Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mật mã (chương 7)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2781 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ch¬ng 7
c¸c hµm hash
7.1 c¸c chò kÝ vµ hµm hash.
B¹n ®äc cã thÓ thÊy r»ng c¸c s¬ då ch÷ kÝ trong ch¬ng 6 chØ cho phÐp kÝ
c¸c bøc ®iÖn nhá.VÝ dô, khi dïng DSS, bøc ®iÖn 160 bit sÏ ®îc kÝ b»ng ch÷ kÝ
dµi 320 bÝt. Trªn thùc tÕ ta cÇn c¸c bøc ®iÖn dµi h¬n nhiÒu. Ch¼ng h¹n, mét tµi
liÖu vÒ ph¸p luËt cã thÓ dµi nhiÒu Megabyte.
Mét c¸ch ®¬n gi¶n ®Ó g¶i bµi to¸n nµy lµ chÆt c¸c bøc ®iÖn dµi thµnh
nhiÒu ®o¹n 160 bit, sau ®ã kÝ lªn c¸c ®o¹n ®ã ®éc lËp nhau. §iÒu nµy còng t¬ng tù nh m· mét chu«Ü dµi b¶n râ b»ng c¸ch m· cña mçi kÝ tù b¶n râ ®éc lËp
nhau b»ng cïng mét b¶n kho¸. (VÝ dô: chÕ ®é ECB trong DES).
BiÖn ph¸p nµy cã mét sè vÊ ®Ò trong viÖc t¹o ra c¸c ch÷ kÝ sè. Tríc hÕt,
víi mét bøc ®iÖn dµi, ta kÕt thóc b»ng mét ch÷ kÝ rÊt lín ( dµi gÊp ®«i bøc ®iÖn
gèc trong trêng hîp DSS). Nhîc ®iÓm kh¸c lµ c¸c s¬ ®å ch÷ kÝ “an toµn” l¹i
chËm v× chóng dïng c¸c ph¸p sè häc phøc t¹p nh sè mò modulo. Tuy nhiªn,
vÊn ®Ò nghiªm träng h¬n víi phÐp to¸n nµy lµ bóc ®iÖn ®· kÝ cã thÓ bÞ s¾p xÕp
l¹i c¸c ®o¹n kh¸c nhau,hoÆc mét sè ®o¹n trong chóng cã thÓ bÞ lo¹i bá vµ bøc
®iÖn nhËn ®îc vÉn ph¶i x¸c minh ®îc. Ta cÇn b¶o vÖ sù nguyªn vÑn cña toµn
bé bøc ®iÖn vµ ®iÒu nµy kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc b»ng c¸ch kÝ ®éc lËp tõng
mÈu nhá cña chóng.
Gi¶i ph¸p cho tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò nµy lµ dïng hµm Hash m· kho¸ c«ng
khai nhanh. Hµm nµy lÊy mét bøc ®iÖn cã ®é dµi tuú ý vµ t¹o ra mét b¶n tãm
lîc th«ng b¸o cã kÝch thíc qui ®Þnh (160 bit nÕu dïng DSS).
Sau ®ã b¶n tãm lîc th«ng b¸o sÏ ®îc kÝ. V¬i DSS, viÖc dïng hµm Hash
®îc biÓu diÔn trª h×nh 7.1.
Khi Bob muèn kÝ bøc ®iÖn x, tríc tiªn anh ta x©y dùng mét bnr tãm lîc
th«ng b¸o z = h(x) vµ sau ®ã tÝnh y = sigK (z ). Bob truyÒn cÆp ( x, y) trªn
kªnh. XÐt thÊy cã thÓ thùc hiÖn x¸c minh (bëi ai ®ã ) b»ng c¸ch tríc hÕt kh«i
phôc b¶n tãm lîc th«ng b¸o z =h (x) b»ng hµm h c«ng khai vµ sau ®ã kiÓm
tra xem verk (x,y) cã = true, hay kh«ng.

H×nh 7.1.KÝ mét b¶n tãm lîc th«ng b¸o
Bøc ®iÖn

:x
®é dµi tuú ý
↓
b¶n tãm lîc th«ng b¸o:z = h (x)
160 bit
↓
Ch÷ kÝ
y = sig K(z)
320 bit

7.2.

hµm hash kh«ng va ch¹m

Chóng ta cÇn chó ý r»ng,viÖc dïng hµm hash h kh«ng lµm gi¶m sù an toµn
cña s¬ ®å ch÷ kÝ v× nã lµ b¶n tãm lîc th«ng b¸o ®îc ch÷ kÝ kh«ng ph¶i lµ bøc
®iÖn. §iÒu cÇn thiÕt ®èi víi h lµ cÇn tho¶ m·n mét sè tinhs chÊt nµo ®ã ®Ó
tranh sù gi¶ m¹o.
KiÓu tÊn c«ng th«ng thêng nhÊt lµ Oscar b¾t ®Çu b»ng mét bøc diÖn ®îc kÝ
hîp lÖ (x, y), y =sigK(h (x)),(CÆp (x, y) lµ bøc ®iÖn bÊt k× ®îc Bob kÝ tríc ®ã).
Sau ®ã anh ta tÝnh z = h(x) vµ thö t×m x ≠ x’ sao cho h(x’) = h(x). NÕu Os...
ch¬ng 7
c¸c hµm hash
7.1 c¸c chò kÝ vµ hµm hash.
B¹n ®äc cã thÓ thÊy r»ng c¸c s¬ då ch÷ kÝ trong ch¬ng 6 chØ cho phÐp kÝ
c¸c bøc ®iÖn nhá.VÝ dô, khi dïng DSS, bøc ®iÖn 160 bit sÏ ®îc kÝ b»ng ch÷ kÝ
dµi 320 bÝt. Trªn thùc tÕ ta cÇn c¸c bøc ®iÖn dµi h¬n nhiÒu. Ch¼ng h¹n, mét tµi
liÖu vÒ ph¸p luËt cã thÓ dµi nhiÒu Megabyte.
Mét c¸ch ®¬n gi¶n ®Ó g¶i bµi to¸n nµy lµ chÆt c¸c bøc ®iÖn dµi thµnh
nhiÒu ®o¹n 160 bit, sau ®ã kÝ lªn c¸c ®o¹n ®ã ®éc lËp nhau. §iÒu nµy còng t-
¬ng tù nh m· mét chu«Ü dµi b¶n râ b»ng c¸ch m· cña mçi kÝ tù b¶n râ ®éc lËp
nhau b»ng cïng mét b¶n kho¸. (VÝ dô: chÕ ®é ECB trong DES).
BiÖn ph¸p nµy cã mét sè vÊ ®Ò trong viÖc t¹o ra c¸c ch÷ kÝ sè. Tríc hÕt,
víi mét bøc ®iÖn dµi, ta kÕt thóc b»ng mét ch÷ kÝ rÊt lín ( dµi gÊp ®«i bøc ®iÖn
gèc trong trêng hîp DSS). Nhîc ®iÓm kh¸c lµ c¸c s¬ ®å ch÷ kÝ “an toµn” l¹i
chËm v× chóng dïng c¸c ph¸p sè häc phøc t¹p nh sè mò modulo. Tuy nhiªn,
vÊn ®Ò nghiªm träng h¬n víi phÐp to¸n nµy lµ bóc ®iÖn ®· kÝ cã thÓ bÞ s¾p xÕp
l¹i c¸c ®o¹n kh¸c nhau,hoÆc mét sè ®o¹n trong chóng cã thÓ bÞ lo¹i bá vµ bøc
®iÖn nhËn ®îc vÉn ph¶i x¸c minh ®îc. Ta cÇn b¶o vÖ sù nguyªn vÑn cña toµn
bé bøc ®iÖn vµ ®iÒu nµy kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc b»ng c¸ch kÝ ®éc lËp tõng
mÈu nhá cña chóng.
Gi¶i ph¸p cho tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò nµy lµ dïng hµm Hash m· kho¸ c«ng
khai nhanh. Hµm nµy lÊy mét bøc ®iÖn cã ®é dµi tuú ý vµ t¹o ra mét b¶n tãm
lîc th«ng b¸o cã kÝch thíc qui ®Þnh (160 bit nÕu dïng DSS).
Sau ®ã b¶n tãm lîc th«ng b¸o sÏ ®îc kÝ. V¬i DSS, viÖc dïng hµm Hash
®îc biÓu diÔn trª h×nh 7.1.
Khi Bob muèn kÝ bøc ®iÖn x, tríc tiªn anh ta x©y dùng mét bnr tãm lîc
th«ng b¸o z = h(x) vµ sau ®ã tÝnh y = sig
K
(z ). Bob truyÒn cÆp ( x, y) trªn
kªnh. XÐt thÊy cã thÓ thùc hiÖn x¸c minh (bëi ai ®ã ) b»ng c¸ch tríc hÕt kh«i
phôc b¶n tãm lîc th«ng b¸o z =h (x) b»ng hµm h c«ng khai vµ sau ®ã kiÓm
tra xem ver
k
(x,y) cã = true, hay kh«ng.
Lý thuyết mật mã (chương 7) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mật mã (chương 7) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Lý thuyết mật mã (chương 7) 9 10 549