Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mật mã (chương 9)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 9
C¸c s¬ ®å ®Þnh danh

9.1 Giíi thiÖu.
C¸c kü thuËt mËt m· cho phÐp nhiÒu bµi to¸n dêng nh kh«ng thÓ gi¶i ®îc
thµnh cã thÓ gi¶i ®îc. Mét bµi to¸n nh vËy lµ bµi to¸n x©y dùng c¸c s¬ ®å
®Þnh danh mËt. Trong nhiÒu trêng hîp cÇn thiÕt ph¶i “chøng minh” b»ng ph¬ng tiÖn ®iÖn tö danh tÝnh cña ai ®ã. Díi ®©y lµ mét sè trêng hîp ®iÓn h×nh:
1. §Ó rót tiÒn tõ mét m¸y thñ quü tù ®éng (ATM), ta dïng thÎ cïng víi sè
®Þnh danh c¸ nh©n (PIN) cã 4 ch÷ sè.
2. §Ó tr¶ tiÒn cho c¸c cuéc mua b¸n trªn ®iÖn tho¹i dïng thÎ tÝn dông, tÊt c¶
®Òu cÇn sè thÎ tÝn dông (vµ thêi h¹n dïng thÎ)
3. §Ó tr¶ tiÒn cho c¸c có gäi ®iÖn tho¹i ®êng dµi (dïng thÎ gäi) chØ cÇn sè
®iÖn tho¹i vµ PIN 4 ch÷ sè.
4. §Ó vµo m¹ng m¸y tÝnh, cÇn tªn hîp lÖ cña ngêi sö dông vµ mËt khÈu t¬ng
øng.
Thùc tÕ, c¸c kiÓu s¬ ®å nµy thêng kh«ng ®îc thùc hiÖn theo c¸ch an toµn.
Trong c¸c giao thøc thùc hiÖn trªn ®iÖn tho¹i, bÊt k× kÎ nghe trém nµo còng
cã thÓ dïng th«ng tin ®Þnh danh cho môc ®Ých riªng cña m×nh. Nh÷ng ngêi
nµy còng cã thÓ lµ ngêi nhËn th«ng tin. C¸c mu ®å xÊu trªn thÎ tÝn dông ®Òu
ho¹t ®éng theo c¸ch nµy. ThÎ ATM an toµn h¬n mét chót song vÉn cßn
nh÷ng ®iÓm yÕu. VÝ dô, ai ®ã ®iÒu khiÓn ®êng d©y liªn l¹c cã thÓ nhËn ®îc
tÊt c¶ c¸c th«ng tin ®îc m· ho¸ trªn d¶i tõ tÝnh cña thÎ còng nh th«ng tin vÒ
PIN. §iÒu nµy cho phÐp mét kÎ m¹o danh tiÕp cËn vµo tµi kho¶n nhµ b¨ng.
Cuèi cïng, viÖc chui vµo m¹ng m¸y tÝnh tõ xa còng lµ vÊn ®Ò nghiªm träng
do c¸c ID vµ mËt khÈu cña ngêi sö dông ®îc truyÒn trªn m¹ng ë d¹ng kh«ng
m·. Nh vËy, hä lµ nh÷ng vïng dÔ bÞ tæn th¬ng ®èi víi nh÷ng ngêi ®iÒu khiÓn
m¹ng m¸y tÝnh.
Môc ®Ých cña s¬ ®å ®Þnh danh lµ: ai ®ã “nghe” nh Alice t xng danh víi
Bob kh«ng thÓ tù bÞa ®Æt m×nh lµ Alice. Ngoµi ra, chóng ta sÏ cè g¾ng gi¶m
x¸c suÊt ®Ó chÝnh Bob cã thÓ thö m¹o nhËn lµ Alice sau khi c« ta tù xng danh
víi anh ta. Nãi c¸ch kh¸c, Alice muèn cã kh¶ n¨ng chøng minh danh tÝnh
cña m×nh b»ng ph¬ng tiÖn ®iÖn tö mµ kh«ng cÇn ®a ra chót th«ng tin nµo hÕt
vÒ danh tÝnh cña m×nh.
Mét vµi s¬ ®å ®Þnh danh nh vËy ®· ®îc nªu ra. Mét môc ®Ých thùc tÕ lµ
t×m mét s¬ ®å ®ñ ®¬n gi¶n ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®îc trªn thÎ th«ng minh, ®Æc
biÖt lµ thÎ tÝn dông g¾n thªm mét chÝp cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n
sè häc. V× thÕ, thÎ ®ßi hái c¶ khèi lîng tÝnh to¸n lÉn bé nhí nhá ®Õn møc cã
thÓ. ThÎ nh vËy an toµn h¬n c¸c thÎ ATM hiÖn t¹i. Tuy nhiªn, ®iÒu quan
träng cÇn chó ý lµ sù an toµn “®Æc biÖt” liªn quan ®Õn ngêi ®iÒu khiÓn ®êng
d©y th«ng tin. V× nã lµ thÎ ®Ó chøng minh danh tÝnh nªn kh«ng cÇn b¶o vÖ

chèng mÊt...
Ch¬ng 9
C¸c s¬ ®å ®Þnh danh
9.1 Giíi thiÖu.
C¸c thuËt mËt cho phÐp nhiÒu bµi to¸n dêng nh kh«ng thÓ gi¶i ®îc
thµnh cã thÓ gi¶i ®îc. Mét bµi to¸n nh vËy bµi to¸n x©y dùng c¸c ®å
®Þnh danh mËt. Trong nhiÒu trêng hîp cÇn thiÕt ph¶i “chøng minh” b»ng ph-
¬ng tiÖn ®iÖn tö danh tÝnh cña ai ®ã. Díi ®©y lµ mét sè trêng hîp ®iÓn h×nh:
1. §Ó rót tiÒn mét y thñ quü ®éng (ATM), ta dïng thÎ cïng víi
®Þnh danh c¸ nh©n (PIN) cã 4 ch÷ sè.
2. §Ó tr¶ tiÒn cho c¸c cuéc mua b¸n trªn ®iÖn tho¹i dïng ttÝn dông, tÊt
®Òu cÇn sè thÎ tÝn dông (vµ thêi h¹n dïng thÎ)
3. §Ó tr¶ tiÒn cho c¸c gäi ®iÖn tho¹i ®êng dµi (dïng thÎ i) chØ cÇn
®iÖn tho¹i vµ PIN 4 ch÷ sè.
4. §Ó vµong m¸y tÝnh, cÇn tªn hîpcña ngêi sö dông vµ mËt khÈu t¬ng
øng.
Thùc tÕ, c¸c kiÓu ®å nµy thêng kh«ng ®îc thùc hiÖn theo ch an toµn.
Trong c¸c giao thøc thùc hiÖn trªn ®iÖn tho¹i, bÊt k× nghe trém nµo còng
thÓ dïng th«ng tin ®Þnh danh cho môc ®Ých riªng cña m×nh. Nh÷ng ngêi
nµy còng thÓ ngêi nhËn th«ng tin. C¸c mu ®å xÊu trªn thÎ tÝn dông ®Òu
ho¹t ®éng theo c¸ch nµy. ThÎ ATM an toµn h¬n mét chót song vÉn cßn
nh÷ng ®iÓm yÕu. dô, ai ®ã ®iÒu khiÓn ®êng d©y liªn l¹c thÓ nhËn ®îc
tÊt c¸c th«ng tin ®îc ho¸ trªn d¶i nh cña thÎ còng nh th«ng tin
PIN. §iÒu nµy cho phÐp mét m¹o danh tiÕp cËn vµo tµi kho¶n nhµ b¨ng.
Cuèi cïng, viÖc chui vµong m¸y tÝnh xa còng vÊn ®Ò nghiªm träng
do c¸c ID mËt khÈu cña ngêi sö dông ®îc truyÒn trªn m¹ng ë d¹ng kh«ng
m·. Nh vËy, hä nh÷ng vïng tæn th¬ng ®èi víi nh÷ng ngêi ®iÒu khiÓn
m¹ng m¸y tÝnh.
Môc ®Ých cña s¬ ®å ®Þnh danh lµ: ai ®ã “nghe” nh Alice t xng danh víi
Bob kh«ng thÓ bÞa ®Æt m×nh Alice. Ngoµi ra, chóng ta sÏ g¾ng gi¶m
x¸c suÊt ®Ó chÝnh Bob cã thÓ thö m¹o nhËn lµ Alice sau khi c« ta tù xng danh
víi anh ta. Nãi c¸ch kh¸c, Alice muèn kh¶ n¨ng chøng minh danh tÝnh
cña m×nh b»ng ph¬ng tiÖn ®iÖn kh«ng cÇn ®a ra chót th«ng tin nµo hÕt
vÒ danh tÝnh cña m×nh.
Mét vµi s¬ ®å ®Þnh danh nh vËy ®· ®îc nªu ra. Mét môc ®Ých thùc tÕ lµ
t×m mét ®å ®ñ ®¬n gi¶n ®Ó thÓ thùc hiÖn ®îc trªn thÎ th«ng minh, ®Æc
biÖt t tÝn dông g¾n thªm mét chÝp kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n
häc. thÕ, thÎ ®ßi hái khèi lîng tÝnh to¸n lÉn nhí nhá ®Õn møc
thÓ. ThÎ nh vËy an toµn h¬n c¸c t ATM hiÖn t¹i. Tuy nhiªn, ®iÒu quan
träng cÇn chó ý sù an toµn “®Æc biÖt” liªn quan ®Õn ngêi ®iÒu khiÓn ®êng
d©y th«ng tin. thÎ ®Ó chøng minh danh tÝnh nªn kh«ng cÇn b¶o
Lý thuyết mật mã (chương 9) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mật mã (chương 9) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lý thuyết mật mã (chương 9) 9 10 609