ dµng gi¶ m¹o. M¾t kh¸c, c¸c ch÷ kÝ sè cã thÓ ®îc kiÓm tra nhê
dïng mét thuËt to¸n kiÓm tra c«ng khai. Nh vËy, bÊt kú ai còng cã thÓ kiÓm
tra dîc ch÷ kÝ sè. ViÖc dïng mét s¬ ®å ch÷ kÝ an toµn cã thÓ sÏ ng¨n chÆn dîc kh¶ n¨ng gi¶ m¹o.
Sù kh¸c biÖt c¬ b¶n kh¸c gi÷a ch÷ kÝ sè vµ ch÷ kÝ th«ng thêng b¶n
copy tµI liÖu ®îc kÝ b¨ng ch÷ kÝ sè ®ång nhÊt víi b¶n gèc, cßn copy tµI liÖu
cã ch÷ kÝ trªn giÊy thêng cã thÓ kh¸c víi b¶n gèc. §Iòu nµy cã nghÜa lµ ph¶I
cÈn thËn ng¨n ch¨n mét bøc kÝ sè khái bÞ dung l¹I. VÝ dô, Bob kÝ mét bøc
®Iön x¸c nhËn Alice cã kh¶ n¨ng lµm ®Iòu ®ã mét lÇn. V× thÕ, b¶n th©n bøc
®Iön cÇn chøa th«ng tin (ch¼ng h¹n nh ngay th¸ng) ®Ó ng¨n nã khái bÞ dung
l¹i.
Mét s¬ ®å ch÷ kÝ sè thêng chøa hai thµnh phÇn: thuËt to¸n kÝ vµ thuËn
to¸n x¸ minh. Bob cã thÓ kÝ ®Iön x dïng thuËt to¸n kÝ an toµn. Ch÷ kÝ sig(x)
nhËn ®îc cã thÓ kiÓm tra b¨ng thuËt to¸n x¸c minh c«ng khai ver. Khi cho tríc cÆp (x,y), thuËt to¸n x¸c minh cã gi¸ trÞ TRUE hay FALSE tuú thuéc vµo
ch÷ kÝ ®îc thùc nh thÕ nµo. Díi ®©y lµ ®Þnh nghÜa h×nh thøc cña ch÷ kÝ:
§Þnh nghÜa 6.1

Mét s¬ ®å ch÷ kÝ sè lµ bé 5( P,A, K,S,V) tho¶ m·n c¸c ®Iòu kiÖn díi
®©y:
1. P lµ tËp h÷u h¹n c¸c bø ®Iön cã thÓ.
2. A lµ tËp h÷u h¹n c¸c ch÷ kÝ cã thÓ.
3. K kh«ng gian kho¸ lµ tËp h÷u h¹n c¸c kho¸ cã thÓ.
4. Víi mçi K thuéc K tån t¹I mét thuËt to¸n kÝ sigk ∈ S vµ lµ mét thuËt
to¸n x¸c minh verk∈ V. Mçi sigk : P → A vµ verk...
Ch¬ng 6
C¸c s¬ ®å ch÷ kÝ sè
6.1 giíi thiÖu.
Trong ch¬ng nµy, chóng ta xem xÐt c¸c s¬ ®å ch÷ kÝ sè (cßn ®îc gäi lµ
ch÷ kÝ sè ). Ch÷ kÝ viÕt tay th«ng thêng trªn tµI liÖu thêng ®îc dïng ®Ó x¸c
ngêi kÝ nã. Ch÷ kÝ ®îc dïng hµng ngµy ch¼ng h¹n nh trªn mét bøc th nhËn
tiÒn tõ nhµ b¨ng, kÝ hîp ®ång...
S¬ ®å ch÷ kÝ lµ ph¬ng ph¸p kÝ mét bøc ®Iön lu díi dang ®Iªn tõ.
Ch¼ng h¹n mét bøc ®Iön cã ký hiÖu ®îc truyÒn trªn m¹ng m¸y tinh. Ch¬ng
tr×nh nµy nghiªn cøu vµI s¬ ®å ch÷ kÝ. Ta sÏ th¶o luËn trªn mét vµI kh¸c biÖt
c¬ b¶n giöa c¸c ch÷ kÝ th«ng thêng vµ ch÷ kÝ sè.
§Çu tiªn lµ mét vÊn ®Ò kÝ mét tµI liÖu. Víi ch÷ kÝ th«ng thêng, nã lµ
mét phÇn vËt lý cña tµI liÖu. Tuy nhiªn, mét ch÷ kÝ sè kh«ng g¾n theo kiÓu
vËt lý vµo bøc ®Iön nªn thuËt to¸n ®îc dïng ph¶I ”kh«ng nh×n thÊy” theo
c¸ch nµo ®ã trªn bøc ®Iön.
Thø hai lµ vÊn ®Ò vÒ kiÓm tra. Ch÷ kÝ th«ng thêng ®îc kiÓm tra b»ng
c¸ch so s¸nh nã víi c¸c ch÷ kÝ x¸c thùc kh¸c. vÝ dô, ai ®ã kÝ mét tÊm sÐc ®Ó
mua hµng, ngêi b¸n ph¶I so s¸nh ch÷ kÝ trªn m¶nh giÊy víi ch÷ kÝ n»m ë mÆt
sau cña thÎ tÝn dông ®Ó kiÓm tra. DÜ nhiªn, ®©y kh«ng ph¶I lµ ph¬g ph¸p an
toµn v× nã dÓ dµng gi¶ m¹o. M¾t kh¸c, c¸c ch÷ kÝ sè cã thÓ ®îc kiÓm tra nhê
dïng mét thuËt to¸n kiÓm tra c«ng khai. Nh vËy, bÊt kú ai còng cã thÓ kiÓm
tra dîc ch÷ kÝ sè. ViÖc dïng mét s¬ ®å ch÷ kÝ an toµn cã thÓ sÏ ng¨n chÆn d-
îc kh¶ n¨ng gi¶ m¹o.
Sù kh¸c biÖt c¬ b¶n kh¸c gi÷a ch÷ kÝ sè vµ ch÷ kÝ th«ng thêng b¶n
copy tµI liÖu ®îc kÝ b¨ng ch÷ kÝ sè ®ång nhÊt víi b¶n gèc, cßn copy tµI liÖu
cã ch÷ kÝ trªn giÊy thêng cã thÓ kh¸c víi b¶n gèc. §Iòu nµy cã nghÜa lµ ph¶I
cÈn thËn ng¨n ch¨n mét bøc kÝ sè khái bÞ dung l¹I. VÝ dô, Bob kÝ mét bøc
®Iön x¸c nhËn Alice cã kh¶ n¨ng lµm ®Iòu ®ã mét lÇn. V× thÕ, b¶n th©n bøc
®Iön cÇn chøa th«ng tin (ch¼ng h¹n nh ngay th¸ng) ®Ó ng¨n nã khái bÞ dung
l¹i.
Mét s¬ ®å ch÷ kÝ sè thêng chøa hai thµnh phÇn: thuËt to¸n kÝ vµ thuËn
to¸n x¸ minh. Bob cã thÓ kÝ ®Iön x dïng thuËt to¸n kÝ an toµn. Ch÷ kÝ sig(x)
nhËn ®îc cã thÓ kiÓm tra b¨ng thuËt to¸n x¸c minh c«ng khai ver. Khi cho tr-
íc cÆp (x,y), thuËt to¸n x¸c minh cã gi¸ trÞ TRUE hay FALSE tuú thuéc vµo
ch÷ kÝ ®îc thùc nh thÕ nµo. Díi ®©y lµ ®Þnh nghÜa h×nh thøc cña ch÷ kÝ:
§Þnh nghÜa 6.1
Lý thuyết mật mã (chương 6) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mật mã (chương 6) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Lý thuyết mật mã (chương 6) 9 10 787