Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mật mã (chương 8)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7.1. Gi¶ sö h: X →Y lµ hµm hash. Víi y bÊt kú ∈Y, cho:
h-1(y) = { x: h(x) = y}
vµ ký hiÖu sy = | h-1(y)|.
§Þnh nghÜa N =

ch¬ng 8
ph©n phèi vµ tho¶ thuËn vÒ kho¸
8.1 Giíi thiÖu:
Chóng ta ®· thÊy r»ng, hÖ thèng m· kho¸ c«ng khai cã u ®iÓm h¬n hÖ
thèng m· kho¸ riªng ë chç kh«ng cÇn cã kªnh an toµn ®Ó trao ®æi kho¸ mËt. Tuy
nhiªn, ®¸ng tiÕc lµ hÇu hÕt c¸c hÖ thèng m· kho¸ c«ng khai ®Òu chËm h¬n hÖ m·
kho¸ riªng, ch¼ng h¹n nh DES. V× thÕ thùc tÕ c¸c hÖ m· kho¸ riªng thêng ®îc
dïng ®Ó m· c¸c bøc ®iÖn dµi. Nhng khi ®ã chóng ta l¹i trë vÒ vÊn ®Ò trao ®æi
kho¸ mËt.
Trong ch¬ng nµy, chóng ta sÏ th¶o luËn vµi biÖn ph¸p thiÕt lËp c¸c kho¸
mËt. Ta ph©n biÖt gi÷a ph©n phèi kho¸ vµ tho¶ thuËn vÓ kho¸. Ph©n phèi kho¸ ®îc ®Þnh nghÜa lµ c¬ chÕ mét nhãm chän kho¸ mËt vµ sau ®ã truyÒn nã ®Õn c¸c
nhãm kh¸c. Cßn tho¶ thuËn kho¸ lµ giao thøc ®Ó hai nhãm (hoÆc nhiÒu h¬n) liªn
kÕt víi nhau cïng thiÕt lËp mét kho¸ mËt b»ng c¸ch liªn l¹c trªn kªnh c«ng khai.
Trong s¬ ®å tho¶ thuËn kho¸, gi¸ trÞ kho¸ ®îc x¸c ®Þnh nh hµm cña c¸c ®Çu vµo
do c¶ hai nhãm cung cÊp.
Gi¶ sö, ta cã mét m¹ng kh«ng an toµn gåm n ngêi sö dông. Trong mét sè
s¬ ®å, ta cã ngêi uû quyÒn ®îc tÝn nhiÖm (TA) ®Ó ®¸p øng nh÷ng viÖc nh x¸c
minh danh tÝnh cña ngêi sö dông, chän vµ göi kho¸ ®Õn ngêi sö dông ... Do m¹ng
kh«ng an toµn nªn cÇn ®îc b¶o vÖ tríc c¸c ®èi ph¬ng. §èi ph¬ng (Oscar) cã thÓ
lµ ngêi bÞ ®éng, cã nghÜa lµ hµnh ®éng cña anh ta chØ h¹n chÕ ë møc nghe trém
bøc ®iÖn truyÒn trªn kªnh. Song mÆt kh¸c, anh ta cã thÓ lµ ngêi chñ ®éng. Mét
®èi ph¬ng chñ ®éng cã thÓ lµm nhiÒu hµnh vi xÊu ch¼ng h¹n:
1. Thay ®æi bøc ®iÖn mµ anh ta nhËn thÊy lµ ®ang ®îc truyÒn trªn m¹ng.
2. CÊt bøc ®iÖn ®Ó dïng l¹i sau nµy.
3. Cè g¾ng gi¶ d¹ng lµm nh÷ng ngêi sö dông kh¸c nhau trªn m¹ng.
Môc tiªu cña ®èi ph¬ng chñ ®éng cã thÓ lµ mét trong nh÷ng c¸i nªu sau ®©y:
1. Lõa U vµ V chÊp nhËn kho¸ “kh«ng hîp lª” nh kho¸ hîp lÖ (kho¸ kh«ng hîp
lÖ cã thÓ lµ kho¸ cò ®· hÕt h¹n sö dông, hoÆc kho¸ do ®èi ph¬ng chän).
2. Lµm U hoÆc V tin r»ng, hä cã thÓ trao ®æi kho¸ víi ngêi kia khi hä kh«ng cã
kho¸.
Môc tiªu cña ph©n phèi kho¸ vµ giao thøc tho¶ thuËn kho¸ lµ, t¹i thêi ®iÓm
kÕt thóc thñ tôc, hai nhãm ®Òu cã cïng kho¸ K song kh«ng nhãm kh¸c nµo biÕt
®îc (trõ kh¶ n¨ng TA). Ch¾c ch¾n, viÖc thiÕt kÕ giao thøc cã kiÓu an toµn nµy
khã kh¨n h¬n nhiÒu tríc ®èi ph¬ng chñ ®éng.
Tríc hÕt ta xem xÐt ý tëng vÒ sù ph©n phèi kho¸ tríc trong môc 8.2. Víi mçi
cÆp ngêi sö dông {U,V}, TA chän mét kho¸ ngÉu nhiªn KU,V=KV,U vµ truyÒn
“ngoµi d¶i” ®Õn U vµ V trªn kªnh ...
7.1. Gi¶ sö h: X Y lµ hµm hash. Víi y bÊt kú Y, cho:
h
-1
(y) = { x: h(x) = y}
vµ ký hiÖu s
y
= | h
-1
(y)|.
§Þnh nghÜa N =
Lý thuyết mật mã (chương 8) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mật mã (chương 8) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lý thuyết mật mã (chương 8) 9 10 36