Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết thanh toán di động và ứng dụng

Được đăng lên bởi Nga Nguyễn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 8 lần
I, KHÁI NIỆM
M-payment- thanh toán di động là dịch vụ thanh toán hiện đại dựa trên nền
tảng công nghệ viễn thông không dây của mạng điện thoại di động. Dịch vụ
này cho phép khách hàng sử dụng thực hiện các giao dịch thanh toán,
chuyển tiền thông qua các thiết bị di động như điện thoại di động, máy tính
bảng hay các thiết bị di động cá nhân khác tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào
một cách nhanh chóng mà không cần thông qua các kênh thanh toán truyền
thống qua ngân hàng như tiền mặt, séc hay thẻ. Đây cũng là một trong
những kênh dịch vụ hiện đại với khả năng tương tác và phản ứng nhanh, có
nhiều tiện ích được các ngân hàng chủ động đầu tư phát triển trong bối cảnh
có nhiều cạnh tranh hiện nay.
Thông thường, M-Payment được thực hiện dưới hai hình thức tùy thuộc vào
mô hình áp dụng và quy định pháp lý của từng quốc gia, bao gồm: Kết nối
(hoặc không kết nối) với tài khoản thanh toán của người sử dụng được mở tại
ngân hàng và biểu hiện ở dạng tiền điện tử.
Hiện trên thế giới đang có 3 mô hình hệ thống thanh toán qua điện thoại di
động, gồm: Hệ thống do ngân hàng (được cấp phép cung ứng dịch vụ) quản
lý, vận hành; Hệ thống do nhà cung cấp dịch vụ di động (MNO) quản lý, trên
cơ sở có sự liên kết với ngân hàng được cấp phép hoạt động; Hệ thống do
MNO (được cấp phép hoạt động) quản lý, vận hành.
Thanh toán qua điện thoại di động có nhiều lợi thế do mạng lưới điện thoại di
động có độ bao phủ lớn, hạ tầng viễn thông sẵn có và số lượng người sử
dụng điện thoại di động rất lớn, thanh toán có mức phí rất rẻ do đây là một
dịch vụ giá trị gia tăng của MNO với cơ sở hạ tầng sẵn có và tiện lợi (24/7,
chuyển tiền tức thời…).

II, LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN
1, Lịch sử ra đời
Thanh toán di động được dựa trên khái niệm của thương mại di động hoặc
thanh toán không dây di động và điều này được sinh ra trong năm 1997. Đó
là khi các máy Coco Cola bán hàng tự động được kích hoạt với điện thoại di
động và thiết lập tại Helsinki , Phần Lan . Nếu bất cứ ai muốn có nước giải
khát từ các máy bán hàng tự động họ phải gửi một tin nhắn SMS để thanh
toán cho các máy bán hàng tự động , ngay lập tức sau khi xử lý thanh toán,
các máy bán hàng tự động sau đó sẽ cho ra chai Coco Cola. Và cũng trong

cùng một năm 1997, một tổ chức ngân hàng ở Phần Lan gọi là Merita đã sử
dụng điện thoại di động để khởi động một dịch vụ ngân hàng của họ và điều
này đã được biết đến như ngân hàng di động .
Sau đó trong...
I, KHÁI NIỆM

 ! " #$%&
'"()*
+, -+./0*1
/./#"/23#+*/23"
4" 5 -+"+
6-+#07*('8%9#:
;"<"=0>3*4
+10?#$5+0,/6
4+%
@ 0A*B0?0<C3D+
 C-+E$F-+6*/GHI.6
J7" ".6K<"$0A()0?L
#/,+L)%
M.<4N C6-+
*GHM6#J0?2'+3K-+
E*OPM6+2JQRK-+E*
>(L4(".<#0?2'PM6
QRJ0?2'K-+E*O%
@-+4+?.0<
4/$<*5! (S4(60?0A()
2<*43128#
=$QR<>(L5(S4?JTUVW*
+,3AXK%
II, LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN
1, Lịch sử ra đời
@0?"$0>7
" #+0?(=YZZW%94
"[[/0?"1<
.OM("*B5\%Q.+/23+640<
"F/])^__,
/*O3(+"`)E*
/(+4(a[[%b:
Lý thuyết thanh toán di động và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết thanh toán di động và ứng dụng - Người đăng: Nga Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lý thuyết thanh toán di động và ứng dụng 9 10 54